Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos viltlevende fugl

DatoFOR-2006-03-09-297
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 4
Ikrafttredelse09.03.2006
Sist endretFOR-2016-05-19-543 fra 01.06.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort10.03.2006
KorttittelForskrift om tiltak ved fugleinfluensa

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 9. mars 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2006/115/EF og vedtak 2006/563/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 okt 2006 nr. 1116, 19 mai 2016 nr. 543.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å redusere risiko for smitte av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A virus av subtype H5N1 fra viltlevende fugl til fjørfe og andre fugler i fangenskap.

§ 2.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder alle dyrehelsemessige forhold vedrørende mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A virus av subtype H5N1 hos viltlevende fugl.

§ 3.Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder for hele landet.

§ 4.Definisjoner 
Høypatogen aviær influensa (HPAI) hos viltlevende fuglInfeksjon hos viltlevende fugl forårsaket av influensa A virus:
a) av subtypene H5 eller H7 med en genomsekvens som koder for multiple basiske aminosyrer på kløvingssetet for hemagglutininmolekylet tilsvarende det som er kjent fra andre HPAI virus, hvorav man kan slutte at hemagglutininmolekylet kan kløves av proteaser som forekommer ubikvitært i vertsdyret, eller
b) med intravenøs patogenitetsindeks i seks uker gamle hønsekyllinger på over 1,2.
FjørfeAlle fugler som oppdrettes eller holdes i fangenskap for produksjon av kjøtt, rugeegg, konsumegg, andre kommersielle produkter, eller vilt til utsetting, unntatt stuefugl.
Stuefugl:Fugl holdt som kjæledyr iht. forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr.
Andre fugler i fangenskapEnhver fugl inkludert fuglevilt i oppdrett og burfugl holdt i fangenskap uansett årsak, herunder kjæledyr av fugl og fugler i zoo, sirkus, fornøyelsesparker og forskningslaboratorier, unntatt fjørfe.
FugleviltViltlevende fugl som jaktes eller fanges for konsum.
Fuglevilt i oppdrettFuglevilt i oppdrett for produksjon av kjøtt eller rugeegg.
DyreholdLandbrukslokalitet/-eiendom, eller enhver annen lokalitet/eiendom hvor fjørfe eller andre fugler i fangenskap oppdrettes eller holdes på permanent eller midlertidig basis, unntatt;
a) Slakterier, transportmidler, karantener, grensekontrollstasjoner og laboratorier, og
b) Dyreholdets bolighus dersom det i disse ikke holdes fjørfe eller andre fugler på permanent basis.
Mottakelige arterFjørfe, andre fugler i fangenskap samt viltlevende fugl.
RugeeggEgg lagt av fjørfe for utruging.
Daggamle kyllingerAlt fjørfe som er yngre enn 72 timer.
LivkyllingUnghøner som ales opp for produksjon av egg.
DyreeierEn fysisk eller juridisk person, som eier, holder eller på annen måte har ansvaret for fjørfe eller andre fugler med eller uten vederlag.
Animalske biprodukterHele kadavre eller deler av dyr eller produkter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet på konsum, herunder egg.
0Endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 5.Opprettelse av soner

Når høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A virus av subtype H5 er bekreftet hos viltlevende fugler og neuraminidase type N1 er enten mistenkt eller bekreftet, kan det sentrale Mattilsynet gi forskrift om opprettelse av risikosone og observasjonssone rundt funnstedet.

Risikosonen skal ha en radius på minst 3 km og observasjonssonen en radius på minst 10 km inkludert risikosonen.

Ved opprettelse av sonene i første og andre ledd skal det tas hensyn til geografiske, administrative, økologiske og epidemiologiske faktorer som er relevante for aviær influensa, samt kontrollmuligheter.

0Endret ved forskrift 4 okt 2006 nr. 1116.
§ 6.Plikter i risikosonen

Dyreeier med dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap i risikosone som ikke omfattes av sentralt register for fjørfehold plikter å melde fra om sin eksistens til det lokale Mattilsynet.

Dyreeier med dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap i risikosone har ansvar for at relevante smitteforebyggende tiltak gjennomføres i dyreholdet, herunder desinfeksjon med effekt mot virus ved dyreholdets innganger og utganger og innestenging av fjørfeet i bygninger eller avlukker slik at direkte og indirekte kontakt med annet fjørfe og andre fugler i fangenskap unngås.

