Forskrift om pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner

DatoFOR-2005-12-20-1629
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2016-12-19-1750 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2003-02-26-277, FOR-2000-12-20-1555
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-61-§5-5
Kunngjort28.12.2005
KorttittelForskrift om pasientbetaling ved rehabilitering

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 5-5 nr. 5.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1750.

§ 1.Egenandel

Det kan kreves betaling av egenandel for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak. Egenandelen fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.

§ 2.Fritak for egenandel

Det skal ikke kreves egenandel av pasienter der behovet for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner skyldes yrkesskade eller krigsskade.

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandel.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1750 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Fra samme tidspunkt oppheves:

-Forskrift 26. februar 2003 nr. 277 om stønad til dekning av utgifter til opphald i opptreningsinstitusjonar og helsesportssentra m.m. og
-Forskrift 20. desember 2000 nr. 1555 om opptreningsinstitusjoner (rekonvalesenthjem og kurbad).