Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor

DatoFOR-2005-12-21-1656
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2016-12-22-1844 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1997-04-18-331
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-9, LOV-1997-02-28-19-§22-2
Kunngjort30.12.2005
KorttittelForskr om utgifter for kiropraktorbehandling

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-9 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 676, 13 juni 2008 nr. 624, 26 juni 2008 nr. 717, 8 okt 2008 nr. 1131, 25 nov 2008 nr. 1265, 8 jan 2009 nr. 31, 22 juni 2009 nr. 828, 24 juni 2010 nr. 971, 24 juni 2011 nr. 681, 20 juni 2012 nr. 631, 17 jan 2013 nr. 61, 24 juni 2013 nr. 751, 20 juni 2014 nr. 839, 23 juni 2016 nr. 776, 22 des 2016 nr. 1844.

§ 1.Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos kiropraktor ved sykdom, skade eller lyte som gir medlemmet rett til stønad etter folketrygdloven kapittel 5. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets funksjonsevne.
0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2.Stønad ytes bare dersom den som gir behandlingen
a)har autorisasjon som kiropraktor etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48,
b)har godkjenning etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven § 76 annet ledd,
c)har turnuslisens som kiropraktor i henhold til forskrift 21. desember 2000 nr. 1382 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell kapittel 1 og 6, eller
d)er kiropraktor fra et annet EØS-land og yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land.

For å kunne henvise til legespesialist og fysioterapeut og for å kunne dokumentere arbeidsuførhet inntil 12 uker, er det et vilkår at kiropraktor eller den som har turnuslisens som kiropraktor har nødvendig kompetanse i trygdefaglige emner mv.

Departementet fastsetter nærmere krav til innhold i og omfang av opplæringen.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2008 nr. 1131 (i kraft 1 nov 2008), 8 jan 2009 nr. 31.
§ 3.Det ytes stønad til behandling hos kiropraktor etter takstene i § 7.
0Endret ved forskrifter 26 juni 2008 nr. 717 (i kraft 1 juli 2008), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 8 jan 2009 nr. 31, 22 des 2016 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Hvis medlemmet ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for kiropraktoren etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 11-1 fjerde ledd.
0Endret ved forskrift 20 juni 2012 nr. 631 (i kraft 1 juli 2012).
§ 5.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med kiropraktor om direkte oppgjør med folketrygden, jf. folketrygdloven § 22-2 andre ledd. Stønaden utbetales da direkte til kiropraktoren, som ikke kan kreve av medlemmet den delen av honoraret som folketrygden dekker. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer fastsetter nærmere regler for direkte oppgjør.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 676 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 6.Ved krav om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor skal det fremlegges spesifisert og kvittert regning fra kiropraktoren. Regningen må i tillegg til diagnosen for de utførte behandlingene inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre kravet.

Kiropraktoren skal utstede regning på blankett fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. Krav som framsettes elektronisk skal utformes i samsvar med filformat fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 676 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 7.Takster
TakstTekstHonorar
K1Undersøkelse ved igangsetting av et behandlingsopplegg139 kroner
K2Behandling hos kiropraktor, per gang64 kroner
K3aMøtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i samarbeid med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam. Per påbegynte halvtime328 kroner
K3bSenere per påbegynt halvtime328 kroner
K4Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste.54 kroner
 

Merknad til takstene K1 og K2:

Takst K1 og K2 kan ikke kombineres i samme konsultasjon. Takst K1 kan kun benyttes en gang per behandlingsserie. Med behandlingsserie menes det antall behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte. 

Merknad til taksten K3a:

Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglig medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, vurdering av funksjonsnivå, tilrettelegging av miljø mv. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.

Taksten kan også brukes når møtet foregår over telefon.

Møtet må være planlagt. 

Merknad til taksten K4:

Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien.

0Endret ved forskrifter 13 juni 2008 nr. 624 (i kraft 1 juli 2008), 22 juni 2009 nr. 828 (i kraft 1 juli 2009), 24 juni 2010 nr. 971 (i kraft 1 juli 2010), 24 juni 2011 nr. 681 (i kraft 1 juli 2011), 20 juni 2012 nr. 631 (i kraft 1 juli 2012), 17 jan 2013 nr. 61, 24 juni 2013 nr. 751 (i kraft 1 juli 2013), 20 juni 2014 nr. 839 (i kraft 1 juli 2014), 23 juni 2016 nr. 776 (i kraft 1 juli 2016), 22 des 2016 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Tilskott til fellesformål for kiropraktorer

Til fondet for videre- og etterutdanning av kiropraktorer yter folketrygden et tilskott tilsvarende 5 prosent av utgifter folketrygden har til behandling hos kiropraktor.

Tilskottet utbetales av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer til Norsk Kiropraktorforening med et passende beløp hvert kvartal og med endelig avregning ved årets utgang.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 676 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 22 des 2016 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme dato oppheves forskrift 18. april 1997 nr. 331 om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.