Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Steinerhøyskolen

DatoFOR-2006-03-07-563
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2016-04-19-574
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§5-1, LOV-2005-04-01-15-§7-1, FOR-2007-01-31-173
Kunngjort02.06.2006
Rettet02.11.2016 (tittel)
KorttittelForskrift om opptak mv. ved Steinerhøyskolen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret for Steinerhøyskolen 7. mars 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-1 og § 7-1 og forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskoler.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.
Endringer: Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringer).
Rettelser: 02.11.2016 (tittel)

Kapittel I: Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder opptak, studier og eksamen ved Steinerhøyskolen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574.
§ 2.Beslutningsmyndighet

I saker der beslutningsmyndighet er lagt til Steinerhøyskolen, treffes avgjørelser av rektor eller den han eller hun gir fullmakt til. Der beslutningsmyndighet er lagt til styret selv eller rektor selv, kan myndigheten ikke delegeres til lavere nivå.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574.
§ 3.Definisjoner 

Student: Person som er tatt opp til studier eller emner ved Steinerhøyskolen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7, og som har betalt semesteravgift og egenbetaling/studieavgift. 

Studierett: Rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student ved et studium og inneha studentstatus. Dette innebærer rett til deltakelse i all organisert undervisning, veiledning, øvelser og oppgaveløsning, praksisstudier, prosjektarbeider mv. i studier studenten er tatt opp til. 

Grad: Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt sammensetning og som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål. 

Studieplan: En studieplan beskriver mål, innhold og organisering av fag/studier/utdanninger. 

Studieprogram: Ett- eller flerårig studieløp som fører fram til en avsluttet eksamen, yrkeskompetanse eller grad, og med et definert innhold i henhold til studieplan. 

Studiepoeng: Mål på omfanget av et studium, der et fullt semester er normert til 30 studiepoeng og et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. 

Fag: Samling av beslektede emner som er samlet under én felles fagbetegnelse. 

Emne: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et fag, en emnegruppe, et studieprogram eller en grad. 

Emnegruppe/fagkrets: Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. 

Utdanningsplan: Se § 17. 

Vurderings- og evalueringsordning: Betegnelse på en samlet fremstilling av vurderingsformene som inngår i et studieprogram. 

Arbeidskrav/studiekrav: Krav som må oppfylles for å bestå et emne, eller fag, eller del av studieløp med normert progresjon og for å få avlegge eksamen. 

Eksamen: Betegnelse på en avsluttende prøve eller oppgave med vurdering i et fag, emne eller studieprogram. 

Utsatt eksamen: Prøve som arrangeres for studenter som har levert legeerklæring eller hatt annet dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

Ny eksamen: Prøve som arrangeres for studenter som har gjennomført, men ikke bestått ordinær eksamen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574.

Kapittel II: Generelle faglige bestemmelser

§ 4.Fastsetting av studieplan

Styret fastsetter studieplan for alle studier/studieprogrammer som tilbys ved Steinerhøyskolen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 5).
§ 5.Endringer i studieplan og pensum

Endringer i studieplan skal ikke tre i kraft før ved nytt studieår. Mindre endringer i pensum kan foretas underveis i studiet.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 7).
§ 6.Godskriving og godkjenning av annen utdanning
(1) Steinerhøyskolen avgjør søknader om godkjenning av utdanning fra andre institusjoner under lov om universiteter og høyskoler som skal godskrives studenten ved Steinerhøyskolen.
(2) Steinerhøyskolen avgjør søknader om fritak for eksamen eller prøve.
(3) Styret kan fastsette utfyllende bestemmelser om saksbehandling og krav til dokumentasjon ved søknader om godskriving/godkjenning av norsk og utenlandsk utdanning og søknader om fritak for eksamen eller prøve, herunder bestemmelser om slikt fritak på grunnlag av realkompetanse.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 8).

Kapittel III: Opptak

§ 7.Opptaksrammer

Styret fastsetter hvor mange studieplasser som skal opprettes for det enkelte studium/studieprogram.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 9).
§ 8.Opptaksgrunnlag

For opptak til alle grunnutdanninger ved Steinerhøyskolen som omfattes av denne forskriften kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende, fastsatt i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning. For søkere til studier med annet undervisningsspråk enn norsk gjelder krav om språkkunnskap på et nivå fastsatt av institusjonen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 10).
§ 9.Opptakskrav til grunnutdanning

Med hjemmel i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 4-10 må søkere til lærerutdanning og barnehagelærerutdanning bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 11).
§ 10.Opptakskrav til påbyggingsstudier/videreutdanninger

For opptak til påbyggingsstudier og videreutdanninger må søkere ha fullført studierelevant grunnutdanning eller kunne dokumentere tilsvarende utdanning og yrkeserfaring etter nærmere regler fastsatt av Steinerhøyskolen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 13).
§ 11.Opptakskrav til mastergrad

Søker må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 5 (erfaringsbasert) eller § 3 (disiplinbasert).

