Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

DatoFOR-2005-12-22-1723
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2016-08-22-986
EndrerFOR-2000-12-18-1315
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§9-2, LOV-2007-12-21-119-§9-3, LOV-2007-12-21-119-§9-4, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort05.01.2006
Rettet11.01.2016 (§ 22 siste ledd)
KorttittelFAT

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2005 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5 og delegeringsvedtak 30. juni 1995 nr. 600.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 nov 2006 nr. 1678, 27 aug 2007 nr. 1012, 7 mars 2008 nr. 229, 10 okt 2008 nr. 1132, 30 juni 2009 nr. 953, 25 okt 2010 nr. 1364, 1 juli 2011 nr. 753, 24 okt 2011 nr. 1042, 18 des 2012 nr. 1298, 27 juni 2013 nr. 799, 24 sep 2013 nr. 1126, 12 nov 2013 nr. 1312, 8 juli 2014 nr. 963, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1812, 20 feb 2015 nr. 144, 4 mars 2015 nr. 186, 3 des 2015 nr. 1390, 1 april 2016 nr. 348, 26 april 2016 nr. 430, 22 aug 2016 nr. 986.
Rettelser: 10.01.2006 (vedlegg 6), 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel), 17.11.2015 (korttittel), 11.01.2016 (§ 22 siste ledd).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å legge til rette for import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon ut fra hensynet til forbrukere og næringsmiddelindustri. Tollvernet for landbruksvarer skal administreres med sikte på å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon blant annet i henhold til jordbruksavtalens prisbestemmelser og å hindre uønskede markedsforstyrrelser.

§ 2.Virkeområde

Ordningen med administrative tollnedsettelser består av generelle tollnedsettelser, individuelle tollnedsettelser, tollnedsettelser for korn, mel og kraftfôr, og øvrige tollnedsettelser.

0Endret ved forskrift 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009).
§ 3.Preferansetollbehandling

Ved fastsettelse av nedsatte tollsatser etter denne forskriften, kan det i tillegg innrømmes preferansetoll i henhold til frihandelsavtaler og GSP-ordningen.

§ 4.Definisjoner

I denne forskriften menes med

1)generell tollnedsettelse: Fritakelse eller nedsettelse av den tariffbestemte innførselstoll der tollnedsettelsen gis innenfor begrensede tidsperioder, for fastsatte varenummer i tolltariffen, og uten kvantitative begrensninger.
2)målpris: I denne forskriften forstås målpriser identisk med definisjonen i gjeldende jordbruksavtale.
3)noteringspris: Oppnådd pris på noteringspunkt for representantvaren.
4)planlagt gjennomsnittlig engrospris: Engrospris på representantvaren kunngjort av markedsregulator 25. mai og 25. oktober hvert år, og som gjelder henholdsvis for periodene 1. juli til 31. desember og 1. januar til 30. juni.
5)planlagt prisløype: Ukepriser på representantvaren kunngjort av markedsregulator innen 1. juni og innen 1. november slik at planlagt gjennomsnittlig engrospris for periodene kan oppnås.
6)representantvare: I denne forskriften forstås representantvare identisk med definisjonen i gjeldende jordbruksavtale.
7)øvre prisgrense: I denne forskriften forstås øvre prisgrense identisk med definisjonen i gjeldende jordbruksavtale.
8)individuell tollnedsettelse: Fritakelse eller nedsettelse av den tariffbestemte innførselstoll innrømmet et foretak eller enkeltperson av en bestemt vare og en angitt mengde innenfor en fastsatt periode.
9)korn: Hvete, rug, rughvete, bygg, havre, oljefrø og andre arter fastsatt av Landbruksdirektoratet samt krysninger og formalingsprodukter av disse kornslagene, eller blandingsprodukter som har disse kornslagene som en vesentlig bestanddel.
10)kraftfôr: Et formalingsprodukt til husdyrfôr som kan bestå av et eller flere fôrmidler.
0Endret ved forskrifter 28 nov 2006 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2007), 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 27 juni 2013 nr. 799 (i kraft 1 juli 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 3 des 2015 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Forvaltningsmyndighet

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen med administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

Kapittel 2. Generelle tollnedsettelser under jordbruksavtalens målprissystem

§ 6.Fellesbestemmelser

Generelle tollnedsettelser etter dette kapittelet gis bare på de varenumre som er omfattet av vedlegg 1.

Tollnedsettelser gis som hovedregel på alle varenumre og vareposisjoner som i vedlegget er knyttet til den enkelte representantvaren.

For svinekjøtt gis tollnedsettelsene som hovedregel på hele, halve og kvarte skrotter. Når generelle tollnedsettelser for svinekjøtt innrømmes for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser, jf. § 7 andre ledd nr. 2, kan tollnedsettelsen gis for hele posisjoner eller enkeltvarenummer.

I vurderingen av om generelle tollnedsettelser kan gis, skal utnyttelsen av internasjonale kvoterettigheter vektlegges.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 27 juni 2013 nr. 799 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Vilkår for tollnedsettelse

Generelle tollnedsettelser under målprissystemet skal innrømmes dersom noteringspris i to påfølgende uker ligger over øvre prisgrense i henhold til jordbruksavtalen.