I tillegg gjelder tiltakene i forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

§ 7.Forbud i risikosonen

I risikosonen gjelder følgende:

1.Innenfor sonen er det forbudt å:
a)Flytte fjørfe og andre fugler i fangenskap fra dyreholdet der de holdes.
b)Avholde markeder, utstillinger eller andre samlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
c)Jakte fugl.
2.Det er videre forbudt å:
a)Transportere fjørfe og andre fugler i fangenskap gjennom sonen, unntatt transitt via hovedveier og jernbane og transport til slakteri for umiddelbar slakting.
b)Flytte rugeegg ut av sonen.
c)Flytte ferskt kjøtt fra fjørfe, andre fugler i fangenskap eller fuglevilt eller kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt, mekanisk utbenet kjøtt og kjøttprodukter fra slikt kjøtt ut av sonen.
d)Transportere eller spre ubehandlet brukt strø eller gjødsel fra fjørfedyrehold i sonen, unntatt transport for behandling i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.
e)Flytte biprodukter fra fjørfe ut av sonen.
§ 8.Plikter i observasjonssonen

Dyreeier med dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap i observasjonssone som ikke omfattes av sentralt register for fjørfehold plikter å melde fra om sin eksistens til det lokale Mattilsynet.

Dyreeier med dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap i observasjonssone har ansvar for at relevante smitteforebyggende tiltak gjennomføres i dyreholdet, herunder desinfeksjon med effekt mot virus ved dyreholdets innganger og utganger.

I tillegg gjelder tiltakene i forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra viltlevende fugl til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

§ 9.Forbud i observasjonssonen

I observasjonssonen gjelder følgende:

1.Innenfor sonen er det forbudt å:
a)Avholde markeder, utstillinger eller andre samlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.
b)Jakte fugl.
2.Det er forbudt å flytte fjørfe og andre fugler i fangenskap ut av sonen de første 15 dagene etter etablering av sonen.
§ 10.Varighet av tiltakene i sonene

Dersom mistanken om H5N1 avkreftes av det sentrale Mattilsynet gjelder ikke tiltakene i denne forskriften.

Dersom H5N1 bekreftes hos viltlevende fugl skal risikosonen opprettholdes i minst 21 dager og observasjonssonen i minst 30 dager etter siste positive analyseresultat fra et klinisk tilfelle hos viltlevende fugl.

§ 11.Unntak for levende fugl

Som unntak fra forbudet i § 7 mot å flytte fjørfe og andre fugler i fangenskap fra dyreholdet der de holdes, kan det regionale Mattilsynet gi tillatelse til transport av livkylling, slaktekalkun og annet fjørfe samt fuglevilt i oppdrett til dyrehold som er under tilsyn av Mattilsynet og som ligger i risiko- eller observasjonssonen.

Som unntak fra forbudet i § 7 mot å flytte fjørfe og andre fugler i fangenskap fra dyreholdet der de holdes eller som unntak fra forbudene i § 9 mot å flytte fjørfe og andre fugler i fangenskap ut av sonen de første 15 dagene etter etablering av sonen, kan det regionale Mattilsynet gi tillatelse til transport av:

a)Fjørfe til umiddelbar slakting i et slakteri som fortrinnsvis ligger i risiko- eller observasjonssonen. Slakteriet skal være utpekt av Mattilsynet.
b)Daggamle kyllinger fra risikosonen til dyrehold som er under tilsyn av Mattilsynet, på følgende vilkår:
1)Det skal i dyreholdet som tar i mot kyllingene ikke holdes annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap, unntatt stuefugl, eller
2)Transporten skal gjennomføres under tilsyn av Mattilsynet eller i kjøretøy som er forseglet av Mattilsynet, og nødvendige smitteforebyggende tiltak gjennomføres både under transporten og i dyreholdet som tar i mot kyllingene.

Kyllingene skal bli værende i dyreholdet i minst 21 dager.

c)Daggamle kyllinger fra observasjonssonen til dyrehold som er under tilsyn av Mattilsynet.
d)Livkylling, slaktekalkun og annet fjørfe samt fuglevilt i oppdrett, fra observasjonssonen til dyrehold som er under tilsyn av Mattilsynet.
e)Stuefugl til lokaliteter/steder hvor det ikke holdes fjørfe, dersom forsendelsen består av fem eller færre fugler.
f)Andre fugler i fangenskap fra organer, institutter og stasjoner som overføres til organer, institutter og stasjoner godkjente iht. forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo.
0Endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 12.Unntak for rugeegg

Som unntak fra forbudet i § 7 mot å flytte rugeegg ut av risikosonen kan det regionale Mattilsynet gi tillatelse til:

a)Transport av rugeegg fra risikosonen til et rugeri utpekt av Mattilsynet.
b)Forflytning av rugeegg fra risikosonen til rugerier utenfor landet, på vilkår som fastsatt i vedtak 2006/115/EF, artikkel 7, nr. 1 bokstav b) og nr. 2.
§ 13.Unntak for ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt, mekanisk utbenet kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

