Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved AHO

DatoFOR-2006-06-21-1741
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse21.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort08.04.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om graden ph.d. ved AHO

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Arkitektur- og designhøgskolen 21. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3 og § 3-9.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til graden philosophiae doctor (PhD) ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Forskriften gir regler om opptak, gjennomføring og avslutning av PhD-graden ved AHO.

§ 2.Målsetting

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt faglig nivå innen arkitektur, urbanisme, industridesign og andre nærliggende fag.

§ 3.Ansvar for doktorgradsutdanningen

Styret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen, og har delegert myndighet til forskningsutvalget når det gjelder utarbeidelse av retningslinjer og rutiner, og til programstyret når det gjelder studieplan.

§ 4.Doktorgradsutdanningens innhold

Doktorgradsutdanningen er i hovedsak aktivt forskningsarbeid under veiledning.

Doktorgradsutdanningen omfatter:

-En obligatorisk opplæringsdel
-Gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere
-Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
-Faglig formidling som er nært relatert til det pågående doktorgradsarbeid.
§ 5.Opptak

Doktorgradskandidater tas opp kullvis, normalt hvert annet år. 

Opptakskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha mastergraden i arkitektur/industridesign eller tilsvarende utdanning som AHO har godkjent som grunnlag for gjennomføring av doktorgradsstudiet ved AHO.

Prioriterte emneområder for forskningsinnsats vil bli oppgitt ved utlysing av opptak til doktorgradsprogrammet og stipendiatstillinger ved AHO. 

Søknaden

Søknad om opptak skal inneholde:

-Prosjektbeskrivelse. Denne skal gjøre rede for tema, problemstillinger, kunnskapsstatus på feltet og gjøre rede for valg av teori og metode
-Finansieringsplan
-Redegjørelse for nødvendig infrastruktur/institusjonstilknytning
-Gjøre rede for spesielle veiledningsbehov og etablerte kontakter i forbindelse med veiledning
-Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
-Opplysninger om eventuelle immaterial restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

AHOs søknadsskjema (tilgjengelig på AHOs nettside) skal benyttes ved søknad om opptak.

Dersom søkeren planlegger å bruke annet språk i avhandlingen enn det som er godkjent i henhold til forskriftens § 9, skal søknad om godkjenning av dette leveres sammen med planen for studiet. 

Kategorier av søkere

AHO vil ha fire typer søkere til PhD-studiet:

a)søkere til stipendiatstillinger på AHO
b)AHOs ansatte i faste vitenskapelige stillinger
c)søkere tilknyttet eksterne institusjoner
d)frie søkere. 

Avgjørelse om opptak

For vurdering av søkere oppnevner styret en sakkyndig komité etter forslag fra forskningsutvalget. Komitéen skal bestå av minst 3 personer med formell kompetanse på doktornivå, og må bestå av både interne og eksterne representanter. Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. De viktigste kriterier for prioritering mellom søkere vil være:

-prosjektsøknadens faglige kvalitet, prosjektets realisme og gjennomførbarhet
-prosjektets forhold til AHOs overordnede prioriterte emneområder
-søkerens kompetanse
-AHOs egen veilederkompetanse.

Opptak kan skje med forbehold om finansiering. Dette forutsetter at søker kan sannsynliggjøre at finansiering vil kunne sikres innenfor en avtalt tidsramme.

AHOs styre fatter vedtak om opptak og om hvilket institutt doktorkandidatene skal plasseres på. Unntatt fra dette er eksterne doktorkandidater med tilknytting til en annen institusjon.

AHO kan beslutte å ikke ta opp en doktorkandidat dersom:

-opphavsrettslige avtaler er til hinder for publisering og åpen disputas
-de immaterial avtaler som er inngått, er så urimelige at AHO ikke bør medvirke i prosjektet.

