Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 17. juni 2005 nr. 65 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v.

DatoFOR-2005-12-21-1613
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-65 jf LOV-1991-12-13-81-§9-10a jf LOV-2011-06-24-30-§13-2, LOV-1992-07-17-100-§4-20, LOV-1986-02-28-8-§1
Kunngjort23.12.2005
KorttittelForskrift om overgangsbest. til barnevernloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 65 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v. del VI. Fremmet av Barne- og familiedepartementet.

§ 1.Overprøving av fylkesnemndas vedtak i barnevernsaker

Ny § 9-10a i lov om sosiale tjenester skal gjelde for saker som bringes inn for tingretten etter lovens ikrafttredelse. Ny § 9-10a annet ledd skal også gjelde for anke over dommer som er avsagt etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse.

§ 2.Samtykke til adopsjon etter lov om barneverntjenester

Ny § 4-20 d) i lov om barneverntjenester og § 1 annet ledd i lov om adopsjon skal gjelde for behandling av saker om samtykke til adopsjon som bringes inn for fylkesnemnda etter lovens ikrafttredelse. Er saken brakt inn for fylkesnemnda før lovens ikrafttredelse, skal ny § 4-20 d) og ny § 1 annet ledd likevel gjelde dersom forhandlingsmøtet i fylkesnemnda ikke allerede er påbegynt. Ved rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak skal de regler som gjaldt da fylkesnemnda behandlet saken anvendes.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.