Forskrift om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton.

DatoFOR-2006-03-22-347
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 4
Ikrafttredelse22.03.2006
Sist endretFOR-2013-01-08-24
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16
Kunngjort24.03.2006
KorttittelForskrift om forbud mot å fiske plankton

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. mars 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.
Endringer: Endret ved forskrift 8 jan 2013 nr. 24.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande raudåte, krill og dyreplankton i Det nordøstlige Atlanterhav, ICES-områdene I-XIV.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 8 jan 2013 nr. 23.
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.