Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper.

DatoFOR-2005-12-16-1567
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2009-08-21-1099
EndrerFOR-1977-06-17-9383
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-2, LOV-2005-06-17-62-§10-12, LOV-2005-06-17-62-§18-1
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2 tredje og fjerde ledd, § 10-12 sjette ledd og § 18-1 andre ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 21 aug 2009 nr. 1099.

§ 1.Statens tjenestemenn og embetsmenn

Arbeidsmiljøloven § 14-2, § 14-4, § 14-9 - § 14-14, § 15-1 - § 15-9, § 15-11 - § 15-14, § 15-16, § 17-1 og § 17-3 - § 17-5 gjelder ikke for arbeidstakere som omfattes av lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. eller som er embetsmenn.

§ 2.Utenriksstasjonene

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 Arbeidstid gjelder ikke for utenriksstasjoner under Utenriksdepartementet.

For stedlig engasjert personale ved utenriksstasjonene kommer arbeidsmiljøloven kun til anvendelse i den utstrekning bestemmelsene ikke strider mot de regler som gjelder på tjenestestedet.

Tilsynet med at arbeidsmiljøloven og bestemmelsene gitt i medhold av denne blir overholdt ved utenriksstasjonene, skal gjennomføres på den måte som blir fastsatt ved skriftlig avtale mellom Direktoratet for arbeidstilsynet og Utenriksdepartementet.

§ 3.Forsvaret og virksomhet i tilknytning til Forsvarets øvingsvirksomhet

Arbeidsmiljøloven § 4-1 tredje ledd gjelder ikke for tjenestesteder i Forsvaret hvor det ikke er forutsatt at begge kjønn skal tjenestegjøre.

Kravet i arbeidsmiljøloven § 5-5 fjerde ledd gjelder ikke for maskiner og annet arbeidsutstyr til bruk i Forsvaret.

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for feltmessig øvingsvirksomhet som på en realistisk måte har til hensikt å øve forsvaret i å kunne virke effektivt i en krise- eller krigssituasjon.

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for strids- og forsvarsanlegg som ikke er permanent bemannet.

Forsvarsdepartementet og forhandlingsberettigede arbeidstakerorganisasjoner etter lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister, kan inngå tariffavtale som fraviker arbeidsmiljøloven kapittel 10 med unntak av § 10-2 nr. 1, for Forsvarsdepartementet med underliggende etater. Tariffavtale om slike unntak kan også inngås mellom Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjoner etter lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister. Unntak etter dette ledd kan avtales når det er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og forsvarlig gjennomføring av forsvarsspesifikke aktiviteter.

Virksomheter som betjener Forsvaret i tilknytning til feltmessig øvingsvirksomhet, unntas fra arbeidsmiljøloven kapittel 10. Unntaket gjelder for den periode de militære avdelinger forbereder, gjennomfører og avslutter en øving.

Dersom det er inngått tariffavtale etter femte ledd og et flertall av arbeidstakerne er bundet av avtalen, kan arbeidsgiver gjøre avtalens bestemmelser om arbeidstid gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter.

Tilsynet med at arbeidsmiljøloven og bestemmelser gitt i medhold av denne blir overholdt i Forsvaret, gjennomføres på den måte som blir fastsatt i skriftlig avtale mellom Direktoratet for arbeidstilsynet og Forsvarsdepartementet. Herunder kan det også avtales unntak fra arbeidsmiljøloven § 18-9.

0Endret ved forskrift 21 aug 2009 nr. 1099.
§ 4.Kommunalt brannvesen

Arbeidsmiljøloven § 10-4 og § 10-5 gjelder ikke for kommunalt brannvesen.

§ 5.Kirkelig betjening og betjening ved kino og teatre

Arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd gjelder ikke for klokkere, organister og kirketjenere og for arbeid ved kino, teatre og andre forevisninger og forestillinger.

§ 6.Polititjenestemenn

Arbeidsmiljøloven § 10-6 første til niende ledd, og § 10-12 tredje ledd gjelder ikke for polititjenestemenn.

§ 7.Feltarbeid ved Statens Kartverk

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 Arbeidstid gjelder ikke for feltarbeid ved Statens Kartverk.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. juni 1977 nr. 9383 om ikrafttredelse av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø. Unntak og tilpassingsbestemmelser.