Generelle tollnedsettelser kan også innrømmes

1.for å holde noteringsprisen som gjennomsnitt for året på nivå med målpris,
2.for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser, eller
3.i perioden utenom målprisperioden.
0Endret ved forskrift 28 nov 2006 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2007).
§ 8.Nivået på tollnedsettelsen

Tollsatsen settes som hovedregel ned til et nivå som gir importmuligheter til priser som tilsvarer målprisen. Før nivået på tollnedsettelsen fastsettes skal konsekvensene for avsetning av varer som er kontraktsdyrket til konservesindustrien vurderes.

Ved tollnedsettelser etter § 7 første ledd kan likevel tollsatsen i forbindelse med oppstart av ny sesong settes høyere enn det som følger av § 8 første ledd. Ved avslutning av norsk sesong kan tollsatsen settes lavere enn det som følger § 8 av første ledd.

Ved tollnedsettelser etter § 7 andre ledd nr. 1 og 3 kan tollsatsen settes lavere enn det som følger § 8 av første ledd.

Tollnedsettelsen gis med samme relative nedsettelse på alle varenumre som er knyttet til representantvaren, med mindre Landbruksdirektoratet finner at særlige grunner foreligger. I tilfeller hvor tollnedsettelsen ikke gis med samme relative nedsettelse på alle varenummer som omfattes, skal norskprodusert vare med størst beskyttelsesbehov innenfor hvert varenummer legges til grunn ved beregning av tollsats for varenummer hvor representantvaren ikke omfattes.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Tollnedsettelser for poteter

For poteter på varenummer 07.01.9018 i tolltariffen skal det gis generell tollnedsettelse til 1,12 kr/kg.

Denne paragrafen gjør ingen innskrenkninger i adgangen til å gi tollnedsettelser etter § 7 første ledd eller annet ledd nr. 2.

Kapittel 2a. Generelle tollnedsettelser for storfekjøtt, kjøtt av sau og lam samt egg

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009). Kapitteloverskriften endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 799 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9a.Fellesbestemmelse

Generelle tollnedsettelser etter dette kapittelet gis bare på de varenumre som er omfattet av vedlegg la.

Tollnedsettelser for kjøtt av storfe, sau og lam gis som hovedregel på hele, halve og kvarte skrotter. Når generelle tollnedsettelser gis for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser, jf. § 9b nr. 2, kan tollnedsettelsen gis for hele posisjoner eller enkeltvarenummer.

I vurderingen av om generelle tollnedsettelser kan gis, skal utnyttelsen av internasjonale kvoterettigheter vektlegges.

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 799 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9b.Vilkår for tollnedsettelse

Generelle tollnedsettelser skal innrømmes dersom noteringspris i to påfølgende uker ligger over øvre prisgrense i henhold til jordbruksavtalen.

Generelle tollnedsettelser kan også innrømmes

1.for at planlagt gjennomsnittlig engrospris for perioden ikke skal overskrides, eller
2.for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser.
0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009).
§ 9c.Nivået på tollnedsettelsen

Tollsatsen settes ned til et nivå som gir importmuligheter til priser som tilsvarer planlagt prisløype.

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009).

Kapittel 3. Individuelle tollnedsettelser

§ 10.Fellesbestemmelser

Nedsatt tollsats etter dette kapitlet gis etter søknad. Dersom søknaden fremmes etter at fortolling av varen har funnet sted, settes tollsatsen til hva den ville vært på fortollingstidspunktet. Gyldighetsperiode og kvantum fastsettes ut fra formålet med den enkelte tollnedsettelsen.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348.
§ 11.Landbruksvarer omfattet av vedlegg 2

Det kan innrømmes tollnedsettelse for import av landbruksvarer omfattet av vedlegg 2 dersom varen har klare smaks- og bruksforskjeller fra norskproduserte landbruksvarer og dersom varen etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer. Det samme gjelder for sammensatte produkter dersom produktet totalt inneholder 40 vektprosent eller mer av landbruksvarer som omfattes av vedlegg 2.

For produkter som i henhold til denne bestemmelsen er berettiget til tollnedsettelse, skal tollsatsen fastsettes på et slikt nivå at norske varer i tilsvarende produktgruppe får en sikkerhetsmargin på 10%.

Ved tollnedsettelse for tørrglukose (ex posisjon 17.02) til næringsmiddelindustrien skal tollsatsen settes til kr 0,66/kg.

For vinråstoff under posisjon 20.09 i tolltariffen fastsettes tollsatsen etter tabellene i vedlegg 4.

0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 1 april 2016 nr. 348.
§ 12.Landbruksvarer med samme varenummer i tolltariffen som varer omfattet av vedlegg 2

Det kan innrømmes tollnedsettelse for import av landbruksvarer som ikke er omfattet av vedlegg 2, men som har samme varenummer i tolltariffen som varer omfattet av vedlegget. Ved fastsettelse av tollsatsen skal det tas hensyn til avsetningsmulighetene for eventuelle tilsvarende norskproduserte varer.

0Endret ved forskrift 1 april 2016 nr. 348.
§ 13.Sammensatte produkter

Det kan innrømmes tollnedsettelser for sammensatte produkter dersom produktet totalt inneholder mindre enn 40 vektprosent av korn, mel og landbruksvarer omfattet av vedlegg 2, og herav maksimalt 20 vektprosent kjøtt.

