Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven.

DatoFOR-2005-12-16-1569
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2014-12-18-1782 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2000-12-21-1367, FOR-1993-12-10-1124
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§17-2, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om tvisteløsningsnemnd etter aml.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 17-2 fjerde ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 fjerde ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 aug 2009 nr. 1076, 18 des 2014 nr. 1782.
Endres ved forskrift 23 juni 2016 nr. 781 (i kraft når departementet bestemmer).

§ 1.Tvisteløsningsnemndas oppnevning og organisering
(1) Tvisteløsningsnemnda skal ha en leder, to faste medlemmer og to medlemmer som oppnevnes i den enkelte tvist.
(2) Kongen oppnevner tvisteløsningsnemndas tre faste medlemmer med personlige varamedlemmer. Nemndas faste medlemmer har en funksjonstid på tre år.
(3) Lederen skal ha juridisk embetseksamen og særlig innsikt i arbeidslivsspørsmål.
(4) Et medlem med varamedlem skal oppnevnes etter forslag fra arbeidstakersiden og et medlem med varamedlem skal oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiversiden. Forslagsrett i henhold til denne bestemmelsen har de organisasjoner som har innstillingsrett etter lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister § 11. Forslagsrett har også det departementet som statens lønnssaker hører under.
(5) I tillegg til tvisteløsningsnemndas faste medlemmer skal nemndas leder sørge for at det i den enkelte tvist oppnevnes et medlem etter forslag fra de berørte parter på hver side. Disse to medlemmer skal ha tilknytning til den bransje som er berørt i saken.
(6) Tvisteløsningsnemnda skal innen 1. mars avgi virksomhetsberetning til departementet om nemndas virksomhet det foregående året.
0Endret ved forskrift 17 aug 2009 nr. 1076. Endres ved forskrift 23 juni 2016 nr. 781 (i kraft når departementet bestemmer).
§ 2.Tvisteløsningsnemndas sekretariat
(1) Direktoratet for arbeidstilsynet er sekretariat for tvisteløsningsnemnda. Sekretariatet forbereder sakene og innkaller i samråd med nemndas leder til møte når det er nødvendig.
0Endret ved forskrift 17 aug 2009 nr. 1076. Endres ved forskrift 23 juni 2016 nr. 781 (i kraft når departementet bestemmer).
§ 3.Frist for å fremme sak for tvisteløsningsnemnda
(1) I utdanningspermisjonssaker skal tvistesak fremmes så snart som mulig og senest fire uker etter at arbeidsgivers svarfrist etter arbeidsmiljøloven § 12-11 femte ledd er utløpt.
(2) I øvrige saker etter arbeidsmiljøloven kapittel 12 Rett til permisjon skal tvistesak fremmes så snart som mulig og senest før full eller delvis permisjon påbegynnes. Tvist om rett til delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6 tas likevel til behandling dersom fødsel eller omsorgsovertakelse medfører oversittelse av fristen og tvistesaken fremsettes snarest mulig etter dette.
(3) I saker etter arbeidsmiljøloven § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd, § 10-6 tiende ledd, § 14-3 og § 14-4a skal tvistesak fremmes senest innen fire uker etter at arbeidsgiver avslo krav fra arbeidstaker.
0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1782 (i kraft 1 jan 2015). Endres ved forskrift 23 juni 2016 nr. 781 (i kraft når departementet bestemmer).
§ 4.Skriftlig behandling
(1) Tvistesak skal fremmes skriftlig overfor tvisteløsningsnemnda av arbeidstaker eller arbeidsgiver.
(2) Tvisteløsningsnemnda behandler tvisten på grunnlag av de skriftlige fremstillinger som partene har gitt og sakens øvrige opplysninger. Nemnda kan innkalle partene dersom den mener at det er nødvendig for sakens opplysning.
0Endres ved forskrift 23 juni 2016 nr. 781 (i kraft når departementet bestemmer).
§ 5.Vedtaksførhet
(1) Tvisteløsningsnemnda er vedtaksfør når alle fem medlemmer eller deres varamedlemmer er til stede. Avgjørelse ved sirkulasjon av saksdokumentene kan tillates dersom møtebehandling av særlige grunner anses unødvendig eller volder særlige ulemper.
(2) Tvisteløsningsnemndas vedtak fattes med alminnelig flertall og skal begrunnes. Det skal føres protokoll.
0Endres ved forskrift 23 juni 2016 nr. 781 (i kraft når departementet bestemmer).
§ 6.Forholdet til forvaltningsloven

Tvisteløsningsnemndas vedtak kan ikke påklages. For øvrig gjelder forvaltningsloven 10. februar 1967 for tvisteløsningsnemndas saksbehandling.

§ 7.Endringer

Departementet kan fastsette endringer i denne forskriften.

§ 8.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.
(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. desember 2000 nr. 1367 om tvistenemnd i utdanningspermisjonssaker og forskrift 10. desember 1993 nr. 1124 om ankenemnda i tidskontosaker.