Forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

DatoFOR-2005-12-16-1576
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse16.12.2005
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-18-917
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort21.12.2005
KorttittelForskrift om Politihøgskolen under univl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 tredje ledd. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet.

I

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften gjør lov om universiteter og høyskoler delvis gjeldende for Politihøgskolen. Formålet er å sidestille Politihøgskolen med øvrige institusjoner som loven gjelder for, med hensyn til faglige fullmakter m.m.

§ 2.Definisjoner

Der loven gir myndighet til departementet, forstås i denne forskrift Justis- og politidepartementet i saker etter lovens § 3-2 annet ledd, § 3-6 femte ledd, § 4-7 tredje ledd og § 12-2.

§ 3.Bestemmelser som skal gjelde for Politihøgskolen

Følgende bestemmelser i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal gjelde for Politihøgskolen:

§ 1-1 og § 1-3 til § 1-6.

§ 2-1 og § 2-2.

Kapittel 3 med unntak fra § 3-7 første, annet, fjerde, femte og sjuende ledd og § 3-10.

Kapittel 4 med unntak for § 4-6 og § 4-8 til § 4-11.

Kapittel 5 med unntak for § 5-1.

Kapittel 6 med unntak for § 6-3 første, annet, fjerde og femte ledd og § 6-4 annet og fjerde ledd.

§ 12-1 og § 12-2.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

II

Forskrift 18. juni 2004 nr. 917 om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler oppheves.