Forskrift om andres bruk av innretninger.

DatoFOR-2005-12-20-1625
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2012-12-19-1353 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-18, LOV-1996-11-29-72-§4-8, FOR-1997-06-27-653-§86
Kunngjort28.12.2005
KorttittelForskrift om andres bruk av innretninger

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd og § 4-8, og forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 86.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder inngåelse av avtaler om andres bruk av innretninger til utvinning, transport eller utnyttelse av petroleum i medhold av petroleumsloven § 1-4 og § 4-8, herunder slike innretninger som nevnt i § 12 i denne forskrift.

Forskriften gjelder ikke for så vidt annet følger av reglene i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger.

§ 2.Formål

Formålet med denne forskrift er å oppnå effektiv bruk av innretninger for å sikre rettighetshavere gode insentiver til lete- og utvinningsvirksomhet ut fra hensynet til god ressursforvaltning.

§ 3.Definisjoner
a)Med departementet forstås i denne forskrift Det kongelige olje- og energidepartement.
b)Med petroleumsloven forstås i denne forskrift lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.
c)Med eier forstås i denne forskrift den (en gruppe rettighetshavere eller en rettighetshaver alene) som eier en innretning som brukes, eller som ønskes brukt av andre.
d)Med bruker forstås i denne forskrift den (en gruppe rettighetshavere eller en rettighetshaver alene) som bruker, eller som ønsker å bruke en innretning som eies av andre.
e)Med bruk forstås i denne forskrift enhver tjeneste som kan omfattes av avtale om andres bruk av innretning i medhold av petroleumsloven § 4-8. Bruk kan bl.a. omfatte boring av brønner, tilknytning, styring av undervanns produksjonssystem, injeksjon av vann og gass, gassløfttjenester, utblanding/fjerning av CO₂ /H₂ S, prosessering av brønnstrøm, rørledningstransport fra tilknytningsfelt til vertsinnretning, oljelagring og bøyelasting, transport av produsert petroleum i rørledning, tilgang til kraft, inspeksjon og vedlikehold.
§ 4.Overordnede prinsipper

Bruker som har behov for bruk av en annens innretning, skal på objektive og ikke-diskriminerende vilkår ha rett til slik bruk i samsvar med reglene i petroleumsloven § 4-8 og denne forskrift.

Avtaler om bruk av andres innretninger skal utformes ut fra prinsippet om at fortjeneste ved utvinningen i hovedsak skal tas ut på feltet. Eiers insentiver til å opprettholde kapasitet på innretningen og foreta fornuftige investeringer i tilleggskapasitet skal ivaretas.

Forhandlinger mellom eier og bruker om bruk av en innretning skal organiseres og gjennomføres i redelighet og god tro, i tråd med god virksomhetsstyring, og slik at forhandlingene ikke vil gi den ene part en urimelig fordel på den andre parts bekostning. En rettighetshaver skal ta del i forhandlingene på den side hvor vedkommende har sin største deltakerandel, med mindre særlige grunner foreligger. Vedkommende rettighetshaver skal redegjøre for sitt sidevalg for de respektive styringskomiteer.

Når operatøren for et felt deltar i forhandlingene på det annet felts side, skal operatøren utarbeide forslag til prinsipper for god virksomhetsstyring som regulerer operatørens arbeid med teknisk bistand i forhandlingene. Prinsippene skal behandles og vedtas av styringskomiteen samtidig med at forhandlingsleders mandat behandles.

Under gjennomføringen av forhandlinger skal partene utveksle oppdatert informasjon om brukers behov og tilgjengelige kapasiteter, med sikte på å klarlegge forutsetningene for den ønskede bruk så tidlig som mulig.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353 (i kraft 1 jan 2013).
§ 5.Forespørsel om kapasitetsoversikt

På forespørsel om kapasitetsoversikt angående bruk av en innretning, herunder muligheter for kapasitetsutvidelse på innretningen, fra rettighetshavere og selskaper som er prekvalifisert som rettighetshavere på norsk sokkel, har eier plikt til å gi slik informasjon innen 15 arbeidsdager.

§ 6.Forespørsel om bruk

En forespørsel om bruk av en innretning skal beskrive hvilke tjenester som etterspørres, viktige milepæler og relevant teknisk informasjon, eksempelvis om reservoaregenskaper og forventet produksjon fra den aktuelle forekomst.

