Forskrift om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet

DatoFOR-2006-02-27-252
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 4
Ikrafttredelse15.03.2006
Sist endretFOR-2015-06-19-673 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-41-§7-9
Kunngjort28.02.2006
KorttittelForskrift om aksessoriske forsikringsagenter

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 27. februar 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 7-9.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 juni 2006 nr. 698, 18 des 2009 nr. 1726, 19 juni 2015 nr. 673.

§ 1.Anvendelsesområde

Denne forskrift gjelder for aksessorisk forsikringsagentvirksomhet regulert av lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling og forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling.

§ 2.Definisjon

Med aksessorisk forsikringsagentvirksomhet menes virksomhet som utøver forsikringsformidling i tillegg til annen yrkesmessig hovedvirksomhet, jf. lov om forsikringsformidling § 7-9.

§ 3.Egnethet

Før et forsikringsselskap inngår avtale med en aksessorisk forsikringsagentvirksomhet skal forsikringsagentvirksomheten godtgjøre at:

1.daglig leder har generell kunnskap om forsikringsformidling,
2.de personer i virksomheten som er direkte beskjeftiget med forsikringsformidling oppfyller kravene i lov om forsikringsformidling § 7-3 første ledd,
3.daglig leder og de personer i virksomheten som er direkte beskjeftiget med forsikringsformidling har hederlig vandel og ikke er under konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling.

Lov om forsikringsformidling § 7-2 første ledd gjelder ikke.

Personer som er omfattet av første ledd nr. 3 skal før registrering fremlegge ordinær politiattest, jf. politiregisterloven § 40. Politiattesten skal bare vise merknader om strafferettslige reaksjoner for overtredelse av lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov kapittel 18, 24 til 28 og 31 og straffeloven § 202, § 203, § 206, § 207, § 221, § 321, § 322, § 324, § 325, § 327 til § 333, § 335 til § 338, § 340 til § 342, § 344, § 351, § 352, § 354, § 361 til § 365, § 370 til § 372, § 374 til § 376, § 378 til § 380, § 382 til § 394 og kapittel 31, forsikringsformidlingsloven, konkurranselovgivningen, konkurslovgivningen, regnskapslovgivningen, selskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen og verdipapirlovgivningen.

0Endret ved forskrifter 22 juni 2006 nr. 698, 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 4.Kvalifikasjonskrav

En agent skal, uten hinder av lov om forsikringsformidling § 7-3 annet og tredje ledd, anses å ha den nødvendige kunnskap og kompetanse når vedkommende har gjennomført tilfredsstillende opplæring godkjent av det forsikringsselskapet agenten formidler forsikringsprodukter for.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 15. mars 2006.

§ 6.Overgangsregler

Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet som har inngått avtale om formidling av forsikringsselskapets produkter per 1. januar 2006, skal innen 1. oktober 2006 sende søknad som nevnt i lov om forsikringsformidling § 7-1 og § 7-10.

Dersom Finanstilsynet ikke bestemmer noe annet kan virksomhet som nevnt i første ledd og som har søkt innen 1. juli 2006, fortsette sin virksomhet frem til Finanstilsynet eller forsikringsselskapet har truffet vedtak om registrering.

0Endret ved forskrifter 22 juni 2006 nr. 698, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).