Som unntak fra forbudet i § 7 mot å flytte ferskt kjøtt fra fjørfe, andre fugler i fangenskap eller fuglevilt eller kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt, mekanisk utbenet kjøtt og kjøttprodukter fra slikt kjøtt ut av sonen kan det regionale Mattilsynet gi tillatelse til forflytning fra risikosonen av:

a)Ferskt kjøtt fra fjørfe, innbefattet struts, med opprinnelse i eller utenfor sonen, som er slaktet, kontrollert og merket mv. i henhold til forskrift 21. mars 1995 nr. 265 om hygiene og kontroll mv. ved produksjon og omsetning av ferskt fjørfekjøtt (fjørfekjøttforskriften) § 3a. For slakterier godkjent med begrenset kapasitet gjelder tilsvarende med de unntak som gjelder til lokaler jf. fjørfekjøttforskriften § 5. Det forutsettes kontinuerlig tilstedeværelse av tilsynsveterinær ved slakting, også i slakterier godkjent med begrenset kapasitet.
b)Kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt fra kjøtt som angitt i a) og som er produsert i overensstemmelse med kravene i forskrift 23. desember 1998 nr. 1470 om krav til kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt og hygiene ved produksjon mv. jf. særlig § 12 til § 16 og § 19 til § 22 og § 25. Temperaturen i fjørfekjøtt skal være høyst 4 °C.
c)Kjøttprodukter fra kjøtt som angitt i a) og som er produsert i overensstemmelse med kravene i forskrift 6. april 1995 nr. 353 om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse § 5a.
d)Mekanisk utbenet kjøtt fra kjøtt som angitt i a) og som er produsert i overensstemmelse med kravene i fjørfekjøttforskriften § 34.
e)Ferskt kjøtt fra fuglevilt med opprinnelse i risikosonen som er merket i henhold til vedlegg II i forskrift 9. september 2005 nr. 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum og er ment for transport til en virksomhet for behandling for aviær influensa i henhold til vedlegg III i samme forskrift.
f)Kjøttprodukter produsert fra kjøtt fra fuglevilt som er behandlet for aviær influensa i henhold til vedlegg III i forskrift 9. september 2005 nr. 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.
§ 14.Unntak for animalske biprodukter

Som unntak fra forbudet i § 7 mot å flytte biprodukter fra fjørfe ut av risikosonen kan det regionale Mattilsynet gi tillatelse til forflytning fra risikosonen av:

a)Bearbeidet animalsk protein, blodprodukter, utsmeltet fett, gelatin, hydrolyserte proteiner, di- og trikalsiumfosfat, kollagen og eggprodukter som oppfyller krav til behandling i henhold til vedlegg VII, samt kjæledyrfôr, bearbeidet gjødsel og gjødselprodukter som oppfyller krav til behandling og omsetning i henhold til vedlegg VIII, i forordning (EF) nr. 1774/2002.
b)Ubehandlede fjær eller fjærkomponenter som kommer fra fjørfe utenfor risikosonen.
c)Fjørfefjær eller fjærkomponenter som er dampbehandlet eller har gjennomgått en tilsvarende metode som inaktiverer patogener.
d)Produkter fra fjørfe og andre fugler i fangenskap som ikke er omfattet av regelverk som angår dyrehelse eller er underlagt restriksjoner på grunn av dyrehelse, innbefattet jakttrofeer som har gjennomgått en fullstendig konservering slik at de kan oppbevares ved romtemperatur.
e)Slakteavfall fra fjørfeslakterier som ligger i risikosonen, til destruksjon ved godkjent destruksjonsanlegg.

Produkter nevnt i b) og c) skal følges av et handelsdokument i henhold til vedlegg II, kapittel X i forordning (EF) nr. 1774/2002. Det skal i handelsdokumentet for produkter som nevnt i bokstav c) anføres at produktene er dampbehandlet eller har gjennomgått en tilsvarende metode som inaktiverer patogener. Handelsdokument kreves ikke for pyntefjær som har gjennomgått behandling, fjær gjennomgått behandling som reisende medbringer til privat bruk, eller forsendelse av fjær gjennomgått behandling sendt til privatpersoner for ikke-industriell bruk.

§ 15.Vilkår for forflytninger

Ved forflytning av dyr eller produkter i henhold til § 11, § 12, § 13 og § 14 skal relevante smittebeskyttende tiltak gjennomføres for å unngå spredning av aviær influensa.

Ved forflytning av produkter i henhold til § 12, § 13 og § 14 skal disse erverves, håndteres, behandles, lagres og transporteres atskilt fra andre produkter som oppfyller alle dyrehelsekrav for handel.

§ 16.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 17.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 18.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.