Forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Buskerud

DatoFOR-2006-06-21-1718
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.08.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-16-1574-§17, FOR-2005-12-16-1574-§18
Kunngjort09.11.2007   kl. 14.15
KorttittelForskrift om bachelorgrad, HiBu

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Buskerud 21. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 17 og § 18.

§ 1.Formål

Forskriften gjelder krav til graden bachelor ved Høgskolen i Buskerud. Målet for utdanningen ved høgskolen er å gi yrkeskompetanse og/eller opptak til høyere grads utdanning. Oppnådd grad skal oppfylle de generelle kravene for opptak til masterutdanninger ved institusjoner under universitets- og høyskoleloven.

§ 2.Definisjoner 

Studiepoeng

Måleenhet for omfang av et studium hvor ett fullført studieår er normert til 60 studiepoeng. 

Emne

Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et fag, en emnesamling/emnegruppe, et studieprogram eller en grad. 

Studieprogram

En samling emner som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad med et definert innhold i henhold til studie- eller fagplan. 

Emnegrupper

En samling emner fra samme eller ulike studieprogram som etter høgskolens vurdering utgjør en naturlig faglig enhet slik dette er definert i studieplan eller rammeplan. 

Integrert yrkesrettet utdanning

En utdanning hvis målsetting er å gi yrkeskompetanse. Slik utdanning vil bygge på en nasjonal rammeplan eller en lokal studieplan.

§ 3.Krav til omfang

Graden bachelor oppnås på grunnlag av fullførte studieprogram eller emnegrupper med et samlet omfang på 180 studiepoeng, tre fullførte studieår.

§ 4.Krav til innhold

Graden bachelor oppnås når innholdet av studiet er en av følgende:

a)Profesjonsbachelor

Integrert yrkesrettet utdanning med omfang på minst 180 studiepoeng.

b)Yrkesrettet bachelor med faglig fordypning

Fullført studieprogram med omfang på minst 120 studiepoeng samt fordypning innen samme fagområde på minst 60 studiepoeng.

c)Yrkesrettet tverrfaglig bachelor

Fullført studieprogram med omfang på minst 120 studiepoeng, samt fullførte tverrfaglige studieprogram/emnegrupper på til sammen 60 studiepoeng.

d)Tverrfaglig bachelor

Fullført studieprogram med omfang på minst 90 studiepoeng sammen med et studieprogram/emnegruppe innen et annet område på minst 30 studiepoeng. De resterende 60 studiepoengene kan tas innen studieprogram/emnegrupper som hver har et omfang på minst 10 studiepoeng. Ex.phil./ex.fac. er obligatorisk studieprogram i slik grad.

§ 5.Krav til innpassing

Utdanning tatt ved andre institusjoner under universitets- og høyskoleloven skal godskrives med det samme antall studiepoeng i kandidatens grad ved Høgskolen i Buskerud.

Utdanning tatt ved institusjoner utenfor loven eller i utlandet kan godskrives kandidaten etter en konkret vurdering.

§ 6.Overlapping

Studieprogram som godskrives i grad må ikke ha en overlapping i sitt faglige innhold på mer enn 10 studiepoeng.

§ 7.Vilkår for å få vitnemål ved Høgskolen i Buskerud

For å få vitnemål for bachelorgrad ved Høgskolen i Buskerud må kandidaten ha fullført studieprogram med minst 60 studiepoeng ved høgskolen.

Vitnemålet utstedes kun på norsk. Sammen med vitnemål gis vitnemålstillegg, Diploma Supplement, og karakterutskrift på norsk og engelsk for de eksamener som er avlagt ved Høgskolen i Buskerud.

§ 8.Overgangsordninger

Bachelorgraden tildeles kandidater som oppfyller vilkårene i denne forskriften etter 1. januar 2003.

Kandidater som oppfyller kravene til grad for 3-årig utdanning før 1. januar 2003 tildeles grader etter regelverket på oppfyllingstidspunktet. Kandidater med utdanninger fullført før 2003 vil kunne søke om bachelorgrad dersom kravene til slik grad er oppfylt. Kandidater som oppfyller kravet til både bachelor- og cand.mag.-grad kan ikke kreve å få tildelt bachelorgrad på grunnlag av den samme utdanningen.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad utstedes automatisk for studenter som følger normert studieløp. Studenter som avviker fra normert studieløp må selv søke om vitnemål.

Virkningsdato for bachelorgrader utstedt på grunnlag av eldre utdanninger settes 1. januar 2003, tilsvarende innføringstidspunktet for det nye gradssystemet. Etter 1. august 2005 opphørte tildelingen av cand.mag.-grad ved Høgskolen i Buskerud.

§ 9.Utfyllende bestemmelser

Høgskolens styre kan gi utfyllende bestemmelser om gradsbenevnelser mv.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2006.