Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

DatoFOR-2006-01-04-6
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2006 hefte 1
Ikrafttredelse04.01.2006
Sist endret
EndrerFOR-1975-10-07-2
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§3
Kunngjort10.01.2006
KorttittelForskrift om inn- og utmelding av Kirken

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 4. januar 2006 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 3 nr. 8.

§ 1.Innmelding i Den norske kirke skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som departementet bestemmer. Den som melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt og skal gi følgende opplysninger:
a)fullt navn,
b)bostedsadresse,
c)fødselsnummer (11 siffer),
d)navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får virkning for disse,
e)sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette.

Ved innmelding skal kirkebokføreren forespørre vedkommende om eventuelt medlemskap i annet tros- eller livssynssamfunn i Norge er brakt til opphør. Dersom dette er tvilsomt, kan kirkebokføreren kreve dokumentasjon av utmelding.

§ 2.Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal videresende henvendelsen til kirkebokføreren på bostedet. Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:
a)fullt navn,
b)bostedsadresse,
c)fødselsnummer (11 siffer),
d)navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut.

Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.

§ 3.Henvendelse om inn- eller utmelding bør besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. oktober 1975 nr. 2 vedrørende innmelding i og utmelding av Den norske kirke.