Ved tollnedsettelse benyttes de tariffbestemte tollsatser for de landbruksvarer som inngår i det sammensatte produktet, og som omfattes av vedlegg 2. Hvis varer som nevnt i første punktum er berettiget til tollnedsettelse etter § 11, kan tollsats etter § 11 erstatte tariffbestemt tollsats. Tollsatsen beregnes ut fra den andel disse varene representerer i det sammensatte produktet. Ved tollnedsettelse for korn og mel som inngår i det sammensatte produktet, fastsettes tollsatsen som for varer omfattet av vedlegg 2. For vinråstoff under posisjon 20.09 i tolltariffen fastsettes tollsatsen etter tabellene i vedlegg 4.

0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 1 april 2016 nr. 348.
§ 14.Økologiske produkter

Det kan innrømmes tollnedsettelse for bearbeidede varer av økologiske safter, økologisk konserves av frukt, bær og grønnsaker, og økologisk barnemat, dersom det ikke finnes tilstrekkelig norsk produksjon av tilsvarende varer, og varen etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer. Disse varene skal tilfredsstille gjeldende regelverk om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer.

Tollsatsen fastsettes på et slikt nivå at norske økologiske og konvensjonelle produkter i tilsvarende produktgruppe får en sikkerhetsmargin på minst 10%.

0Endret ved forskrift 1 april 2016 nr. 348.
§ 15.Særlige fôrprodukter

Det kan innrømmes tollfritak for import av

1)fiskefôr eller råvarer til fiskefôr,
2)mineral- og vitamintilskuddsandelen i dyrefôr på varenummer 23.09.9099 i tolltariffen. Det innrømmes kun tollfritak dersom mineral- og vitamintilskuddsandelen overstiger 10 %.
3)råvarer til produksjon av fôr til kjæledyr og fôr til kjæledyr når slikt fôr ikke har eget varenummer i tolltariffen,
4)fôr og råvarer til produksjon av fôr til brevduer og villfugler, og
5)pelsdyrfôr eller råvarer til pelsdyrfôr.
0Endret ved forskrifter 27 aug 2007 nr. 1012, 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 19 des 2014 nr. 1812 (i kraft 1 jan 2015).
§ 16.Egg til utklekking av dyr for avl og formering mv.

Det kan innrømmes tollnedsettelse for import av egg til utklekking av dyr for avl og formering innenfor varenummer 04.07.1100 og 04.07.1900 i tolltariffen dersom norsk produksjon ikke dekker etterspørselen i markedet. Ved tollnedsettelse innenfor disse varenumrene skal en tollsats på henholdsvis 12,59 og 15,50 kr/kg anvendes.

Det kan innrømmes tollnedsettelse for import av egg av saktevoksende kalkunraser innenfor varenummer 04.07.1900 i tolltariffen til utklekking av slaktedyr i økologisk produksjon. Tollsatsen fastsettes til 15,50 kr/kg.

0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 26 april 2016 nr. 430 (i kraft 1 mai 2016).

Annet ledd tilføyd ved forskrift 26 april 2016 nr. 430 gjelder til og med 1 mai 2020.

§ 17.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 1 april 2016 nr. 348.
§ 18.Innsatsvarer til produksjon av bearbeidede landbruksvarer

Det kan innrømmes tollfritak ved import av innsatsvarer som omfattes av vedlegg 6 dersom innsatsvaren skal inngå i produksjon av industrielt bearbeidede landbruksvarer innenfor protokoll 3 tabell 1 til EØS-avtalen, og dersom den etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer.

Det kan også innrømmes tollnedsettelse ved import av olje som innsatsvare dersom den omfattes av vedlegg 6 og skal inngå

a)indirekte i produksjon av industrielt bearbeidede landbruksvarer innenfor protokoll 3 tabell 1 til EØS-avtalen, eller
b)i bearbeidede fiskeprodukter, eller
c)i andre ferdigprodukter som kan importeres tollfritt.

Innrømmelse av tollnedsettelse etter bokstav a-c skal kun skje dersom innsatsvaren etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer.

0Endret ved forskrift 28 nov 2006 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2007).
§ 18a.Poteter som innsatsvare til produksjon av potetstivelse

Det kan innrømmes tollfritak for poteter som skal anvendes som innsatsvare til produksjon av potetstivelse i perioden fra 1. januar til 15. mai, når behovet for slike poteter ikke kan dekkes gjennom råvarer levert fra godkjente omsetningsledd. Tollnedsettelse kan gis for varenummer 07.01.9028 i tolltariffen.

Kvantumet det kan innrømmes tollnedsettelse for det enkelte år er begrenset oppad til avviket mellom kontraherte leveranser av poteter fra godkjente omsetningsledd og levert kvantum fra de samme leverandører.

Landbruksdirektoratet kan kreve at importøren bekrefter at importvaren benyttes til produksjon av potetstivelse (anvendelseserklæring).

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348.
§ 18b.Epler til bearbeiding

Foretak som har kjøpt et minstekvantum norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat i inneværende periode fra 1. oktober–30. september og bearbeider dette, kan innrømmes individuelle tollnedsettelser i samsvar med vedlegg 6a dersom varen går inn i egen bearbeidingsvirksomhet. Slik tollnedsettelse kan tidligst gis virkning fra 1. januar og gjelder ut kalenderåret.

Minstekvantum fastsettes av Landbruksdirektoratet innen 1. desember.

