Forskrift om sanksjoner mot visse grupper, militser og personer som opererer i Darfur-provinsen i Sudan

DatoFOR-2006-06-02-573
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse02.06.2006
Sist endretFOR-2008-06-18-611
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4
Kunngjort02.06.2006
KorttittelForskrift om sanksjoner i Darfur, Sudan

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 2006 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd (resolusjonene 1556 (2004), 1591 (2005) og 1672 (2006)). Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 des 2007 nr. 1358, 18 juni 2008 nr. 611.

§ 1.
1.Det er forbudt for enhver på norsk territorium, og for norske borgere, foretak, selskaper, stiftelser og sammenslutninger uansett hvor de befinner seg, å selge, forsyne eller formidle våpen og annet militært utstyr samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-statlige virksomheter og individer, også Janjaweed-militsen, som driver virksomhet i Nord-Darfur, Sør-Darfur og Vest-Darfur i Sudan.
2.Forbudet i nr. 1 gjelder også ved bruk av fartøy eller luftfartøy som fører norsk flagg.
3.Forbudet i nr. 1 omfatter dessuten bistand, råd eller faglig opplæring knyttet til militære aktiviteter.
4.Forbudene i nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse på
a)forsyninger av våpen og tilknyttet materiell av enhver art eller teknisk opplæring og bistand som utelukkende er ment som støtte for fredsstøttende, herunder operasjoner ledet av regionale organisasjoner som har tillatelse av FN, eller som driver sin virksomhet med samtykke fra de relevante parter.
b)forsyninger av ikke-dødbringende militært utstyr som utelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål, eller tilhørende teknisk bistand eller opplæring. Underretning skjer via Utenriksdepartementet.
c)bestemmelsene kommer ikke til anvendelse på beskyttelsesklær eksportert til FN-personell, representanter fra media eller humanitære hjelpearbeidere, for deres personlige bruk. Søknad om slike unntak fremmes gjennom Utenriksdepartementet.
§ 2.
1.Formuesgoder som tilhører eller direkte eller indirekte kontrolleres av personer eller enheter som er listeført av Sikkerhetsrådets sanksjonskomité1 skal fryses. Den som fryser et formuesgode skal straks underrette Utenriksdepartementet om dette.
2.Det er forbudt for enhver å stille formuesgoder til rådighet for personer eller enheter som er angitt i nr. 1.
3.Unntak fra nr. 1 og nr. 2 kan gjøres for anvendelse av formuesgoder til:
-dekning av vesentlige behov og nødvendige ekstraordinære utgifter i Norge for personer som er angitt i nr. 1;
-betaling i Norge av skatt, lovpliktige forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester som er pålagt personer eller enheter angitt i nr. 1;
-innfrielse av en panteheftelse hvor det aktuelle formuesgodet var gjenstand for pantsettelse før fryspålegget trådte i kraft, og midlene ikke tilgodeser personer eller enheter angitt i nr. 1;
-oppfyllelse av en dom hvor det aktuelle formuesgodet var søksmålsgjenstand forutsatt at dom har falt før fryspålegget trådte i kraft og formuesgodet ikke tilfaller personer eller enheter angitt i § 3 nr. 1.

Utbetalinger i medhold av denne bestemmelse besluttes av Utenriksdepartementet i samråd med Sikkerhetsrådets sanksjonskomité.

4.Den som et vedtak om frys av midler i medhold av denne paragraf retter seg mot, kan anmode FNs kontaktpunkt om å bli fjernet fra listen i samsvar med FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1730 (2006).2
5.Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 17b nr. 4 får anvendelse.
0Endret ved forskrifter 6 des 2007 nr. 1358, 18 juni 2008 nr. 611.
1Liste med personer som er omfattet av forskriften finnes på FNs hjemmeside: http://www.un.org/sc//committees/1591/pdf/Sudan_list.pdf.
2Resolusjon 1730 (2006)

Vedtatt på Sikkerhetsrådets 5599. møte 19. desember 2006.

Fremgangsmåte ved avlisting

Sikkerhetsrådet ber Generalsekretæren om at det opprettes et kontaktpunkt i Sekretariatet (del av FN-sekretariatet) som kan ta imot anmodninger om avlisting. Søkere som ønsker å fremsette en anmodning om avlisting, kan gjøre dette som angitt nedenfor gjennom kontaktpunktet, eller via staten de er bosatt i eller er statsborger av.

Kontaktpunktet skal ha følgende oppgaver:

1. Motta anmodninger om avlisting fra søkere (enkeltperson eller -personer, grupper, foretak og/eller virksomheter som står på Sanksjonskomiteens lister).
2. Kontrollere om det dreier seg om en ny eller en gjentatt anmodning.
3. Dersom det dreier seg om en gjentatt anmodning og den ikke inneholder nye opplysninger, sende anmodningen tilbake til søker.
4. Bekrefte overfor søker at anmodningen er mottatt, og informere søker om ordinær saksgang ved behandling av anmodningen.
5. Sende anmodningen til de utpekende myndigheter og til myndighetene i den eller de stater som søkeren er statsborger av og er bosatt i, til orientering og eventuelt kommentar. Sistnevnte myndigheter oppfordres til å konsultere de utpekende myndigheter før de eventuelt tilrår avlisting. De kan i den anledning henvende seg til kontaktpunktet, som vil sette dem i forbindelse med den eller de utpekende stater dersom disse gir tillatelse til det.
6.
a) Dersom noen av de nevnte myndigheter tilrår avlisting etter en slik konsultasjon, skal vedkommende myndigheter sende sin innstilling, sammen med en redegjørelse, via kontaktpunktet eller direkte til Sanksjonskomiteens leder. Komitélederen sørger deretter for at avlistingsanmodningen blir satt på komiteens saksliste.
b) Dersom noen av myndighetene som ble konsultert i forbindelse med avlistingsanmodningen etter punkt 5 ovenfor, gjør innsigelse mot anmodningen, skal kontaktpunktet underrette komiteen om dette og oversende kopi av anmodningen. Komitémedlemmer som sitter inne med opplysninger til støtte for avlistingsanmodningen, oppfordres til å la myndighetene som har vurdert anmodningen i henhold til punkt 5, få del i disse opplysningene.
c) Dersom ingen av myndighetene som har vurdert avlistingsanmodningen i henhold til punkt 5 ovenfor, etter en rimelig frist (3 måneder) har kommentarer eller tilkjennegir overfor komiteen at de fortsatt arbeider med anmodningen og trenger mer tid, som må fastsettes nærmere, skal kontaktpunktet underrette samtlige komitémedlemmer om dette og oversende kopi av avlistingsanmodningen. Ethvert komitémedlem kan, etter å ha rådført seg med de utpekende myndigheter, tilrå avlisting ved å sende anmodningen sammen med en redegjørelse til Sanksjonskomiteens leder. (For at saken skal bli satt på komiteens saksliste, kreves det bare at ett komitémedlem tilrår avlisting.) Dersom ingen av komitémedlemmene etter én måned har tilrådd avlisting, anses anmodningen for å være avslått, og komiteens leder skal underrette kontaktpunktet om dette.
7. Kontaktpunktet skal oversende samtlige meddelelser som den mottar fra medlemsstatene, til komiteen til orientering.
8. Informere søker om
a) at Sanksjonskomiteen har besluttet å innvilge søknaden om avlisting, eller
b) at komiteen har ferdigbehandlet avlistingsanmodningen, og at søker blir stående på komiteens liste.
§ 3.Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.