Forskrift om medlemskap i pensjonsordning for personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden

DatoFOR-2006-03-16-311
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 4
Ikrafttredelse16.03.2006
Sist endretFOR-2011-08-10-815
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-03-24-16-§1-3, LOV-2000-03-24-16-§3-2, LOV-2000-11-24-81-§1-3, LOV-2000-11-24-81-§4-1
Kunngjort17.03.2006
KorttittelForskrift om medlemskap i pensjonsordning mv.

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 16. mars 2006 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) § 3-2 tredje ledd jf. § 1-3 og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 4-1 tredje ledd jf. § 1-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 10 aug 2011 nr. 815.

§ 1.Virkeområde

Forskriften får anvendelse på personer som er eller kan omfattes av pensjonsordningen etter lov om foretakspensjon § 3-2 første og annet ledd eller lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 4-1 første og annet ledd, og som ikke er pliktig medlem av folketrygden.

§ 2.Midlertidig opphold i utlandet

Person som ikke er pliktig medlem av folketrygden under midlertidig opphold i utlandet kan opptas som medlem eller fortsette å være medlem i en pensjonsordning når vedkommende person arbeider for foretaket, eller et foretak som etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 1-4 kan anses som tilknyttet foretaket, og utenlandsoppholdet skal vare i inntil ti år.

Med midlertidig opphold menes opphold i utlandet hvor vedkommende person i henhold til arbeidsavtale har rett til å fortsette i stilling i foretaket eller annet foretak i det konsern foretaket inngår i, etter utenlandsoppholdet.

Flere utenlandsopphold skal ved beregning av tidsbegrensningene i første ledd ses under ett dersom mellomliggende opphold i Norge er under ett år.

§ 3.Kompensasjon for tap av ytelser i folketrygden

Foretaket kan ha en kompensasjonsordning som skal dekke tap av ytelser i folketrygden basert på lønn beregnet i samsvar med § 4. Person som viderefører sitt medlemskap i pensjonsordningen etter § 2, kan være medlem av kompensasjonsordningen når vedkommende ikke er frivillig medlem i folketrygden.

Kompensasjonsordningen må oppfylle følgende vilkår:

1.Kompensasjonsordningen kan bare dekke ytelser som vil gi medlemmet samlede pensjonsytelser fra pensjonsordningen, kompensasjonsordningen og folketrygden som står i et rimelig forhold til de øvrige medlemmers samlede ytelser fra folketrygden og pensjonsordningen.
2.Medlemmet kan sikres fullt betalte ytelser som kompenserer for beregnet tap av alderspensjon fra folketrygden som følge av at medlemmet ikke vil kunne oppnå full opptjeningstid i folketrygden, når avkortingen i opptjeningstid skyldes utenlandsopphold. Ved beregningen av tap av alderspensjon fra folketrygden skal det regelverk som gjaldt for folketrygdloven kapittel 19 pr. 31. desember 2010 legges til grunn. Som folketrygdens grunnbeløp benyttes likevel det til enhver tid gjeldende grunnbeløp i folketrygden. Premien kan dekkes ved overføring fra premiefondet eller ved tilskudd fra foretaket.
3.Uførepensjon, ektefellepensjon, barnepensjon og premiefritak ved uførhet skal sikres med årlig premie med eller uten spareelement. Premiefritak ved uførhet skal omfatte risikopremie for ektefellepensjon og barnepensjon.
4.Medlemskapet i kompensasjonsordningen skal senest opphøre når medlemmet har nådd opptjeningsalderen i pensjonsordningen. Eventuelle overskytende midler skal godskrives pensjonsordningens premiefond.
0Endret ved forskrift 10 aug 2011 nr. 815.
§ 4.Beregning av lønn

Ved beregning av lønn etter lov om foretakspensjon § 5-4 eller lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 5-5 legges lønnen på utreisetidspunktet til grunn. Lønnsgrunnlaget kan reguleres årlig. Tillegg kan i et enkelt år prosentvis ikke overstige den prosentvise økning av folketrygdens grunnbeløp i året.

§ 5.Krav om likebehandling

Dersom pensjonsordningen åpner for at en person kan være medlem i pensjonsordningen i overensstemmelse med bestemmelsene i denne forskrift, skal alle andre personer i samme situasjon gis tilsvarende rett. Regelverket skal etter foretakspensjonsloven § 3-1 første ledd og innskuddspensjonsloven § 2-5 første ledd inneholde bestemmelser om medlemskap under utenlandsopphold.

§ 6.Virkninger av overtredelse

Finner Finanstilsynet at en pensjonsordning er eller forvaltes i strid med denne forskrift gjelder bestemmelsene om tilsyn i foretakspensjonsloven § 2-7 eller innskuddspensjonsloven § 2-9.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriftens § 3 gjelder for framtidig opptjening av pensjon i kompensasjonsordning for personer som påbegynner nytt utenlandsopphold etter forskriftens ikrafttredelse.

Forskriftens § 4 og § 5 gjelder for utenlandsopphold som påbegynnes etter ikrafttredelsen av forskriften her.