0Tilføyd ved forskrift 1 juli 2011 nr. 753 (se denne for overgangsbestemmelser), endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 18c.Grønnsaker og poteter til bearbeiding

Foretak som bearbeider norske grønnsaker kan innrømmes individuell tollnedsettelse for grønnsaker som går inn i egen bearbeidingsvirksomhet dersom det oppstår avlingssvikt på landsbasis innenfor en kontraktsvare på minst 10 % i forhold til samlet kontrahert kvantum. Tollnedsettelser gis likevel ikke dersom dyrkingen av kontraktsvaren har et ubetydelig omfang, landet sett under ett.

Foretak som bearbeider norske poteter til pommes frites eller potetsnacks kan innrømmes individuell tollnedsettelse for poteter dersom det oppstår avlingssvikt på landsbasis på minst 10 % i forhold til samlet kontrahert kvantum innenfor hver av disse produksjonene.

Tollnedsettelse etter første og annet ledd fastsettes for et kvantum tilsvarende differansen mellom foretakets kontraherte kvantum og faktisk levert kvantum fra egne norske leverandører. Nedsatt tollsats skal tilsvare differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare og prisen foretaket må betale for tilsvarende importert vare.

0Tilføyd ved forskrift 1 juli 2011 nr. 753, endret ved forskrift 24 sep 2013 nr. 1126.
§ 18d.Bær til bearbeiding

Foretak som har bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær i foregående periode fra 1. juli–30. juni, kan innrømmes tollfritak innenfor andel av de tollkvoter som fremgår av vedlegg 6b, dersom varen går inn i egen bearbeidingsvirksomhet. Det samme gjelder foretak som ikke har bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær, men som i inneværende periode har inngått bindende avtale om kjøp av slike bær til bruk i egen bearbeidingsvirksomhet.

Tollkvoteandeler for inneværende periode tildeles ut fra foretakets andel av totalforbruket av norsk råvare til bearbeiding i perioden 1. juni–31. mai innenfor hver enkelt av gruppene jordbær, bringebær og solbær/kirsebær. I beregningen av totalforbruket inngår også kontrahert kvantum fra foretak omfattet av første ledd annet punktum.

Landbruksdirektoratet kan fordele tollkvoter med angivelse av opprinnelsesland.

Tollkvoteandeler kan omsettes mellom foretak som oppfyller vilkårene i første ledd. Foretak som selger tollkvoteandel skal gi Landbruksdirektoratet skriftlig melding om overdragelsen.

Foretak som oppfyller vilkårene i første ledd kan innrømmes individuell tollnedsettelse for råvarer omfattet av vedlegg 6c.

0Tilføyd ved forskrift 1 juli 2011 nr. 753 (se denne for overgangsbestemmelser), endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 19.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144, opphevet ved forskrift 1 april 2016 nr. 348.
§ 20.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144, opphevet ved forskrift 1 april 2016 nr. 348.

Kapittel 4. Tollnedsettelser for korn, mel og kraftfôr

§ 21.Generelle tollnedsettelser

Det kan gis generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett til kraftfôr for å sikre mel og kraftfôrpriser som forutsatt i jordbruksoppgjøret. Tollnedsettelsene gis likevel slik at norskprodusert korn og oljefrø sikres muligheter til avsetning til de priser som er fastlagt i jordbruksoppgjøret.

Landbruksdirektoratet fastsetter tollsatsene for en nærmere angitt periode, normalt for én måned. For å hindre alvorlige markedsforstyrrelser, kan tollsatsene endres oftere.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 22.Tollnedsettelser med kvantumsbegrensninger

Det kan gis tollnedsettelser for å sikre korn-, mel- og kraftfôrpriser i samsvar med jordbruksoppgjørets forutsetninger. Tollnedsettelsene gis likevel slik at norskprodusert korn og oljefrø sikres muligheter for avsetning til de målpriser som er fastlagt i jordbruksoppgjøret.

For import av matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr som nevnt i vedlegg 7 fastsetter Landbruksdirektoratet importkvoter med nedsatt tollsats. Kvotene gjelder også forbruk av innenlandsk foredlede karbohydratråvarer produsert på basis av tollfritt importerte råvarer. Kvotene fastsettes på grunnlag av prognoser for norsk produksjon og forbruk, samtidig som det tas hensyn til forventet import fra land omfattet av nulltollordningen, jf. gjeldende forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP). Fordeling av kvotene skjer ved auksjon. De ordinære tildelingstidspunktene er august, november og mai. Kvoten for oljefrø tildeles to ganger pr. år, august og november.

Ved overnotering i forhold til målpris på norskprodusert korn og oljefrø følges vilkårene i § 7 første ledd for utløsning av tollnedsettelse. Tollnedsettelse kan også utløses på bakgrunn av vilkår nevnt i § 7 andre ledd. Slike tollnedsettelser skal gjennomføres ved at Landbruksdirektoratet fastsetter en ekstrakvote. Ekstrakvoten tildeles ved auksjon utenom de ordinære tildelingstidspunkter.

Landbruksdirektoratet fastsetter tollsatsene for importkvotene for 3 måneder av gangen. Tollsatsene kan bare endres med virkning fra 1. september, 1. desember, 1. mars og 1. juni. Tollnivået skal på fastsettelsestidspunktet beregnes med sikte på at prisen inkludert toll på importvaren skal opp mot avledet norsk målpris. For import av matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr med preferanse fra GSP-land gis 20 % tollreduksjon på tollsats innenfor kvotene.

