Forskrift om opptak til masterutdanning ved Høgskolen i Buskerud

DatoFOR-2006-06-21-1719
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.08.2006
Sist endretFOR-2008-04-17-1704
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-6
Kunngjort13.11.2007   kl. 14.55
KorttittelForskrift om masterutdanning ved HiBu

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Buskerud 21. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-7 tredje og femte ledd samt § 3-6 syvende ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 17 april 2008 nr. 1704.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder utdanning på mastergradsnivå ved Høgskolen i Buskerud.

§ 2.Generelle regler

Høgskolen tilbyr masterstudier etter godkjenning fra NOKUT.

Det faglige innholdet i hvert enkelt masterstudie framkommer av studieplanen som er vedtatt av høgskolens styre i samsvar med universitets- og høgskolelovens § 3-3 (3) og forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Studieplanene inneholder også regler om obligatoriske kurs og praksis, studie- og arbeidsformer samt vurderingsformer. Ved opptak til det enkelte masterstudiet er masterstudenten forpliktet til å forholde seg til disse reglene.

Ved avvikling eller endringer innen studietilbudet fastsettes overgangsregler i hvert enkelt tilfelle. Endringer bør bli kunngjort i god tid slik at studentene gis rimelig tid til å innrette seg. Overgangsregler bør utformes slik at studentene sikres rimelig grad av forutsigbarhet.

§ 3.Organisering av opptak

Opptak til masterstudier gjøres ved den avdeling studiet sorterer under. Opptak gjøres ordinært en gang i året med studiestart i høstsemesteret. Unntak fra dette vil offentliggjøres særskilt.

§ 4.Søknad om opptak

Frister for opptak offentliggjøres i tilknytning til hvert enkelt studieprogram. Søknad om opptak gjøres på søknadsskjema utarbeidet av høgskolen. Bekreftet kopi av vitnemål og attester skal legges ved søknaden.

§ 5.Opptakskrav
a.Fullført og bestått bachelorgrad
b.Annen utdanning som tilsvarer bachelorgrad etter gjeldende regler
c.Realkompetanse
d.Høgskolens styre kan vedta særskilte krav til faglig dybde ved opptak til det enkelte masterstudiet
e.Ved opptak til en erfaringsbasert mastergrad kan høgskolens styre sette krav til relevant yrkespraksis. Kravene til minst 2 års omfang og til hva som regnes som relevant, kan ikke fravikes.

Slike særskilte krav framgår av studieplanen og informasjon om dette er inntatt på søknadsskjema til studiet.

0Endret ved forskrift 17 april 2008 nr. 1704.
§ 6.Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning

Opptak kan også innvilges på grunnlag av utenlandsk utdanning som, etter NOKUTs vurdering, tilsvarer fullført og bestått bachelorgrad. Søker må selv sørge for å få utdanningen sin vurdert. Søker må i tillegg dokumentere kvalifikasjoner i norsk og engelsk på linje med de krav som gjelder for opptak til grunnstudier innen høgere utdanning. Dokumentasjon av norskkunnskaper kreves ikke dersom undervisningsspråket er engelsk.

§ 7.Faglige minstekrav for opptak

Minstekravet for opptak til masterprogram er karakteren C eller bedre/3 eller bedre.

§ 8.Betinget opptak

Betinget opptak kan, etter begrunnet søknad, innvilges søkere med mindre mangler i opptakskravet. Når søker mangler mer enn 30 studiepoeng for fullført og bestått bachelorgrad innvilges betinget opptak ikke. Det samme gjelder mangler som berører spesifiserte faglige minstekrav for studiet det søkes opptak til.

Vedtak om betinget opptak gjøres etter en helhetsvurdering hvor den enkelte students muligheter til å fullføre mastergraden innen normert tid blir særskilt vektlagt.

Ved innvilgelse av betinget opptak gis 1 års frist for retting av opptaksmangelen. Ved oversitting av fristen kan studenten ikke påregne og få fortsette sine studier ved høgskolen.

§ 9.Rangering av søkere

Når antallet kvalifiserte søkere overstiger antallet studieplasser rangeres søkerne etter snittkarakteren ved bachelorgraden, eller snittkarakteren for emner relevant for mastergraden.

Det gis tilleggspoeng for relevant praksis.

Ved opptak til erfaringsbasert master kan rangering bare bygge på relevant praksis under forutsetning av at søkerne oppfyller de faglige krav.

§ 10.Omregningsskala for bokstavkarakterer

Faglig minstekrav på C må oppfylles. Det regnes et snitt av alle emner med bokstavkarakterer, med vekting ut fra emnenes omfang i studiepoeng. Snittet beregnes etter en desimal etter ordinære avrundingsregler.

Følgende omregningsskala benyttes ved snittberegning av bokstavkarakterer:

KarakterTallverdi
A5
B4
C3
D2
E1

Det benyttes vekting ut fra emnenes omfang i studiepoeng. Karaktersnittet avrundes til helt tall etter ordinære avrundingsregler.

§ 11.Omregningsregler for tallkarakterer

Faglige minstekrav 3,0 må oppfylles.

Det regnes et snitt av alle emner med tallkarakterer, med vekting ut fra emnenes omfang i studiepoeng, beregnet med en desimal.

Rangering av søkere gjøres etter studiespesifikke omregningstabeller.

§ 12.Vitnemål med både tall og bokstavkarakterer

Beregning av snitt når vitnemålet består av både tall og bokstavkarakterer gjøres ved å beregne snitt for begge kategorier hver for seg og deretter omforme tallsnitt til bokstavkarakterer etter studiespesifikke tabeller.

Tabellene skal utformes med basis i EU-standarden hvor karakterfordelingen ved bestått eksamen over tid skal være som følger:

A10 %
B25 %
C30 %
D25 %
E10 %
§ 13.Særskilt vurdering

Høgskolen kan vike fra prinsippet om snittberegning ved å tillegge kjerneemner ved det aktuelle studiet særlig vekt når søkerens kvalifikasjoner ligger nært opp til opptakskravet. Opptak kan innvilges etter en skjønnsmessig vurdering når søkeren er godt kvalifisert i emner med særlig høy relevans for videre studier.

§ 14.Søkere som ikke kan poengberegnes

En søker som ikke kan rangeres etter reglene ovenfor grunnet eldre utdanning, utenlandsk utdanning, realkompetanse mv. rangeres skjønnsmessig etter en samlet vurdering av søkers kvalifikasjoner i forhold til de som rangeres etter de alminnelige regler.

§ 15.Forhåndsløfte

Det vil være mulig å be om forhåndsbehandling av søknaden i tilfelle oppsigelsestid eller flytting etc. Søknaden behandles skjønnsmessig og så raskt som mulig med avgjørelse inntil 3 måneder før studiestart.

§ 16.Reservasjon av studieplass

Dersom søker kan dokumentere tungtveiende grunner for det, kan tildelt studieplass reserveres for inntil 1 år. Denne muligheten gjelder kun dersom høgskolen tilbyr tilsvarende studietilbud etter at reservasjonstiden er utløpt.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2006.