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 14).
§ 12.Organisering av opptak
(1) Steinerhøyskolen er ansvarlig for opptaket til studiene ved høyskolen. Opptaket skjer i henhold til opptaksrammene fastsatt av styret.
(2) Rektor oppnevner opptakskomité som sørger for at opptaket finner sted.
(3) Opptakskomiteen skal ha minst ett medlem med faglig kompetanse innen det studieprogrammet eller de emnene komiteen tar opp til.
(4) Rangeringsregler for opptak til studier ved Steinerhøyskolen følger bestemmelsene i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.

(5) Studier ved Steinerhøyskolen er fritatt fra førstegangsvitnemålskvote.

(6) Regler for rangering av søkere til studier som etter forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 4-10 har opptaksprøve som spesielt opptakskrav, fastsettes av rektor.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 15).
§ 13.Søknadsfrister

Søknadsfrister for studiene blir kunngjort samtidig med utlysning av studieprogrammet. Rektor fastsetter søknadsfristen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 16).
§ 14.Dokumentasjon og ettersending
(1) Søknad om opptak skjer på fastsatt søknadsskjema/søknadsweb. Søknadsskjemaet angir hvilken dokumentasjon som skal legges ved søknaden.
(2) Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles. Dokumentasjonen, med unntak av supplerende søknadsbrev der dette etterspørres, skal være attesterte kopier av originaldokumenter.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 17).

Kapittel IV: Studierett, utdanningsplan, permisjon, studieåret

§ 15.Studierett
(1) Den som har akseptert tilbud om studieplass, har studierett i henhold til den normerte studietid for det aktuelle hel- eller deltidsstudiet studenten er tatt opp til. Studieretten kan normalt beholdes i inntil to år i tillegg, dersom studenten er forsinket i sine studier i forhold til den normerte studietiden. I tidsberegningen på to år inngår ikke utsatt studiestart og permisjoner etter § 18.
(2) Studenten må betale semesteravgift, samt egenbetaling som fastsatt av styret, samt underskrive utdanningsplan og/eller registrere seg hvert semester innen gjeldende frister for å beholde studieretten.
(3) Studenter kan miste studieretten på et studium de er tatt opp til i følgende tilfeller:
a)Studenten har overskredet den fastsatte grensen utover normert tid, jf. punkt (1).
b)Studenten har brutt betingelsene for å beholde studieretten som beskrevet ovenfor i punkt (2).
c)Studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksisperiode i henhold til studieplan og til forskrift om studier og eksamen, jf. § 22 og § 23.
d)Dersom en student 2 år etter opptak eller senere i studiet over en periode på minst 2 år har bestått mindre enn 50 % av antall studiepoeng i sin utdanningsplan.
(4) Studieretten opphører når:
a)Studenten selv bekrefter fratredelse fra studieprogrammet.
b)Studiene er fullført og vitnemål/karakterutskrift er utstedt.
(5) Vilkår for tap av studieretten skal framgå av utdanningsplanen.
(6) Styret fatter vedtak om tap av studierett. Vedtak om tap av studierett kan påklages.
(7) Den som har mistet studieretten etter tredje ledd, kan søke nytt opptak til studiet ved Steinerhøyskolen etter tre år, såfremt det ikke strider mot lov eller overordnet forskrift.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 19).
§ 16.Utdanningsplan
(1) Mellom høyskolen og student som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om høyskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor høyskolen og medstudenter.
(2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium eller studieløp på normert tid som heltids- eller deltidsstudent.
(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale.
(4) Mastergradsstudenter skal i tillegg undertegne avhandlingskontrakt det semesteret avhandlingsarbeidet påbegynnes.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 20).
§ 17.Permisjon
(1) En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Permisjon kan også gis ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner.
(2) For permisjon av øvrige grunner bør studenten ha gjennomført studier innenfor det aktuelle studieprogram i minst ett semester. Det kan normalt gis permisjon for inntil ett år.
(3) Rektor avgjør søknader om permisjon.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 21).
§ 18.Studieåret

Studieåret begynner medio august og avsluttes ultimo juni.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 22).

