Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk.

DatoFOR-2006-01-31-103
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 2
Ikrafttredelse31.01.2006
Sist endret
EndrerFOR-2002-12-30-1842
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort03.02.2006
KorttittelForskrift om import av animalske produkter

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 31. januar 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 19 og § 33 annet ledd jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 127 (forordning (EF) nr. 745/2004).

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 127 (forordning (EF) nr. 745/2004) om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Krav til driftsansvarlig for innførselssted

Driftsansvarlig for havner, lufthavner og grenseovergang for veg plikter å gi alle reisende som ankommer fra tredjestater den informasjon som fremgår av forordning (EF) nr. 745/2004 vedlegg II, jf. kravene i artikkel 3 nr. 1. Informasjonen skal gis i henhold til nærmere angivelser fra Mattilsynet.

§ 3.Kostnader ved beslag og destruksjon

Kostnader i forbindelse med beslag og/eller destruksjon i samsvar med forordning (EF) nr. 745/2004 artikkel 4 nr. 3 pålegges den som er ansvarlig for den personlige forsendelsen i henhold til nærmere retningslinjer fra Mattilsynet. Som ansvarlig regnes den som medbringer i egen bagasje eller på annen måte foranlediger import av produkter som nevnt i forordning (EF) nr. 745/2004 artikkel 1 nr. 1.

§ 4.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak. Tollvesenet bistår med gjennomføring av kontroll, jf. forordning (EF) nr. 745/2004 artikkel 4.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 30. desember 2002 nr. 1842 om særskilte beskyttelsestiltak ved privat innførsel av kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter fra land utenfor EØS-området. 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 127 (forordning (EF) nr. 745/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av vedkommende rettsakt i henhold til avtalens protokoll 1 mv.: 

Se her for å lese forordning (EF) nr. 745/2004: pdf.gif