I henhold til forskrift 27. juni 2002 nr. 826 om sikkerhetsmekanisme og overvåkningsordning ved import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land (MUL) gis toll- og kvotefri import fra MUL-land. Det gis også tollfritak for import fra MUL-land innenfor ordinære kvoter etter denne bestemmelsen.

Når det gjelder prinsippene for kvotefordeling vises det til forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

For råvarer som ikke omfattes av målprissystemet fastsetter Landbruksdirektoratet årlig omregningsfaktoren i forskrift.

0Endret ved forskrifter 27 aug 2007 nr. 1012, 7 mars 2008 nr. 229, 10 okt 2008 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1364, 3 sep 2014 nr. 1144, 1 april 2016 nr. 348.

Kapittel 5. Øvrige tollnedsettelser

§ 22a.Tollnedsettelser for kjøtt slaktet uten bedøvelse med basis i religiøse tradisjoner

For import av kjøtt slaktet uten bedøvelse med basis i religiøse tradisjoner (kosher- og halalslaktet kjøtt) fastsetter Landbruksdirektoratet tollsats for import innenfor kvotene.

Tollsatsen skal fastsettes som differansen mellom norsk pris og verdensmarkedspris.

Når det gjelder prinsippene for kvotefordeling vises det til forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

0Tilføyd ved forskrift 20 feb 2015 nr. 144.
§ 23.Særlige bestemmelser om levende rein og rein til slakt

For å sikre markedsdekning og priser på reinkjøtt i samsvar med den til enhver tid gjeldende reindriftsavtales forutsetninger, kan det fastsettes en importkvote med nedsatt tollsats for hele og halve reinskrotter eller levende rein til slakt.

Kvotens størrelse fastsettes i kilo hele og halve skrotter. Ved omregning til levende rein tilsvarer et levende dyr gjennomsnittlig slaktevekt for importert levende rein i foregående sesong.

Kvoten fordeles ved auksjon primo september for perioden 1. oktober-31. januar og medio januar for perioden 1. februar-1. juni. Tollsatsene for kvoteperioden fastsettes før auksjon finner sted.

Tollsatsene for hele og halve reinskrotter fastsettes med sikte på at importpris inklusive toll på importvarene blir på nivå med pris tilrådd av Markedsutvalget for reinkjøtt. Importprisen inklusive toll skal uansett ikke bli mindre enn minimumspris på hele og halve skrotter dersom slik pris er fastsatt i forbindelse med reindriftsforhandlingene.

Tollsatsene for levende rein fastsettes pr. dyr. Tollsatsen pr. dyr beregnes ved å multiplisere tollsats pr. kg kjøtt for hele og halve slakt med gjennomsnittlig slaktevekt for importert levende rein i foregående sesong.

Ut over kvoten for hele og halve reinskrotter eller levende rein til slakt, kan det for levende rein til avl i særlige tilfeller innvilges individuelle tollnedsettelser. Tilrådning fra fylkesmannen skal legges ved søknaden. Tollnedsettelse gis for et angitt antall dyr og for en nærmere angitt periode. Tollsatsen fastsettes pr. dyr og skal være lik tollsatsen fastsatt for import innenfor den ordinære kvoten.

0Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1812 (i kraft 1 jan 2015).
§ 24.Særlige bestemmelser om såfrø og såkorn

For å sikre markedsdekning for såfrø og såkorn kan det gis tollnedsettelser, men likevel slik at norskprodusert såfrø og såkorn sikres muligheter for avsetning. Hvilke arter og sorter av såfrø og såkorn som kan administreres for det enkelte år fastsettes av Landbruksdirektoratet på grunnlag av prognoser for norsk produksjon og forbruk.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 25.Produkter som ikke omfattes av jordbruksavtalens målprissystem

Det kan innvilges generelle tollnedsettelser for import av varer omfattet av vedlegg 8. Det gis generelle tollnedsettelser i den perioden og til den tollsats som fremgår av vedlegget. Nivået på tollsatsen eller perioden kan fravikes dersom næringspolitiske vurderinger tilsier det.

For landbruksprodukter som ikke omfattes av denne forskriftens øvrige bestemmelser kan det innrømmes tollnedsettelser for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser. I slike tilfeller settes nivået på tollsatsen normalt ned til et nivå som gir importmuligheter til priser på tilsvarende norskprodusert vare.

§ 25a.Særlige bestemmelser for fjørfekjøtt (kylling) og egg til utklekking av dyr for produksjon av slakt omfattet av vedlegg 9

Generelle tollnedsettelser for import av fjørfekjøtt (kylling) skal innrømmes dersom noteringspris i to påfølgende uker ligger over øvre prisgrense i henhold til jordbruksavtalen.

Generelle tollnedsettelser for import av fjørfekjøtt (kylling) kan innrømmes for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser. Utnyttelsen av internasjonale kvoterettigheter skal tas hensyn til ved innrømmelse av tollnedsettelser etter dette ledd.

Individuelle tollnedsettelser for import av egg til utklekking av dyr for produksjon av slakt kan innrømmes for å hindre alvorlige markedsforstyrrelser.

For fjørfekjøtt (kylling) settes tollsatsen som regel ned til et nivå som gir importmuligheter til priser som tilsvarer referansepris for fjørfekjøtt (kylling). Referansepris skal forstås identisk med definisjonen i gjeldende jordbruksavtale.

