Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved kjøttkontroll

DatoFOR-2005-12-27-1726
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2016-12-22-1876 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1998-12-21-1429
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort05.01.2006
KorttittelForskrift om kjøttkontrollgebyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 85/73/EØF og direktiv 96/43/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 104, 23 des 2008 nr. 1545, 23 des 2009 nr. 1805, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 13 mars 2014 nr. 325, 22 des 2014 nr. 1900, 28 des 2015 nr. 1845, 22 des 2016 nr. 1876.

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer plikten til å betale gebyr for kjøttkontroll. Den omfatter alle slakterier, herunder sesongslakterier og mobile slakterier, samt enhver annen som er ansvarlig for fremstilling av slaktedyr eller kjøtt for kjøttkontroll.

§ 2.Gebyr for kjøttkontroll ved slakteri

Slakteri, unntatt sesongslakteri og mobilt slakteri, skal betale gebyr til Mattilsynet for pålagt kjøttkontroll. Gebyrpliktig kontroll omfatter ante-mortem-undersøkelse og post-mortem-undersøkelse inkludert etterkontroll av slakt, kontroll av nødslakt, trikinundersøkelse, undersøkelse av slakt for antibakterielle midler og bakteriologisk kjøttkontroll.

Gebyret fastsettes på grunnlag av antall dagsverk kjøttkontroll, à 7,5 timeverk, i henhold til årsplan fra slakteriet, etter en dagsverksats på kr 6140,–. For arbeid utover Mattilsynets normalarbeidstid betales et tillegg på 40 % av en timeverksats på kr 820,–. For arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 fra mandag til fredag, på lørdager, søndager og offentlige helge- og høytidsdager utgjør tillegget 80 %.

For kjøttkontroll utenfor årsplan betales gebyr på grunnlag av hvert påbegynt timeverk etter timeverksatsen i annet ledd. Tilsvarende betales gebyr for medgått ventetid utover en time. Dersom varslet slakting ikke finner sted, betales gebyr etter timeverksatsen for medgått tid til reise og oppmøte. Bestemmelsene om overtidstillegg i annet ledd gjelder tilsvarende.

Gebyret skal likevel ikke overstige kr 1,65 per kilo slakt som gjennomsnitt på årsbasis.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 104, 23 des 2008 nr. 1545 (i kraft 1 jan 2009), 23 des 2009 nr. 1805 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Gebyr for kjøttkontroll ved sesongslakteri og mobilt slakteri

Ansvarlig for fremstilling av slaktedyr for pålagt kjøttkontroll ved sesongslakteri eller mobilt slakteri skal betale gebyr til Mattilsynet. Gebyrpliktig kontroll omfatter ante-mortem-undersøkelse og post-mortem-undersøkelse, etterkontroll av slakt, kontroll av nødslakt, trikinundersøkelse, undersøkelse av slakt for antibakterielle midler og bakteriologisk kjøttkontroll. I tillegg omfatter gebyret medgått reise- og ventetid.

Gebyret fastsettes på grunnlag av hvert påbegynt timeverk etter en timeverksats på kr 780,–. For arbeid utover Mattilsynets normalarbeidstid betales et tillegg på 40 % av timeverksatsen. For arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 fra mandag til fredag, på lørdager, søndager og offentlige helge- og høytidsdager utgjør tillegget 80 % og reiseutgifter skal betales etter statens satser.

Dersom varslet slakting ikke finner sted betales gebyr etter timeverksatsen for medgått tid til reise og oppmøte. Bestemmelsene om overtidstillegg i annet ledd gjelder tilsvarende.

Gebyret skal likevel ikke overstige kr 1,65 per kilo slakt ved den gjennomførte kontrollen.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 104, 23 des 2008 nr. 1545 (i kraft 1 jan 2009), 23 des 2009 nr. 1805 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 13 mars 2014 nr. 325, 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Gebyr for kontroll av kjøtt fra sjøpattedyr

Ansvarlig for fremstilling av kjøtt fra sjøpattedyr for pålagt kjøttkontroll skal betale gebyr til Mattilsynet. Gebyrpliktig kontroll omfatter post-mortem-undersøkelse, trikinkontroll og bakteriologisk kjøttkontroll. I tillegg omfatter gebyret medgått reise- og ventetid.

