Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte.

DatoFOR-2005-12-16-1510
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-64-§8
Kunngjort20.12.2005
KorttittelForskrift om føring av kontantstøtteregister

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 8 fjerde ledd.

§ 1.Plikt til å føre register

Kommunen har plikt til å opprette og føre register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot trygdekontorets register over mottakere av kontantstøtte.

§ 2.Registerets innhold

Registeret skal inneholde opplysninger om:

a.navn, fødselsnummer og adresse til barn i alderen 1 til 3 år som har barnehageplass med offentlig driftstilskudd
b.navn, fødselsnummer og adresse til den/de barnet bor fast hos
c.avtalt ukentlig oppholdstid i barnehagen
d.barnehagens navn, adresse og organisasjonsnummer
e.tidspunktet for når barnet begynte i barnehagen, når det eventuelt fikk endret oppholdstiden eller sluttet i barnehagen.

Det er ikke tillatt å registrere andre opplysninger enn de som er nevnt i bokstav a-e.

§ 3.Føring og sikring av registeret

Registerføringen skal skje på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra barnehageeierne. Registeret skal ajourføres månedlig. Kommunen fører kontroll med opplysninger fra barnehageeierne.

Alle registrerte opplysninger skal oppbevares fram til barnet fyller 6 år. Opplysningene skal slettes fra registeret fra måneden etter at barnet fyller 6 år.

De registrerte har rett til å få opplyst hvilke opplysninger om dem selv eller deres barn som er registrert i registeret. Utlevering av opplysninger fra registeret til andre kan bare skje etter skriftlig avtale med den registrerte eller dennes foresatte eller dersom utleveringen er hjemlet i lov.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.