Tollnedsettelse for fjørfekjøtt (kylling) etter første og annet ledd gis med samme relative nedsettelse på alle varenumre som er knyttet til representantvaren, med mindre Landbruksdirektoratet finner at særlige grunner foreligger. I tilfeller hvor tollnedsettelsen ikke gis med samme relative nedsettelse på alle varenummer som omfattes, skal norskprodusert vare med størst beskyttelsesbehov innenfor hvert varenummer legges til grunn ved beregning av tollsats for varenummer hvor representantvaren ikke omfattes.

Ved tollnedsettelse for import av egg til utklekking av dyr for produksjon av slakt etter tredje ledd skal en tollsats på 12,59 kr/kg anvendes.

0Tilføyd ved forskrift 28 nov 2006 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

Kapittel 6. Generelle bestemmelser

§ 26.Kunngjøring og iverksettelse av generelle tollnedsettelser

Vedtak om generelle tollnedsettelser kunngjøres på Landbruksdirektoratet sitt nettsted, og gjennom melding til alle som på forhånd har bedt om slik melding tilsendt. I kunngjøringen gis det opplysninger om varenummer, tollsats og perioden vedtaket gjelder for.

Perioden for tollnedsettelse skal settes slik at importørene gis en rimelig mulighet til å importere innenfor den perioden vedtaket gjelder for.

Med mindre det foreligger særlige forhold, skal det gå minst syv virkedager fra anmodning om generell tollnedsettelse er mottatt og til et eventuelt vedtak fattes.

Fra vedtak om generell tollnedsettelse er fattet til vedtaket blir iverksatt, skal det som hovedregel gå minst to virkedager.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 27.Opplysningsplikt

Søkere om individuelle tollnedsettelser plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves av Landbruksdirektoratet, herunder opplysninger om faktisk import av landbruksvarer med nedsatt tollsats.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 28.Anvendelseserklæring

For landbruksvarer som gis tollnedsettelse i henhold til bestemmelsene i kap. 3, kan Landbruksdirektoratet kreve at importøren avgir en erklæring om varens anvendelse før tollnedsettelse innrømmes. Det samme gjelder ved tollnedsettelse i henhold til kap. 4, jf. vedlegg 7, når det gjelder hvete. Anvendelseserklæringen skal følge varen dersom varen selges videre. Ved et slikt videresalg forpliktes kjøper i henhold til anvendelseserklæringen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 29.Kontroll

For å føre kontroll med at de vilkår som er satt i forskriften eller i vedtak om tollnedsettelse blir overholdt kan Landbruksdirektoratet kreve å få seg forelagt dokumenter og vareprøver, og foreta stedlig kontroll hos importørene. Importørene plikter å yte bistand ved slik kontroll.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 30.Sanksjoner

Ved brudd på denne forskriften eller vilkår satt i medhold av denne forskriften, kan Landbruksdirektoratet trekke tillatelsen til nedsatt tollsats tilbake og nekte innrømmelse av ny tollnedsettelse i inntil tre år.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 31.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 32.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til departementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

§ 33.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tid oppheves forskrift 18. desember 2000 nr. 1315 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

Vedlegg 1. Landbruksvarer som det kan innvilges tollnedsettelse for i henhold til kapittel 2:

RepresentantvareTolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse
KjøttSlaktegris kl. E og 8 med et gjennomsnitt for alle kjøttprosenter og alle varegrupper under 85 kg02.03
MeieriprodukterMelk som oppfyller kravspesifikasjon for uforedlet melk i forskrift om markedsregulators forsyningsplikt innenfor melkesektoren § 204.01.2000
Frukt og grøntPoteter over 42 mm07.01.9011/.9018/.9028
Tomater07.02.0022/.0023/.0030
Kepaløk07.03.1019/.1029
Purre07.03.9003/.9004
Blomkål07.04.1011/.1021
Rosenkål07.04.2010
Hvitkål07.04.9013/.9020
Isbergsalat07.05.1112/.1122
Gulrot07.06.1011/.1021
Knollselleri07.06.9010
Agurker07.07.0010
Epler > 70 mm08.08.1011
0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 27 juni 2013 nr. 799 (i kraft 1 juli 2013), 12 nov 2013 nr. 1312, 19 des 2014 nr. 1812 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2015 nr. 186, 1 april 2016 nr. 348.

Vedlegg 1a. Landbruksvarer som det kan innvilges tollnedsettelse for i henhold til kapittel 2a:

RepresentantvareTolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse
StorfekjøttUng okse, alle klasser R og 0 unntatt R+ (fettgruppe 2-, 2 og 2+)02.01 og 02.02
Kjøtt av sau og lamLam, fettgruppe 2-, 2, 2+, alle klasser R og 0 unntatt R+, unntatt gammelnorsk sau02.04.1000–02.04.4300
EggEgg kl. A over 53 g04.07.2100
0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), endret ved forskrift 27 juni 2013 nr. 799 (i kraft 1 juli 2013).

