Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.

DatoFOR-2006-06-01-570
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse01.06.2006
Sist endretFOR-2008-06-06-548
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, LOV-1997-06-06-32-§3, FOR-1998-07-17-618
Kunngjort02.06.2006
KorttittelForskrift om utførselskvote ved sportsfiske

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 1. juni 2006 med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618.
Endringer: Endret ved forskrift 6 juni 2008 nr. 548.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder fangst fra sportsfiske i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor det norske fastland.

Forskriften gjelder ikke fangst av laks, ørret, røye eller ferskvannsfisk.

§ 2.Utførselskvote

Det er ikke tillatt å føre ut av landet mer enn 15 kg fisk eller fiskevarer per person, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilét, innenfor en periode på 24 timer. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende, eller dette av andre grunner fremstår som overveiende sannsynlig. Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel.

Det kan i tillegg til utførselskvoten også utføres én hel troféfisk uavhengig av vekt.

Ved overtredelse kan fisk eller fiskevarer ut over den tillatte kvoten beslaglegges.

0Endret ved forskrift 6 juni 2008 nr. 548.
§ 3.Kontrollinstans

Tollvesenet fører kontroll med at fisk ikke føres ut av landet i strid med denne forskrift.

Tollvesenet kan ta beslag og anmelde til politiet med påstand om inndragning.

§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.