Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland

DatoFOR-2006-01-23-66
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 2
Ikrafttredelse23.01.2006
Sist endretFOR-2016-05-19-543 fra 01.06.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort27.01.2006
Rettet21.01.2014 (EØS-henvisning)
KorttittelForskrift om import av burfugl

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 23. januar 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd jf. § 12, § 15 og § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2007/25/EF (sist endret ved beslutning (EU) 2015/2225) og forordning (EU) nr. 519/2013).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 mai 2006 nr. 551, 15 juni 2007 nr. 642, 7 april 2009 nr 405, 19 nov 2009 nr. 1389, 20 des 2010 nr. 1811, 11 mai 2012 nr. 416, 12 mars 2013 nr. 313, 17 sep 2014 nr. 1294, 19 jan 2016 nr. 51, 9 feb 2016 nr. 122, 19 mai 2016 nr. 543.
Rettelser: 03.02.2011 (pdf til Vedlegg I), 21.01.2014 (EØS-henvisning).

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å hindre spredning av høypatogen aviær influensa i forbindelse med innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland.

Forskriften gjelder ikke for burfugl i privat eie som skal innføres fra Andorra, Færøyene, Grønland, Island, Liechtenstein, Sveits, Monaco, Vatikanstaten og San Marino.

0Endret ved forskrifter 7 april 2009 nr. 405, 17 sep 2014 nr. 1294.
§ 2.Generelle krav

Burfugl i privat eie fra tredjeland skal i tillegg til denne forskriften innføres i henhold til forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr.

0Endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3.Opprinnelse

Det er kun tillatt å innføre burfugl i privat eie fra land utenfor EØS som er medlemmer av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) beliggende i OIEs regionale kommisjoner:

-Amerika
-Afrika
-Asia, Det fjerne østen og Oseania
-Europa, og
-Midtøsten.
§ 4.Særskilte vilkår

Det er tillatt å innføre maksimalt 3 burfugl i privat eie fra land beliggende i OIEs regionale kommisjoner jf. § 3.

I tillegg skal fuglene enten:

1)ha vært isolert i avsenderlandet fra andre dyr som er mottakelige for aviær influensa i minst 30 dager dersom avsenderlandet er et av landene nevnt i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1 jf. kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 vedlegg I del I og vedlegg II del I,
2)gjennomgå karantene i 30 dager etter import til Norge. Slik karantene kan kun tillates dersom stedet for karantene er godkjent og oppfyller vilkårene i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler § 20, jf. forordning (EF) nr. 139/2013, artikkel 6 (1),
3)være vaksinert og ved minst én anledning i løpet av de siste 6 måneder til 60 dager vært revaksinert, mot aviær influensa og med en H5-vaksine beregnet på arten, eller
4)ha vært isolert i minst 10 dager før eksport og i denne perioden vært underlagt en prøve med hensyn på H5N1 -antigen eller -antigenom, som beskrevet i OIEs manual «Manual for diagnostiske tester og vaksiner for landdyr» i kapittelet om aviær influensa, som oppdateres regelmessig av OIE. Prøven skal ha vært tatt ut tidligst 3. dag i isolasjonen.
0Endret ved forskrifter 15 juni 2007 nr. 642, 7 april 2009 nr. 405, 20 des 2010 nr. 1811, 12 mars 2013 nr. 313, 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 5.Helsesertifikat og egenerklæring

Fuglene skal følges av et helsesertifikat som er utformet i overensstemmelse med vedlegg I. Helsesertifikatet skal bekrefte at vilkårene i denne forskriften er oppfylt. Dersom betingelsene i § 4 annet ledd nr. 2 skal gjennomføres, skal eier eller den som er ansvarlig for dyrene også fylle ut en egenerklæring jf. denne forskriftens vedlegg II.

Helsesertifikatet skal ikke være eldre enn 10 dager og være undertegnet av offentlig veterinær.

I en overgangsperiode frem til 31. mars 2011 kan fugler holdt som selskapsdyr hvor helsesertifikat og egenerklæring er utstedt av eier eller den som er ansvarlig for dyrene i henhold til gjeldende regelverk før 20. desember 2010, fortsatt importeres til Norge.

0Endret ved forskrifter 15 juni 2007 nr. 642, 7 april 2009 nr. 405, 20 des 2010 nr. 1811.
§ 6.Veterinær grensekontroll

Forsendelsen med fuglene skal innføres over Oslo Lufthavn Gardermoen og skal ved ankomst kontrolleres ved den veterinære grensekontrollstasjonen på stedet. Grensekontrollstasjonen skal varsles minst 24 timer på forhånd om forsendelsen og tid for ankomst.

§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften er straffbar, jf. matloven § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg I. Helsesertifikat

For å lese vedlegg I se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 7 april 2009 nr. 405, endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1811.

Vedlegg II. Egenerklæring

For å lese vedlegg II se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2010 nr. 1811.