Forskrift om godskriving av høyere utdanning

DatoFOR-2006-04-10-412
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 5
Ikrafttredelse10.04.2006
Sist endretFOR-2012-02-07-128
EndrerFOR-1998-10-28-1037
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-5
Kunngjort12.04.2006
Rettet25.04.2006 (§ 6)
KorttittelForskrift om godskriving av høyere utdanning

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. april 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-5 femte ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 7 feb 2012 nr. 128.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for institusjoner med virksomhet regulert av lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften gir bestemmelser om universiteter og høyskolers godskriving av annen utdanning etter loven § 3-5.

0Endret ved forskrift 7 feb 2012 nr. 128.
§ 2.Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål eller tildeling av grad

For at en institusjon skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved institusjonen.

Institusjonen kan ikke oppstille et strengere tilknytningskrav enn det som følger av første ledd.

§ 3.Krav om ny utdanning

Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad.

Institusjonene kan selv fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger. Institusjonene fastsetter selv hvilke utdanninger dette gjelder.

§ 4.Unntak - fellesgrader

Universiteter og høyskoler kan fastsette unntak fra bestemmelsene i denne forskrift for grader og yrkesutdanninger som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader), jf. loven § 3-2 første ledd.

§ 5.Særskilte godskrivingsregler

Utdanning som tidligere har blitt godskrevet med redusert uttelling i forhold til bestemmelsen i loven § 3-4 første ledd, skal godskrives i samsvar med tidligere praksis.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. oktober 1998 nr. 1037 om godskriving av grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag eller emne fra institusjon under lov om universiteter og høgskoler som del av cand.mag.-grad.