Forskrift om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy

DatoFOR-2006-04-21-433
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.09.2016 - 31.08.2023
Sist endretFOR-2016-06-29-846 fra 01.09.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-75-§8, LOV-2013-06-21-75-§17, LOV-2013-06-21-75-§18, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§40,
Kunngjort25.04.2006
KorttittelForskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. april 2006 med hjemmel i lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 2 og § 7 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36 og § 40. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 8, § 17 og § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mai 2006 nr. 512 (virketid), 15 aug 2010 nr. 1190 (virketid), 15 aug 2010 nr. 1191, 20 des 2013 nr. 1665, 29 juni 2016 nr. 845 (virketid), 29 juni 2016 nr. 846.

§ 1.Virkeområde:

Denne forskrift gjelder transitt gjennom Norge av fisk fanget av og brakt i land fra fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i Den europeiske union. Med transitt forstås i denne forskrift at:

a)fisken utføres fra Norge uten at forbudet mot utførsel i forskrift 20. desember 2013 nr. 1665 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar får anvendelse, jf. forskriftens § 2 fjerde ledd.
b)fisken ikke har vært fortollet i Norge, og utføres i samsvar med lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) og bestemmelser gitt i medhold av loven.
0Endret ved forskrifter 15 aug 2010 nr. 1191, 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
§ 2.Vilkår for transitt

Det er et vilkår for transitt at forbudet mot omsetning og tilvirkning i forskrift 20. desember 2013 nr. 1665 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 2 overholdes. Fisken skal landes direkte fra fartøy til en virksomhet, heretter kalt agent, godkjent av Fiskeridirektoratet for dette formål. Fartøy som har til hensikt å transittere fisk skal sende forhåndsmelding til Fiskeridirektoratet. Fristen for å gi melding er 6 timer før ankomst havn når fangsten består av fersk fisk, og 12 timer før ankomst havn når fangsten består av fryst fisk. Meldingen skal inneholde opplysninger om kvantum i kg rund vekt spesifisert på fiskeart og produkttyper, fangstsone, fartøyets navn, registreringsnummer og radiokallesignal, samt agentens navn. Dersom bare en del av fangsten skal transitteres, skal meldingen også inneholde opplysninger om dette kvantumet. Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser om vilkår for transitt.

0Endret ved forskrifter 15 aug 2010 nr. 1191, 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
§ 3.Godkjenning av agent

Virksomheter som er godkjente for tilvirkning av fisk i medhold av lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., kan søke Fiskeridirektoratet om godkjenning som agent for mottak av fisk bestemt for transitt. Vilkåret er at virksomheten er beliggende innenfor en avstand på ca. en times reise fra sentrum av følgende steder: Egersund, Haugesund, Bergen, Florø, Måløy, Fosnavåg, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy, Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø og Kirkenes. Fiskeridirektoratet kan stille krav om hvordan journal skal føres, og om adskillelse, merking og lagring av fisk, jf. forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel § 16 og § 17.

Virksomhet som søker om godkjenning må dokumentere at den har godkjenning som tollager.

0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
§ 4.Bortfall av godkjenning

Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om at godkjenning som agent bortfaller dersom vilkårene i § 3 ikke lenger oppfylles, herunder at Nærings- og fiskeridepartementet gjør endringer i stedene nevnt i § 3 første ledd og dette innebærer at agentens geografiske tilknytning til et slikt sted ikke lenger er til stede. Det samme gjelder dersom agenten misligholder plikter etter denne eller andre tilknyttede bestemmelser. Godkjenning kan også bortfalle dersom agenten gjentatte ganger avviser forespørsler om landing av fisk for transitt.

0Endret ved forskrifter 15 aug 2010 nr. 1191, 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
§ 5.Rapportering og plikter for godkjent agent

Agent godkjent i medhold av § 3 skal:

-påse at fisk som mottas med formål transitt leveres i henhold til de tidsfrister som er satt i § 2 for forhåndsmelding til Fiskeridirektoratet.
-sikre at fisk som mottas med formål transitt oppbevares atskilt fra øvrig fisk.
-overføre landingsseddel, som utstedes etter forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel, elektronisk, i samsvar med forskriftens bestemmelser.
-på den måten Fiskeridirektoratet bestemmer, gi melding når et parti fisk tas ut fra anlegget og transitteringen iverksettes.
0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
§ 6.Omgjøring fra transitt til omsetning

Fisk som er forhåndsmeldt til Fiskeridirektoratet med formål transitt gjennom Norge, kan også fortolles og omsettes i Norge. Denne muligheten foreligger frem til tidspunktet når tollekspedering ut fra tollager/agentens anlegg i samsvar med lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) og bestemmelser gitt i medhold av loven, er gjennomført. Slik omsetning skal skje gjennom den relevante salgsorganisasjon i overensstemmelse med de ordinære bestemmelsene for førstehåndsomsetning. Det er også anledning til å splitte et parti med fisk slik at én del transitteres og én del fortolles og omsettes i Norge.

0Endret ved forskrift 15 aug 2010 nr. 1191.
§ 7.Kontroll

Fisk bestemt for transitt er underlagt Fiskeridirektoratets og Mattilsynets alminnelige kontrollvirksomhet.

§ 8.Anvendelse av annet regelverk

Øvrig regelverk gjeldende for fiskerivirksomhet som det ikke er gjort henvisninger til i denne forskrift, får anvendelse med mindre sammenhengen tilsier noe annet. Herunder vil lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og bestemmelser gitt medhold av loven, ikke få anvendelse for fisk som transitteres i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.

§ 9.Betaling for ytelser

Betaling til agent som er godkjent etter denne forskrift for de tjenester virksomheten yter, fastsettes etter avtale mellom fartøy og agenten.

0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
§ 10.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 22 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) kapittel 12.

0Endret ved forskrifter 15 aug 2010 nr. 1191, 20 des 2013 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2014).
§ 11.Dispensasjon

Fiskeridirektoratet kan når særlige grunner foreligger dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 12.Endringskompetanse

Nærings- og fiskeridepartementet kan gjøre endringer i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter.1

0Endret ved forskrift 29 juni 2016 nr. 846 (i kraft 1 sep 2016).
1Ved forskrift 15 mai 2006 nr. 512 ble forskriften satt i kraft straks med virketid til og med 30 april 2009.
Ved forskrift 15 aug 2010 nr. 1190 ble forskriften satt i kraft straks med virketid til og med 30 april 2014.
Ved forskrift 29 juni 2016 nr. 845 ble forskriften satt i kraft 1 sep 2016 med virketid til og med 31 aug 2023.