Eier skal besvare en forespørsel om bruk av en innretning innen rimelig tid etter at forespørselen er mottatt. Svaret fra eier skal reflektere innholdet i forespørselen og skal i det minste gi opplysninger om hvilke tjenester som kan ytes, forbehold, prioritet, ansvarsforhold og vederlagsforhold, samt annen relevant informasjon.

Eier kan i sitt svar på en forespørsel om bruk av innretningen legge vekt på at slik bruk ikke skal være til urimelig fortrengsel for eget behov for bruk av innretningen, eller for en annen bruker som er sikret rett til bruk av innretningen. Videre kan eier legge vekt på at den petroleum som skal produseres, transporteres eller utnyttes via innretningen, har spesifikasjoner som med rimelighet er forenlige med tekniske krav og hensynet til effektiv drift av innretningen.

Er det ikke tilgjengelig kapasitet på innretningen, skal eier så vidt mulig legge forholdene til rette for at tilleggskapasitet kan gjøres tilgjengelig for bruker. I et slikt tilfelle skal eier i sitt svar redegjøre for antatte kostnader ved etablering av slik tilleggskapasitet, herunder om studier vil være påkrevet for å bestemme hvordan en kapasitetsutvidelse kan gjennomføres, og hvilken risiko dette antas å ville påføre eier. Kostnadene til slike studier skal dekkes av bruker, med mindre partene blir enige om noe annet.

§ 7.Fremdriftsplan

Kommer eier og bruker til at det er grunnlag for å innlede forhandlinger om bruk av innretningen, skal partene så raskt som mulig bli enige om en fremdriftsplan med konkrete milepæler og frist for sluttføring av forhandlingene.

Fremdriftsplanen kan endres dersom begge parter er enige.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353 (i kraft 1 jan 2013).
§ 8.Tilgang til avtaler ved forhandlinger

Når to parter har avtalt en fremdriftsplan, jf. § 7 første ledd, skal eier etter krav fra bruker gi bruker kopi av avtaler om andres bruk av innretningen, og som eier har inngått etter denne forskrifts ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353 (i kraft 1 jan 2013).
§ 9.Avtalevilkårene

Partene skal søke å bli enige om tariffer og vilkår for øvrig for bruk av innretningen som er akseptable for begge parter og i samsvar med forskriftens formål, jf. § 2 og de overordnede prinsipper som fremgår av § 4.

Eier skal på anmodning fra bruker tilby tariffer og vilkår for øvrig for tjenestene separat, med mindre det er reelle økonomiske gevinster ved å tilby tariffer og vilkår for øvrig for aktuelle tjenester samlet, og begge parter er enige om dette. For bruk av rørledninger til olje- og/eller gasstransport skal det utformes eget tilbud.

Tariffer og vilkår for øvrig som eier kan kreve, skal begrenses til følgende:

-driftsutgifter som påføres eier ved brukers bruk av innretningen, samt betaling for eventuelle driftsutgifter som eier tidligere har pådratt seg for å opprettholde kapasitet utover eget behov med tanke på fremtidig tredjepartsbruk,
-eventuelle nye investeringer som brukers bruk av innretningen medfører,
-betaling for eventuelle investeringer i tilleggskapasitet som tidligere er foretatt med tanke på fremtidig tredjepartsbruk, herunder en rimelig andel av risikoen for at tilleggsinvesteringen ikke fullt ut blir benyttet. Dette gjelder ikke i den utstrekning eieren allerede har oppnådd eller vil oppnå en rimelig avkastning av investeringen, herunder avkastning som følge av egen bruk eller avtalt bruk,
-kompensasjon for tapt inntekt, herunder tapt og/eller utsatt produksjon, som følge av brukers bruk av innretningen. Kompensasjonen for tapt og/eller utsatt produksjon skal fastsettes med utgangspunkt i den fortjeneste som kunne vært oppnådd for den produksjonen som er tapt og/eller utsatt. Eier skal så vidt mulig legge til rette for at tilknytningen til innretningen kan skje slik at tapt og/eller utsatt produksjon som følge av tilknytningen minimalisere,
-andre dokumenterbare kostnader eller tap som eier påføres ved brukers bruk av innretningen,
-en rimelig fortjeneste for eier, der det tas hensyn til den risiko eier påtar seg som følge av brukers bruk av innretningen. Lønnsomheten i brukerfeltet skal ikke tillegges vekt i vurderingen av hva som er en rimelig fortjeneste.