Kapittel V: Vurderings- og evalueringsordning. Eksamen. Sensur. Klage. Vitnemål. Bekreftelse

§ 19.Vurderings- og evalueringsordninger
(1) For hvert studieprogram/emne skal det foreligge en vurderings- og evalueringsordning som angir hvordan studentenes oppnåelse av læringsutbyttet skal prøves og vurderes.
(2) Styret vedtar vurderings- og evalueringsordningene.
(3) Vurderings- og evalueringsordningen skal framgå av studieplanen.
(4) Vurderings- og evalueringsordningen for studieprogrammet/emnet skal beskrive arbeidskravene/studiekravene og eksamensformer.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 23).
§ 20.Vilkår for å avlegge eksamen
(1) Arbeidskravene/studiekravene som er beskrevet i studieplanen for det enkelte studieprogrammet/emnet, skal være overholdt.
(2) Studenter skal være registrert og oppmeldt til eksamen innen de frister som er fastsatt av institusjonen.
(3) Studenter skal betale semesteravgift i samsvar med lov om studentsamskipnader med forskrifter.
(4) Studenter skal videre betale egenbetaling fastsatt av styret.
(5) Studenten melder seg normalt selv opp til ordinær eksamen ved å bekrefte utdanningsplanen. Studenter som ikke har utdanningsplan, blir innenfor normal studieprogresjon automatisk oppmeldt til ordinær eksamen.
(6) Studenter som avlegger ny eller utsatt eksamen, må selv melde seg opp innen nærmere fastsatte frister.
(7) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tidsfrister, eventuelt tid og sted, for eksamen.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 24).
§ 21.Antall forsøk til eksamen

En student har anledning til å avlegge eksamen i samme eller tilsvarende fag, kurs eller emne maksimalt tre ganger.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 25).
§ 22.Gjennomføring av praksis ved profesjonsutdanningene

Ved ikke-bestått praksis, gis det adgang til å ta praksisperioden to ganger til. For øvrig fastsetter Steinerhøyskolens ledelse regler for gjennomføring og godkjenning av praksis.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 26).
§ 23.Ordinær eksamen

Ordinær eksamen gjennomføres med den vurderingsform og i det semester som er angitt i studieplanen for studieprogrammet eller emnet. Det skal framgå av studieplanen hvilken eksamensform som benyttes.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 27).
§ 24.Ny og utsatt eksamen
(1) Student som har gyldig fravær fra en ordinær eksamen, har rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. Rektor avgjør om fraværet kan godkjennes som gyldig.
(2) Rett til utsatt eksamen har også studenter som på grunn av utvekslingsopphold/deltidsstudier i utlandet ikke har kunnet avlegge ordinær eksamen.
(3) Utsatt eksamen skal gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen.
(4) Studenter som tidligere har bestått eksamen og studenter som ikke hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, har ikke adgang til utsatt eksamen.
(5) Studenter som har strøket til ordinær eksamen har rett til å avlegge ny eksamen i samme eller påfølgende semester som den ordinære eksamenen ble gjennomført.
(6) Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har ikke krav på å få avlegge eksamen på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
(7) Ved endring av fag- og studieplan eller pensum, har studenten rett til å gå opp til ny eller utsatt eksamen etter gammel ordning. Slik eksamen skal arrangeres innen ett år etter at siste ordinære eksamen ble arrangert. For fag, kurs eller emner som opphører gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og én ny eller utsatt eksamen fortsatt gjenstår studenter som ikke har bestått eller har hatt gyldig fravær, kan det etter søknad arrangeres en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal arrangeres innen to år etter siste ordinære eksamen.
(8) Bestemmelsene om ny og utsatt eksamen gjelder alle eksamensformer, så langt dette er mulig. Rektor fastsetter ordninger for gjennomføring av bestemmelsene.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 29).
§ 25.Fravær fra eksamen uten tilsyn
(1) En kandidat som ikke leverer besvarelsen innen fristen, registreres som «ikke møtt». Dette teller som ett eksamensforsøk.
(2) Dersom sykdom forhindrer studenten i å levere eksamensbesvarelsen innen fristen, må legeerklæring som omfatter hele eller deler av eksamensperioden foreligge for at det skal være et gyldig fravær. I så fall blir det ikke regnet som et eksamensforsøk. Dersom det ikke er mulig å framlegge legeerklæringen før/på innleveringsdagen, må den leveres eller poststemples senest en uke etter innleveringsdagen.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 30).
§ 26.Innlevering av eksamensbesvarelse
(1) Besvarelsen skal være innlevert til eksamensansvarlig innen det tidspunkt som er bestemt. Kandidater kan søke eksamensansvarlig om å postlegge besvarelsen.
(2) Besvarelsen skal leveres i det antall eksemplarer som er fastsatt. Kandidaten må selv sørge for å ha en kopi.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 31).
§ 27.Eksamen på annet språk enn norsk

