Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.

DatoFOR-2005-12-16-1568
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
EndrerFOR-1993-05-14-353, FOR-1988-11-10-901
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-6
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om aml. og ikke-arbeidstakere

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-6 første og tredje ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

§ 1.Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål

Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2.

§ 2.Vernepliktige, sivile tjenestepliktige og elever ved Forsvarets skoler

Vernepliktige, sivile tjenestepliktige og elever ved Forsvarets skoler skal når de utfører arbeid anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 og kapittel 19, med unntak av § 19-2.

§ 3.Innsatte i kriminalomsorgens anstalter

Innsatte i kriminalomsorgens anstalter skal når de utfører arbeid anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, kapittel 2 med unntak av § 2-3, kapittel 3, kapittel 4 med unntak av § 4-1 tredje ledd, § 4-2 første og andre ledd bokstav c og d, § 4-3 første ledd og § 4-4 fjerde ledd, § 4-6 andre ledd, kapittel 5, 6 og 7, kapittel 11 med unntak av § 11-2, § 11-3 tredje ledd og § 11-5, kapittel 18 og 19, med unntak av § 19-2.

§ 4.Pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l.

Pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l. skal når de utfører arbeid anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 og 19, med unntak av § 19-2.

§ 5.Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak

Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak, skal anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 og 19, med unntak av § 19-2.

§ 6.Endringer

Departementet kan fastsette endringer i denne forskriften.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 14. mai 1993 nr. 353 til arbeidsmiljøloven § 3 nr. 2 f) og forskrift 10. november 1988 nr. 901 i medhold av arbeidsmiljøloven § 3 - arbeidsmarkedstiltak.