Vedlegg 2. Landbruksvarer som det kan innvilges individuell tollnedsettelse for etter søknad i henhold til § 11:

Tolltariffens posisjon/varenummerVareslag/produkt
Kjøtt og kjøttprodukter
02.01 og 02.02Storfe
02.03Svin
02.04Sau og geit
02.05Hester, esler, muldyr og mulesler
ex 02.06Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sau, geit, hest, esel, muldyr, mulesel
02.07Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe
02.08.9030/ex .9010 og ex .9099Annet kjøtt og spiselig slakteavfall av fjørfevilt
ex 02.08Kjøtt og spiselig slakteavfall av rein, hjort, elg og annet vilt
02.10Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall
ex 15.01Svinefett herunder smult, unntatt det som hører inn under posisjon 02.09 og 15.03
ex 16.01 og ex 16.02Varer av kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall, herunder konserver
16.03.0099Kjøttekstrakt og kjøttsaft
Melk og meieriprodukter
ex 04.01–ex 04.06/ex 04.10Melk og meieriprodukter
Egg og eggeplommer
04.07 og 04.08Egg og eggeplommer
Honning, naturlig
04.09.0000Honning, naturlig
Poteter
ex 07.01Poteter
Grønnsaker, friske eller kjølte
ex 07.02Tomater
ex 07.03Løk og purre, unntatt hvitløk
ex 07.04Hvitkål, rødkål, blomkål, rosenkål og annen kål
ex 07.05Salat unntatt sikorisalat
ex 07.06Gulrøtter, neper, rødbeter, knollselleri, reddiker, pastinakk, pepperrot
ex 07.07Agurker
07.08.1000/.2001Erter og bønner
07.09.4010/.4021/.4022/.4023Stangselleri
07.09.7010Spinat
07.09.9920Kruspersille
ex 07.14.9000Jordskokker
Frukt og bær, friske eller kjølte
08.08.1011Epler
08.08.3020Pærer
08.09.2100/.2900Kirsebær, herunder moreller
08.09.4031Plommer
08.10.1023/.1024Jordbær
08.10.2010Bringebær
08.10.3010Solbær
08.10.3020Rips
08.10.3030Stikkelsbær
Konserver av poteter, grønnsaker, frukt og bær
ex 07.10/ex 07.11/ex 07.12/ex 08.11/ex 08.12/ex 20.01/ex 20.04/ex 20.05/ex 20.08/ex 20.09Konserver av poteter, grønnsaker, kålrot, frukter og bær
Mel, flak, og lignende av poteter; sago, manioka-, arrow- og salepprot samt potetstivelse herunder blandinger med potetstivelse
11.05Mel, pulver, flak, granuler og pelleter av poteter
11.08.1110/.1210/.1300/.1410/.1920Potetstivelse, inkl. stivelsesblandinger hvor potetstivelse inngår som en del av blandingene
Glukose og glukosesirup
17.02.3000/4000Glukose og glukosesirup

ex = deler av et varenummer.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 22 aug 2016 nr. 986.

Vedlegg 3. (Opphevet)

0Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), opphevet ved forskrift 1 april 2016 nr. 348.

Vedlegg 4. Tabeller som skal anvendes for fastsettelse av tollsats for vinråstoff som innvilges individuell tollnedsettelse etter søknad i henhold til § 11 og § 13: 

Uten innhold av glukose/dekstrose:

Innhold av varer omfattet av vedlegg 2Tollsats
[0% - 4%>0,34 kr/kg
[4% - 10%>2,50 kr/kg
[10% - 30%>6,80 kr/kg
[30% - 40%>10,90 kr/kg
[40% - >15,00 kr/kg
 

Med innhold av glukose/dekstrose < 0% - 40%>:

Innhold av varer omfattet av vedlegg 2Tollsats
[0% - 4%>2,09 kr/kg
[4% - 10%>4,25 kr/kg
[10% - 30%>8,55 kr/kg
[30% - 40%>12,65 kr/kg
[40% - >15,00 kr/kg
 

Med innhold av glukose/dekstrose [ 40% - >:

Innhold av varer omfattet av vedlegg 2Tollsats
[0% - 4%>3,84 kr/kg
[4% - 10%>6,00 kr/kg
[10% - 30%>9,30 kr/kg
[30% - 40%>14,40 kr/kg
[40% - >15,00 kr/kg

Vedlegg 5. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 1 april 2016 nr. 348.

Vedlegg 6. Landbruksvarer som det kan innvilges individuell tollnedsettelse for i henhold til § 18:

VarenummerVareslag/produkt
ex 02.10.9902/ex .9904/ex .9909Proteinpulver
08.13.3000Epler, tørkede
ex 08.13.4002Ferskener, nyper, tørkede
ex 12.14.9011/.9019Kålrot, tørkede
ex 15.01.1000/ex .2000/ex .9000Svinefett og fjærfefett
15.07.9090Soyaolje
15.08.9090Jordnøttolje
15.11.9020Palmeolje
15.12.1990Solsikke- og saflorolje
15.12.2920/.2999Bomullsfrøolje
15.13.1920/.1999Kokosolje
15.13.2920/.2999Palmekjerneolje og babassuolje
15.14.1990/.9990Raps-, ryps-, og sennepsolje
15.15.1990Linolje
15.15.2990Maisolje
15.15.5099Sesamolje
15.15.9080/.9099Vegetabilske fettstoffer og andre oljer
15.16.2099Vegetabilske fettstoffer og oljer
15.17.9021Spiselige flytende blandinger av vegetabilske oljer
ex 20.09.8999Gulrotsaftekstrakt
ex 20.09.8999Sellerisaftekstrakt

ex = deler av et varenummer. 

0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013).

Vedlegg 6a. Individuelle tollnedsettelser til epler mv.

