Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås

DatoFOR-2006-02-15-170
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 3
Ikrafttredelse15.02.2006
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort17.02.2006
KorttittelForskrift om tilskudd til beitearealer for gjess

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. februar 2006 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.
Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddet er å tilrettelegge beitearealer for gjess for å bidra til å oppnå nasjonale og internasjonale målsettinger om bevaring av biologisk mangfold. Tilskuddet skal videre bidra til å opprettholde drift av arealer som er særlig belastet av beiting fra trekkende hvitkinngås og kortnebbgås.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor geografisk avgrensede områder hvor gåseartene hvitkinngås eller kortnebbgås tradisjonelt beiter på vei til hekkeplasser på Svalbard.

§ 3.Vilkår

For å være berettiget tilskudd, må foretaket:

a.tilfredsstille vilkårene for å motta produksjonstilskudd i jordbruket,
b.i forkant av beitesesongen forplikte seg til å stille nærmere angitte fulldyrka og overflatedyrka arealer til disposisjon for beitende gjess samt tilrettelegge for beiting på disse arealene,
c.dokumentere at arealet tidligere har blitt beitet av hvitkinngås og/eller kortnebbgås, og
d.gi nødvendige opplysninger i etterkant av beitesesongen om beitende gåsearter og belastning på arealet.
§ 4.Søknad og utbetaling

Søknad om tilskudd etter denne forskriften vedlagt nødvendig dokumentasjon skal sendes Fylkesmannen på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Fylkesmannen fastsetter søknadsfrist. Søknadsfristen skal være før beitesesongen og ikke senere enn 15. mars.

Fylkesmannen fastsetter en tilskuddssats pr. dekar tilrettelagt areal etter § 3. Tilskuddet kan differensieres ut fra betydningen av arealet som beite for trekkende gjess.

Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Foretak som ytes tilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet krever.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de landbrukseiendommer som foretaket disponerer.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Avkorting ved regelverksbrudd

Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

§ 8.Avkorting ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

§ 9.Beregning og innkreving av avkortingsbeløp mv.

Differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 7 og § 8, kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder der foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget.

Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. For renter gjelder ellers lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere utbetalinger av tilskudd til foretaket.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.