Forskrift om plikt til å gi opplysninger til forvaltning og statistikk på Svalbard.

DatoFOR-2006-06-09-602
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 8
Ikrafttredelse09.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort13.06.2006
KorttittelForskrift om opplysningsplikt, Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. 9. juni 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 første ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å innhente opplysninger til forvaltning og produksjon av offentlig statistikk om Svalbard.

§ 2.Pålegg om opplysningsplikt

Sysselmannen kan ved forskrift eller enkeltvedtak pålegge juridiske personer å gi opplysninger på områder som nevnt i svalbardloven § 4 første ledd, til forvaltning og statistikk på Svalbard. Opplysningsplikten omfatter ikke opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt.

Sysselmannen kan delegere myndighet etter første ledd til Longyearbyen lokalstyre eller et annet offentlig organ.

§ 3.Vurdering av opplysningsplikt

Ved vurderingen av om det kan gis adgang til å innhente opplysninger etter forskriften her, skal Sysselmannen særlig legge vekt på om den samfunnsmessige nytten av å innhente opplysningene må antas å være større enn belastningen for dem det skal innhentes opplysninger fra. Dersom opplysningene kan hentes fra registre eller andre tilgjengelige datakilder, skal slik adgang som hovedregel ikke gis.

§ 4.Taushetsplikt

Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for et organ som kan pålegge opplysningsplikt med hjemmel i denne forskriften, har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder alle de innsamlede opplysningene. For øvrig gjelder forvaltningsloven § 13a - § 13e.

Taushetsplikten etter første ledd gjelder også etter at vedkommende har avsluttet arbeidet eller tjenesten. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragrafen i egen virksomhet eller tjeneste for andre.

Taushetsplikt etter denne forskriften opphører etter 60 år.

§ 5.Samordning av statistikk

Før Sysselmannen gir pålegg om opplysningsplikt etter forskriften her, skal Statistisk sentralbyrå orienteres, jf. lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 3-3. Statistisk sentralbyrå skal uansett gis rett til å utnytte opplysninger som samles inn med hjemmel i denne forskriften.

§ 6.Straff

Overtredelse av opplysningsplikt etter denne forskriften straffes med bøter.

§ 7.Ikraftsetting

Forskriften gjelder straks.