VareslagVarenummerProduktTollsats
Eple20.09.7100Eplesaft, brix høyst 204,00 kr/kg
20.09.7900Eplekonsentrat, brix over 204,00 kr/kg
ex08.11.9008Epler fryste3,50 kr/kg
Pæreex20.09.8999Pæresaft/-konsentrat4,00 kr/kg
 
0Tilføyd ved forskrift 1 juli 2011 nr. 753, endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013).

Vedlegg 6b. Bærkvoter 

VareslagVarenummerProduktKvote
Jordbær08.11.1000Jordbær, fryst3 900 tonn
Bringebærex 08.11.2019Bringebær, fryst, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
08.11.2091Bringebær, fryst, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff1 700 tonn
Kirsebær og solbær08.11.9003Kirsebær, moreller, fryst340 tonn
20.09.8993Kirsebærsaft/-konsentrat
ex 08.11.2019Solbær, fryste, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
08.11.2093Solbær, fryste, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
20.09.8911Solbærsaft, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
20.09.8919Solbærsaft, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
 
0Tilføyd ved forskrift 1 juli 2011 nr. 753, endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 8 juli 2014 nr. 963, 19 des 2014 nr. 1812 (i kraft 1 jan 2015).

Vedlegg 6c. Individuelle tollnedsettelser til bær

VareslagVarenummerProduktTollsats
Jordbær20.08.8000
20.09.8992
Jordbærpulp
Jordbærsaft/-konsentrat
5,00 kr/kg
5,00 kr/kg
Bringebærex20.08.9909
20.09.8991
Bringebærpulp
Bringebærsaft/-konsentrat
5,00 kr/kg
5,00 kr/kg
Kirsebær20.08.6000Kirsebærpulp5,00 kr/kg
Solbærex20.08.9909Solbærpulp5,00 kr/kg
 
0Tilføyd ved forskrift 1 juli 2011 nr. 753, endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013).

Vedlegg 7. Korn, frø og råvarer til kraftfôr som kan omfattes av tollnedsettelser innenfor fastsatte mengder i henhold til § 22:

KvoteProduktgruppeTolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse
Mathveteex 10.01.1900/.9900
Matrug10.02.9000
Fonio10.08.4000
MatkornQuinoa10.08.5000
Rughvete10.08.6000
Annet matkornex 10.08.9000
07.13.1001
ex 10.01.9900
ex 10.03.9000
ex 10.04.9000
10.05.9010
10.07.9010
Råvarer til kraftfôrFôrkorn og andre råvarer til kraftfôr11.03.1310
12.14.1000
15.20.0010
17.03.1010/.9010
23.02.1010/ex .3000/ex .4090 23.03.2010
OljefrøSoyabønner
Rapsfrø
12.01.901012.05.1010 og .9010
0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 24 okt 2011 nr. 1042, 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 1 april 2016 nr. 348.

Vedlegg 8. Landbruksvarer som det kan innvilges generelle tollnedsettelser for i henhold til § 25:

VarenummerVareslagTollsatsPeriode
02.09.1000Svinefett10,5001.01–31.12
ex. 06.02.1025Urota stiklinger, krysantemum30 %01.01–31.12
06.02.1029Urota stiklinger15 %01.01–31.12
06.02.9059Stiklinger20 %01.01–31.12
06.02.9092/.9098Andre15 %01.01–31.12
06.03.1998Andre15 %01.01–31.12
07.03.9002Vårløk1,0915.12–31.05
07.03.9009Andre løkslag1,0901.01–31.12
07.04.9093/.9094Savoykål0,8001.01–31.12
07.04.9095/.9096Grønnkål0,8001.01–31.12
07.05.2910Andre sikori0,8001.04–30.11
07.07.0092/ex.0093Sylteagurker2,0001.01–15.07
07.08.1000Sukkererter2,00
0,50
01.09–31.12
01.01–30.06
07.09.4022Stangselleri0,3215.12–31.05
07.09.7010Spinat0,8001.05–30.09
08.09.2900Moreller (friske)1,2015.09–15.06
08.10.2010Bringebær (friske)0,6001.11–30.06
08.11.2011Bjørnebær, morbær og loganbær,0,6001.01–31.12
08.11.2012Rips0,6001.01–31,12
08.11.2013Stikkelsbær0,6001.01–31.12
08.11.2092Bjørnebær, morbær og loganbær,0,6001.01–31.12
08.11.2094Rips0,6001.01–31,12
08.11.2095Stikkelsbær0,6001.01–31.12
08.11.9001Tyttebær, fryste0,0001.01–31.12
08.11.9002Multer, fryste0,0001.01–31.12
08.11.9004Blåbær, fryste0,6001.01–31.12
20.09.7100Eplesaft, brix høyst 2015,0001.01–31.12
0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 953 (i kraft 1 juli 2009), 1 juli 2011 nr. 753, 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013), 1 april 2016 nr. 348.

Vedlegg 9. Fjørfekjøtt (kylling) og egg til utklekking som det kan innvilges tollnedsettelse for i henhold til § 25a:

RepresentantvareTolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse
Fjørfekjøtt (kylling)Fersk kylling, oppb. 900–1200 g uten innmat02.07.1100/.1200/.1300/.1490
Egg til utklekking av dyr for produksjon av slakt04.07.1100
 
0Tilføyd ved forskrift 28 nov 2006 nr. 1678 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1298 (i kraft 1 jan 2013).