Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende

DatoFOR-2005-12-22-1682
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§8, LOV-2009-06-19-97-§7, LOV-2009-06-19-97-§8, LOV-2009-06-19-97-§11, LOV-2009-06-19-97-§19, LOV-2009-06-19-97-§20, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort30.12.2005
KorttittelForskrift om fartøy for levende fangst

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 8 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 7, § 8, § 11, § 19 og § 20, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 mai 2006 nr. 569, 6 aug 2010 nr. 1147.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at fartøyet er utrustet på en slik måte at fisken sikres forsvarlig håndtering om bord med hensyn til dens velferd.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder alle fartøy som fisker og fører levende fisk av andre arter enn sei, makrell, sild, brisling og ål, men ikke skalldyr og bløtdyr.

0Endret ved forskrift 31 mai 2006 nr. 569.
§ 3.Generelt om utstyr og innretninger om bord

Utstyr og innretninger om bord skal:

a)ikke ha vinkler, kanter, fremspring eller materiale som kan påføre fisken skader eller unødvendige belastninger,
b)være tilpasset fiskens størrelse,
c)medføre minimal risiko for skade på fisken, herunder ved håndtering,
d)være slik at det er enkelt å foreta inspeksjon av fisken,
e)være tilrettelagt for godt renhold, og
f)være godt egnet for stedet de skal brukes, under hensyn til bl.a. værforholdene.
§ 4.Krav til utstyr som brukes til å ta fisk om bord

Fartøyet skal være utstyrt slik at fisken påføres minst mulig skader ved ombordtaking.

§ 5.Krav til sorteringskar om bord

Fartøyet skal være utrustet med delvis vannfylt sorteringskar på dekk. Karet skal ha en slik størrelse, utforming og plassering at all fisk fra hver løfte- eller landingsoperasjon kan sorteres så raskt og skånsomt at det ikke medfører fare for skade eller unødvendige belastninger på fisken.

§ 6.Krav til overføringsinnretninger om bord

Fra sorteringskaret til føringsrommet skal fartøyet være utrustet med innretninger slik at fisk kan overføres til føringsrommet eller tas opp fra dette uten at den utsettes for klem, slag, oppskraping eller fritt fall på noe tidspunkt.

Fartøyet skal være utrustet med innretninger som sikrer at fisk kan overføres til restitusjonsmerd uten at den utsettes for klem, slag, oppskraping eller fritt fall på noe tidspunkt.

Innretningene nevnt i første og andre ledd bør være utstyrt slik at antall fisk kan telles automatisk.

§ 7.Krav til føringsrom om bord

Føringsrom skal være utformet med flat bunn som er perforert slik at vann strømmer opp over hele flaten. Sirkulasjonen skal være innrettet slik at det sikres lik og jevn oppstrømming av vann over hele bunnflaten. Pumpekapasiteten skal til enhver tid minst sikre en vannstrøm på 0,5 liter vann pr. kilo fisk pr. minutt.

Annen tilsvarende innretning som sikrer tilstrekkelig vanngjennomstrømming i føringsrommet kan godkjennes av Mattilsynet.

§ 8.Forholdet til andre regler

Reglene i denne forskriften gjør ingen innskrenkninger i de regler ellers som stiller krav til fartøyenes egnethet, utrustning og bemanning for å kunne drive fiske i den hensikt å lande fisken død.

§ 9.Godkjenning

Fartøy skal før fisket tar til godkjennes av Mattilsynet ut i fra hensynet til fiskevelferd. Det kan knyttes vilkår til godkjenningen og den kan gjøres tidsbegrenset. Ved brudd på vilkårene eller bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, kan godkjenningen trekkes tilbake.

I søknaden om godkjenning skal det legges frem dokumentasjon på fartøyet, utstyret og fangstmetodens egnethet. Mattilsynet kan kreve ytterligere dokumentasjon.

§ 10.Tilsyn

Mattilsynet kan i forbindelse med tilsyn kreve fremlagt dokumentasjon.

§ 11.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til deltakerloven § 29 og dyrevelferdsloven § 37.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006.