Rektor kan fastsette at enkelte eksamener kan avlegges/besvares på annet språk enn norsk. Bestemmelser om dette skal framgå av studieplanen. Rektor kan også bestemme at enkeltkandidater etter søknad kan besvare eksamen på annet språk enn norsk dersom studieplanen gir anledning til dette.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 32).
§ 28.Klage over formelle feil ved eksamen

Formelle feil kan påklages i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 5-2.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 36).
§ 29.Sensur
(1) Rektor oppnevner sensorer.
(2) Styret fastsetter retningslinjer for bruk av ekstern sensor og ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene, i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-9.
(3) Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst en ekstern, i følgende tilfeller:
a)ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgaver
b)ved ny sensurering etter lov om universiteter og høyskoler § 5-2 om klage ved formelle feil ved eksamen, og ved ny sensurering etter lov om universiteter og høyskoler § 5-3 om klage over karakterfastsettelse
c)ved første gangs sensur av nytt emne/eksamen.
(4) Ekstern sensor kan ikke gi undervisning eller veiledning ved gjeldende studieprogram ved Steinerhøyskolen i inneværende studieår.
(5) Dersom to sensorer ikke blir enige om vurderingen av en evaluering/eksamen, skal det oppnevnes en tredje, sensor, fortrinnsvis ekstern. Den tredje sensors vurdering skal være utslagsgivende.
(6) Sensuren skal til vanlig foreligge innen tre uker etter eksamen hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 33).
§ 30.Karakter
(1) Enhver eksamen skal føre fram til et vurderingsuttrykk (karakter). Karakteren skal angis på en av to måter, enten
-Som «Bestått» eller «Ikke bestått», ev. «Pass/Fail», eller
-Som en bokstav, etter skalaen A–F, hvor A er høyeste karakter, E er laveste karakter og F er ikke bestått.
(2) Praksis i profesjonsstudiene ved Steinerhøyskolen vurderes til bestått/ikke bestått.
(3) Vurderingskriteriene for karakterfastsettelse skal være kjent for studentene.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 34).
§ 31.Klage over karakterfastsetting

Når sensuren ikke inneholder begrunnelse for karakterfastsettingen, har studenten rett til slik begrunnelse i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3. Likeledes kan sensur påklages i samsvar med § 5-3.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 35).
§ 32.Klagenemnd
(1) Styret oppnevner medlemmer til institusjonens klagenemnd i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-1.
(2) Klagenemnden skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene.
(3) Avgjørelse om godkjenning og godskriving av utdanning etter lov om universiteter og høyskoler § 3-4, fritak for eksamen eller prøve etter § 3-5, opptak av studenter etter § 3-6 og § 3-7, rett til å gå opp til eksamen etter § 3-10, annullering av eksamen eller prøve etter § 4-7 og bortvisning og utestenging etter § 4-8 til § 4-10 regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 37).
§ 33.Fusk
(1) Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende eksamensformer kan være kopiering eller avskrivning av litteratur uten henvisninger. Det gjelder også dersom besvarelsen er preget av manglende selvstendighet i arbeidet, for eksempel fordi besvarelsen er svært lik en annen/andre besvarelser, eller fordi den åpenbart er utført av andre enn studenten.
(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler § 4-7 og § 4-8, og vedtak fattes av høyskolens klagenemnd. Styret kan fastsette retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 38).
§ 34.Annullering av eksamen eller annen vurdering

Høyskolens klagenemnd kan annullere eksamen eller annen vurdering, eller godkjenning av emner i tilfeller som beskrevet i lov om universiteter og høyskoler § 4-7.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 39).
§ 35.Vitnemål
(1) Institusjonen utsteder vitnemål etter avsluttet utdanning og grad.
(2) Påbyggingsstudier og videreutdanninger, ikke fullført utdanning eller gradsstudium dokumenteres ved karakterutskrift/bekreftelse.
(3) Diploma Supplement utferdiges til studenter som får utstedt vitnemål.
(4) Dersom en student har fått fritak for eksamen eller prøve etter reglene i denne forskriftens § 6 skal dette framgå av vitnemålet.
0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 40).
§ 36.Utfyllende regler

Styret kan gi utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 41).
§ 37.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Samtidig oppheves tidligere gjeldende reglement for opptak, studier og evalueringsordning ved Rudolf Steinerhøyskolen.

0Endret ved forskrift 19 april 2016 nr. 574 (tidligere § 42).