I særlige tilfeller kan tariffer og vilkår for øvrig avvike fra tredje ledd, dersom eier og bruker er enige om dette.

Eier skal kunne redegjøre for hvilke prinsipper som ligger til grunn for utformingen av tariffer og vilkår for øvrig.

Departementet kan av eget tiltak fastsette tariffer og andre vilkår og endre avtalte tariffer og vilkår for å sikre at prosjekter blir gjennomført ut fra hensynet til ressursforvaltning og at eieren av innretningen gis en rimelig fortjeneste blant annet ut fra investering og risiko.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353 (i kraft 1 jan 2013).
§ 10.Standardiserte avtaleklausuler

Avtaler om andres bruk av innretninger under denne forskriften skal baseres på standardiserte avtaleklausuler som er godkjent av departementet og publisert på Oljedirektoratets hjemmesider.

I særlige tilfeller kan første ledd fravikes.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353 (i kraft 1 jan 2013).
§ 11.Avstemningsregler

Beslutninger i det enkelte interessentskap om forespørsel, svar, forhandlingsmandat og inngåelse av avtale som omfattes av denne forskrift, fattes av styringskomiteen i henhold til den alminnelige stemmeregel som gjelder for det enkelte interessentskap.

Den endelige avtale om bruk av en innretning inngås av operatøren på vegne av medlemmene av de aktuelle interessentskap i samsvar med vedtaket i styringskomiteen. Dersom en rettighetshaver er uenig i resultatet av forhandlingene, kan denne bringe saken inn for departementet.

§ 12.Leide innretninger

Brukers rett etter denne forskrift gjelder også for bruk av innretninger som en rettighetshaver eller gruppe av rettighetshavere har leid til bruk i petroleumsvirksomhet etter petroleumsloven.

Med mindre den som eier innretningen samtykker til annet, er brukers rett til bruk av innretningen begrenset av

-den leieperiode som er avtalt mellom hjemmelshaver og leietaker,
-den rett leietaker har til å gjøre modifikasjoner på innretningen,
-særskilte bruksbegrensninger.

Brukers rett etter denne forskriften kan ikke begrenses ytterligere gjennom avtale mellom hjemmelshaver til innretningen og leietakeren.

§ 13.Uenighet

Uenigheter som oppstår under denne forskrift kan bringes inn for departementet til avgjørelse. Departementet kan begrense sin avgjørelse til å gjelde deler av uenigheten.

Før vedtak fattes, skal hver part gis anledning til å uttale seg. Departementet kan kreve at partene fremlegger de opplysninger som er nødvendig for å fatte vedtak.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353 (i kraft 1 jan 2013).
§ 14.Opplysningsplikter mv.

Bruker skal underrette departementet om forespørsel som nevnt § 6 første ledd, og gi opplysninger om hvem forespørselen er rettet til, hvilke tjenester som etterspørres og tidsrammene for behovet for tjenestene.

Bruker skal underrette departementet dersom ingen av forespørslene har gitt grunnlag for slike forhandlinger.

Dersom det er oppnådd enighet om fremdriftsplan som nevnt i § 7 første ledd, skal bruker underrette departementet om at forhandlinger om bruk av innretningen er innledet og sende fremdriftsplanen til departementet.

Dersom forhandlingene om bruken av innretningen ikke er sluttført innen to måneder etter den frist som er fastsatt i fremdriftsplanen, jf. § 7 første ledd, skal bruker gi departementet underretning med opplysninger om årsakene til dette og om fastsatt eller antatt tidspunkt for sluttføring av forhandlingene.

Så snart avtale om bruk av innretningen er undertegnet av partene, jf. § 11 annet ledd, skal bruker sende kopi av denne til departementet og Oljedirektoratet. Dersom avtalen avviker fra § 9 tredje ledd eller de standardiserte avtaleklausuler, jf. § 10 skal dette angis.

Innen 30 dager etter at det foreligger bindende avtale om bruk av andres innretninger, skal bruker rapportere elementer fra forhandlingsprosessen og de viktigste avtalevilkårene til Oljedirektoratet for publisering. Rapporteringen skal skje i henhold til skjema utformet av departementet.

Når departementet underrettes i henhold til denne paragrafen skal kopi sendes til Oljedirektoratet.

0Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1353 (i kraft 1 jan 2013).
§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.