Forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

DatoFOR-2005-12-16-1575
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse16.12.2005
Sist endretFOR-2013-08-20-1004
EndrerFOR-2003-06-06-673
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om Forsvarets høyskoler under univl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 tredje ledd. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 835, 30 jan 2009 nr. 101, 20 aug 2013 nr. 1004.

I

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften gjør lov om universiteter og høyskoler delvis gjeldende for Forsvarets høgskole, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Forsvarets ingeniørhøgskole og Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Formålet er å sidestille disse institusjonene med øvrige statlige institusjoner som loven gjelder for, med hensyn til faglige fullmakter m.m.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 835, 30 jan 2009 nr. 101, 20 aug 2013 nr. 1004.
§ 2.Definisjoner

Der loven gir myndighet til departementet, forstås i denne forskrift Forsvarsdepartementet i saker etter lovens § 3-2 annet ledd, § 3-2 tredje ledd, § 3-6 femte ledd, § 4-7 tredje ledd, § 11-3 tredje ledd og § 12-2.

Der loven gir myndighet til styret eller rektor, forstås i denne forskrift skolesjefen ved utdanningsinstitusjonen.

§ 3.Bestemmelser som skal gjelde for Forsvarets høgskole, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Forsvarets ingeniørhøgskole og Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste

Følgende bestemmelser i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal gjelde for Forsvarets høgskole, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Forsvarets ingeniørhøgskole og Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste:

Kapittel 1, § 1-1 til § 1-7. § 1-5 tredje ledd bokstav b gjelder kun ved ansettelse eller utnevnelse av sivilt akademisk personell. For militært personell gjelder eksisterende tilsettings- og forvaltningsbestemmelser.

Kapittel 2, § 2-1 og § 2-2.

Kapittel 3, § 3-1 til § 3-6, § 3-8, § 3-9 og § 3-11.

Kapittel 4, § 4-1 til § 4-3, § 4-4 og § 4-7.

Kapittel 5, § 5-2 og § 5-3.

Kapittel 6, § 6-1 til § 6-7. Reglene i § 6-3 til § 6-6 gjelder med de tilpasninger som følger av gjeldende tilsettings- og forvaltningsregler for sivilt og militært personell.

Kapittel 7, § 7-6 gjelder med de begrensninger som er angitt i denne forskrifts § 3.

Kapittel 11, § 11-1 til § 11-3. Reglene gjelder med de tilpasninger som følger av gjeldene tilsettings- og forvaltningsregler for sivilt og militært personell.

Kapittel 12, § 12-1 og § 12-2.

0Endret ved forskrifter 30 jan 2009 nr. 101, 20 aug 2013 nr. 1004.
§ 4.Kunnskapsdepartementet kan foreta endringer i forskriften.
0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2009 nr. 101.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 30 jan 2009 nr. 101 (tidligere § 4).

II

Forskrift 6. juni 2003 nr. 673 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler oppheves.