Forskrift om journal for dyrehelsepersonell.

DatoFOR-2006-02-20-229
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§24
Kunngjort24.02.2006
Rettet31.03.2006 (EØS-henv.)
KorttittelForskrift om journal for dyrehelsepersonell

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. februar 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 sjette ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg II (direktiv 2001/82/EF).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at dyrehelsepersonell som yter dyrehelsehjelp, dokumenterer virksomheten sin på en forsvarlig måte og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften gjelder følgende definisjoner:

a)Journal: Samling eller sammenstilling av nedtegnede, registrerte opplysninger om dyrehelsehjelp. Alle skriftlige og visuelle dokumenter som inneholder slike opplysninger, inngår i journalen.
b)Dyrehelsehjelp: Dyrehelsefaglig undersøkelse, vurdering og behandling av dyr, herunder rådgivning for å få undersøkt, vurdert og behandlet dyr. Begrepet omfatter både offentlig og privat virksomhet.
c)Dyrehelsepersonell: Veterinærer, fiskehelsebiologer og dyrepleiere.
d)Pasient: Et dyr som får eller har fått dyrehelsehjelp.
e)Pasientbesetning: Flokk eller annen avgrenset gruppe med dyr hvor ett eller flere dyr er pasienter.
§ 3.Journalplikten

Dyrehelsepersonell som yter dyrehelsehjelp, skal føre en journal som oppfyller kravene i § 4 og § 5. To eller flere dyrehelsepersonell kan føre felles journal dersom det dokumenteres hvem som har utført hele eller deler av dyrehelsehjelpen, jf. § 4 bokstav c.

Dyrehelsepersonell som utfører dyrehelsehjelp i forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet, kan oppfylle journalplikten ved å sørge for at rapporter, vedtak og andre dokumenter oppfyller kravene i § 4 og § 5.

§ 4.Journalens innhold

Journalen skal inneholde opplysninger om:

a)Pasientenes art, antall og identitet, eventuelt tilhørighet til identifiserbar pasientbesetning dersom dyret ikke kan identifiseres på annen måte.
b)Navnet på og adressen til pasientens eier eller innehaver, samt nødvendig opplysninger om andre som eventuelt har rekvirert dyrehelsehjelpen eller har representert eier eller innehaver i forbindelse med dyrehelsehjelpen.
c)Hvilket dyrehelsepersonell som har hatt ansvaret for dyrehelsehjelpen og hvilket annet dyrehelsepersonell som har deltatt i dyrehelsehjelpen.
d)Tidspunktene for henvendelser om dyrehelsehjelp, dyrehelsehjelpen og journalføringen.
e)Henvendelser om dyrehelsehjelp og dyrehelsepersonellets svar på slike henvendelser.
f)Anamnese, undersøkelser, kliniske funn, diagnoser og behandling.
g)Rekvirering og bruk av legemidler, herunder legemidlets navn og varenummer, dosering og varigheten av legemiddelbruken.
h)Pleie og annen oppfølging som ledd i dyrehelsehjelpen, herunder planer og instruksjoner om videre behandling.
i)Tilbakeholdelsestider for kjøtt, melk, egg og fisk som dyrehelsepersonellet har fastsatt ved bruk av legemidler.
j)Om pasientens eier eller innehaver har nektet dyrehelsehjelp.
k)Om pasientens eier eller innehaver har krevd innsyn eller retting og om kravene har blitt innfridd. Manglende innfrielse av kravene skal begrunnes.
l)Forhold som svekker velferden til pasienten eller andre dyr.
m)At dyrehelsepersonellet har gitt politiet, Mattilsynet eller dyrevernnemnda opplysninger fra journalen.
n)Opplysninger om dyr og dyrehelsehjelp som dyrehelsepersonellet er forpliktet til å dokumentere eller rapportere til offentlig myndighet.
§ 5.Journalens form, språk og autentisitet

Journalen skal være samlet, skriftlig og utformet på en måte som gjør de journalførte opplysningene lett tilgjengelige for dyrehelsepersonellet, pasientens eier og innehaver og Mattilsynet. Det skal være enkelt å finne og hente ut de samlede opplysningene knyttet til bestemte pasienter, pasientbesetninger, dyrehelsepersonell, eiere og innehavere. Opplysningene skal kunne framstilles kronologisk.

Journalen skal fortrinnsvis skrives på norsk. Dansk, svensk og engelsk kan benyttes i den utstrekning det er forsvarlig. Det samme gjelder bruk av latinske faguttrykk og alminnelige, faglige forkortelser. I særlige tilfeller kan Mattilsynet gi tillatelse til å benytte annet språk.

Nedtegnelsene i journalen skal gjøres uten ugrunnet opphold etter at dyrehelsehjelpen er gitt. Hver nedtegnelse skal signeres.

§ 6.Oppbevaring, behandling og overføring av journalen

Dyrehelsepersonellet skal oppbevare journalen hos seg og behandle den slik at den ikke kommer til skade eller blir ødelagt og slik at uvedkommende ikke får adgang til den.

Journalopplysninger skal oppbevares av dyrehelsepersonellet i ti år og etter det så lenge pasienten må antas å være i live. Dette gjelder ikke dersom dyrehelsepersonellet blir pålagt av Mattilsynet å slette opplysninger, jf. § 9.

Hele eller deler av journalen kan før oppbevaringsplikten etter første ledd er falt bort, bli overført til annet dyrehelsepersonell hvis eierne av pasientene om mulig er informert om overføringen på forhånd og ikke motsetter seg den, og det andre dyrehelsepersonellet bekrefter å ha overtatt ansvaret for journalen. Hvis det ikke er aktuelt å overføre journalen til annet dyrehelsepersonell, og dyrehelsepersonellet ikke selv kan ta vare på den, kan den avleveres til offentlig arkivdepot, deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon eller leveres til Mattilsynet.

§ 7.Innsyn i journalen

Pasientens eier og innehaver har rett til å gjøre seg kjent med de journalførte opplysningene om pasienten. Dette gjelder også opplysninger journalført før vedkommende ble eier av pasienten. Annet dyrehelsepersonell har også begrenset innsynsrett, jf. dyrehelsepersonelloven § 24 femte ledd.

Dyrehelsepersonellet kan kreve en rimelig betaling for utlevering av kopi eller utskrift av journal til pasientens eier.

§ 8.Retting

Etter krav fra pasientens eier, eller av eget tiltak, skal dyrehelsepersonellet rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i journalen. Retting skal være etterrettelig og skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes. Retting skal dateres og signeres.

§ 9.Pålegg om sletting

Dersom det er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn og ikke er i strid med regelverket om arkiv, kan Mattilsynet pålegge dyrehelsepersonellet å slette utsagn og opplysninger som

a)kan slettes i samsvar med regelverket om arkiv og uten at det er betenkelig ut fra allmenne hensyn, og
b)er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder, eller
c)åpenbart ikke er nødvendige for å yte dyrehelsehjelp.

Det skal framgå av journalen at sletting har skjedd.

§ 10.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet kan kreve innsyn i journalen og for øvrig føre tilsyn og fatte enkeltvedtak for å gjennomføre forskriften.

Mattilsynet kan kreve innsyn i og bruke journalen dersom den kan inneholde opplysninger av betydning for Mattilsynets tilsyn med dyrehelsepersonell og annet tilsyn.

§ 11.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2007.