Gebyret fastsettes på grunnlag av hvert påbegynt timeverk etter en timeverksats på kr 780,–. For arbeid utover Mattilsynets normalarbeidstid betales et tillegg på 40 % av timeverksatsen. For arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 fra mandag til fredag, på lørdager, søndager og offentlige helge- og høytidsdager utgjør tillegget 80 % og reiseutgifter skal betales etter statens satser.

Dersom varslet slakting ikke finner sted betales gebyr etter timeverksatsen for medgått tid til reise og oppmøte. Bestemmelsene om overtidstillegg i annet ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2008 nr. 104, 23 des 2008 nr. 1545 (i kraft 1 jan 2009), 23 des 2009 nr. 1805 (i kraft 1 jan 2010), 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Gebyr for kontroll av kjøtt fra vilt og oppdrettsvilt

Ansvarlig for fremstilling av kjøtt fra vilt eller oppdrettsvilt for pålagt kjøttkontroll skal betale gebyr til Mattilsynet. Gebyrpliktig kontroll omfatter post-mortem-undersøkelse, undersøkelse for antibakterielle midler og bakteriologisk kjøttkontroll, og for oppdrettsvilt omfatter den også ante-mortem-undersøkelse av de dyrene som skal slaktes.

Gebyret utgjør kr 145,– per dyr inkludert medgått reise- og overtid.

0Endret ved forskrifter 23 des 2008 nr. 1545 (i kraft 1 jan 2009), 23 des 2009 nr. 1805 (i kraft 1 jan 2010), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Årlig slakteplan for slakteri

Slakteri (unntatt sesongslakteri og mobilt slakteri) skal innen 20. november hvert år oversende plan for påfølgende års slaktevirksomhet (årsplan) til Mattilsynets stedlige distriktskontor. Ved oppstart av nytt slakteri eller gjenopptakelse av slakting ved tidligere nedlagt slakteri, skal årsplan likevel oversendes senest 3 måneder før oppstart av slakting.

Årsplan skal oversendes på skjema fastsatt av Mattilsynet og inneholde opplysninger om:

1.forventet slaktemengde fordelt på dyreart,
2.forventet gjennomføring av slakting på ulike slakteuker,
3.forventet slaktehastighet (antall slakteskrotter per time),
4.antall slaktelinjer det skal slaktes på samtidig og
5.start- og sluttidspunkt per dag for hver slaktelinje.

For helårsslakterier for tamrein gjelder punktene 1 til 3 ovenfor.

Når slakteri får kunnskap om vesentlige avvik fra foreliggende plan, skal ny årsplan utarbeides og oversendes Mattilsynet straks. Avviket er vesentlig når det medfører minst 10% endring i slaktemengde eller slaktehastighet eller når gjennomføring av slaktingen endres systematisk.

§ 7.Annen melding om behov for kjøttkontroll

Ansvarlig for fremstilling av slaktedyr til kjøttkontroll ved sesongslakteri eller mobilt slakteri/slakteplasser mv., herunder tamrein, skal i god tid og senest en uke før planlagt slakting gi Mattilsynets stedlige distriktskontor opplysninger om dyreart som skal slaktes, antall dyr og antatt slaktetidspunkt. Ved endringer skal det snarest mulig gis melding om dette.

Ansvarlig for fremstilling av kjøtt fra sjøpattedyr for pålagt kjøttkontroll skal senest 24 timer før fremstilling gi melding til Mattilsynets stedlige distriktskontor om antatt tidspunkt for fremstilling til kontroll. Ved endringer skal ny melding gis snarest mulig.

§ 8.Fastsettelse og innbetaling av gebyr

Mattilsynet fastsetter gebyr etter § 2 til § 4 ved enkeltvedtak, som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrene etter § 2 til § 4 samt gebyr etter § 5, innkreves etterskuddsvis.

§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av den er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006. Samtidig oppheves forskrift 21. desember 1998 nr. 1429 om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll.