Forskrift til rammeplan for yrkesfaglærerutdanning

DatoFOR-2006-01-10-17
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 1
IkrafttredelseFra studieåret 2006/2007
Sist endret
EndrerFOR-2000-06-07-1669
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort13.01.2006
Rettet23.01.2006 (§ 8)
KorttittelForskrift til rammeplan for yrkesfaglærer

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. januar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd.
Endringer: Oppheves 31 des 2019 ved forskrift 18 mars 2013 nr. 291.

§ 1.Organisering og innhold

Yrkesfaglærerutdanningen har et omfang på 180 studiepoeng og består av

yrkespedagogikk30 studiepoeng
yrkesdidaktikk30 studiepoeng
faglig breddekompetanse innen yrkesområdet60 studiepoeng
faglig dybdekompetanse innen yrkesområdet60 studiepoeng

Veiledet yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring inngår i hver av disse studieenhetene.

Studiet gir grunnlag for tildeling av graden bachelor - yrkesfaglærerutdanning.

§ 2.Fastsetting av fagplan

Bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger utover det som følger av rammeplanen, fastsettes av institusjonens styre og tas inn i en fagplan.

§ 3.Praksisopplæring
a)Utdanningen skal omfatte praksisopplæring tilsvarende 24 uker som en integrert del av studieenhetene. Om lag halvparten av praksisopplæringen skal legges til grunnopplæringen, mens den resterende del bør være relatert til arbeidslivet/praksisfeltet for øvrig.
b)Studenten skal få en formell vurdering av praksis uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. Institusjonen definerer hva som er en praksisperiode.
§ 4.Skikkethetsvurdering

Institusjonen skal vurdere om en student er skikket for læreryrket, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10 og forskrift gitt av departementet.

§ 5.Eksamensbestemmelser

Eksamen organiseres og gjennomføres etter den eksamensforskrift som er fastsatt av institusjonen.

§ 6.Vitnemål

Vitnemålet skal omfatte alle studieenheter som inngår i studiet, og påføres de karakterer som er oppnådd. Det gis en karakter i hver studieenhet, eller en felles karakter i yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk. Dersom yrkesdidaktikk organiseres sammen med yrkesfaglig bredde eller dybde som en integrert studieenhet kan det gis en felles karakter.

§ 7.Fritak fra eksamen eller prøve

Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieområde og omfatte praksisopplæring.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra studieåret 2006/2007.

Forskrift 7. juni 2000 nr. 1669 om faglig innhold og vurderingsordninger for yrkesfaglærerutdanning oppheves fra samme tidspunkt.