En søker som allerede er funnet kvalifisert for opptak til PhD-studiet ved et annet doktorgradsprogram med faglig relevans, skal normalt anses kvalifisert for opptak til PhD-studiet ved AHO.

I de tilfeller der et prosjekt allerede er funnet støtteverdig av Norsk forskningsråd (NFR), er AHO ikke forpliktet til å foreta ny sakkyndig vurdering av dette.

Likestillingshensyn ved opptak/ tilsetting av stipendiater skal ivaretas jf. universitetslovens § 6-2.

§ 6.Avtale

Opptak formaliseres i form av skriftlige kontrakter som skal angi tema, veiledning og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Vesentlige endringer i de forhold som omtales i kontraktene, skal forelegges forskningsutvalget til godkjenning.

Kontrakten består av tre deler. Del A er en generell avtale som inngås mellom AHO og den enkelte doktorkandidat. Del B gjelder veiledning, og denne skal signeres av doktorkandidaten, veiledere og lederen for doktorprogrammet.

Del C i kontrakten inngås kun med eksternt opptatte doktorkandidater som er tilknyttet en annen arbeidsplass. Denne delen regulerer arbeidsvilkårene, herunder tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for vitenskapelig utstyr.

For stipendiatene gjelder forskrift om varighet, arbeidets omfang og innhold og adgang til å forlenge tilsettingsforholdet til stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (vedtatt av Kunnskapsdepartementet). Utfyllende bestemmelser for pliktarbeid m.m. ved AHO er gitt i egen rutine.

§ 7.Doktorgradsprogrammet

Doktorgradsstudiet ved AHO skal være lagt opp slik at det skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme.

AHO skal gi alle doktorgradskandidater tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. Minst to semestre skal avsettes til den organiserte forskerutdanningen. Opplæringsdelen skal være fullført og godkjent senest 1 (ett) år etter at den obligatoriske undervisningen er avsluttet.

Opplæringsdelen er spesifisert i en egen studieplan for PhD-studiet. Foruten oversikt over kurs- og seminartyper og studiepoengfordeling skal studieplanen gi fordelingen mellom forskerskolen og instituttstyrt forskeropplæring,

AHO ønsker i utgangspunktet doktorkandidater som studerer heltid. Deltidsstudier er kun mulig på bakgrunn av individuelle avtaler mellom institusjonen og kandidaten. Forskeropplæringen må fullføres på heltid også av deltidskandidater.

Det er obligatorisk for alle som er tatt opp til doktorgradsprogrammet å følge opplegget for forskerutdanningen. AHO kan gi fritak for deltagelse i deler av opplæringsprogrammet dersom tilsvarende krav er oppfylt ved annen institusjon som gir godkjent opplæring. I helt spesielle tilfeller kan det også gis helt eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller forskningsmessig erfaring som gir tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres.

§ 8.Tilknytning til forskermiljø

Hovedveileder har i samråd med AHOs institutter hovedansvar for å legge til rette for at doktorgradskandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø med seniorforskere og andre doktorgradskandidater.

For doktorgradskandidater som har hovedtilknytning ved annen institusjon skal det inngås avtale mellom gradstildelende og samarbeidende institusjon som regulerer arbeidsvilkårene og herunder sikrer doktorgradskandidatens deltakelse i at aktivt forskermiljø.

§ 9.Avhandlingen 

Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av arkitektur- og designfagenes vitenskapelige litteratur, ref. § 2.

Del av fellesarbeid godtas som avhandling i den grad kandidatens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres. Sammenstillinger av flere, mindre arbeider godtas som avhandling i den grad kandidatens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres. Det skal foreligge medforfattererklæring som dokumentasjon. 

Arbeider som ikke godtas

Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere eksamener, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere, sammenhengende arbeider.

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er godkjent for doktorgraden ved norsk eller utenlandsk institusjon, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form. 

Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som tidligere er blitt underkjent ved AHO, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at styret har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på nytt kan bare finne sted en gang. Offentlig tilgjengelighet

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/ publisering. Slik utsettelse kan skje når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part, for at den eksterne part skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres. 

Rettigheter ved bruk av resultater

Kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, utnyttelse av patenterbare oppfinnelser, opphavsrettigheter m.m., er regulert av AHOs generelle regler på dette området samt de regler som er bestemt i arbeidstakeroppfinnerloven. 

Språk

Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom kandidaten ønsker å benytte et annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til dette ved opptak, jf. § 6.

§ 10.Veiledning

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Det skal oppnevnes en hovedveileder med primært ansvar for den faglige oppfølgingen av doktorkandidaten. Hovedveileder skal være ansatt ved AHO dersom kompetansen finnes ved institusjonen.

Doktorandene har rett til veiledning av en eller flere biveiledere i tillegg til hovedveileder. Det anbefales at alle doktorander har minst en biveileder i tillegg til hovedveileder. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende forskningskompetanse.

Både hovedveileder og doktorkandidaten plikter å rapportere i samsvar med de regler AHO har fastsatt, jf. § 12 og «Progresjonsseminar - instruks».

Se for øvrig «Doktorgradsveiledning - retningslinjer».

§ 11.Reader

AHO praktiserer normalt at det oppnevnes en reader etter at ferdig utkast til avhandling foreligger. Ordningen fungerer som en ekstra kvalitetssikring. Denne person bør normalt være ekstern, og oppnevnes av forskningsutvalget på bakgrunn av forslag fra hovedveileder. Reader skal levere en rapport med konkrete tilbakemeldinger, foruten å vurdere om avhandlingen er klar for endelig innlevering. Rapporten leveres til hovedveileder og kandidat, med kopi til forskningsutvalget.

§ 12.Progresjonsoppfølging

Kvalitetssikring av doktorgradsprogrammet omfatter halvårlige rapporter, og to årlige oppfølgingsseminarer hvor både kandidaten og hovedveileder deltar. Rutiner for rapportering og seminarer skal avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet og mangler ved veiledningen. Se egen rutine.» Progresjonsseminar - instruks».

§ 13.Terminering av avtale

Ved vesentlig mislighold så som manglende progresjon over tid, brudd på etiske regler og alvorlige endringer i forskningsprosjektet, kan AHO beslutte at en doktorgradskandidat skal utelukkes fra programmet.

For alle kandidater gjelder det at alle forpliktelser fra AHOs side overfor kandidaten opphører etter 8 år. På eget initiativ kan kandidaten imidlertid innlevere avhandling til bedømmelse. Forskningsutvalget vil da oppnevne reader for sluttføring frem til endelig levering.

§ 14.Bedømmelse

PhD-graden ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tildeles på grunnlag av:

a)Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller kompetanse
b)Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
c)Godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas.
§ 15.Innlevering

Avhandlingen skal leveres til forskningssekretariatet i 5 eksemplarer. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, skal kandidaten levere 100 eks. av avhandlingen til AHO. Hvis trykkingsutgiftene overstiger det beløp som til enhver tid er øremerket for slike utgifter i forskningsutvalgets budsjett, må kandidaten selv dekke dette.

Avhandlingen leveres i henhold til skolens mal for doktorgradsavhandlinger. Sammen med avhandlingen skal det leveres et kortfattet sammendrag (1/2 side) som kan tjene som pressemelding.

§ 16.Oppnevning av bedømmelseskomité

Til å bedømme avhandlingen oppnevner AHOs styre etter innstilling fra forskningsutvalget en sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer. Forskningsutvalget utpeker en administrator blant komitéens medlemmer eller i tillegg til komitéens medlemmer.

Komitéen skal settes sammen slik at:

-begge kjønn, såfremt mulig, er representert
-minst ett av medlemmene er uten tilknytning til AHO
-minst ett av medlemmene, såfremt mulig, er utenlandsk
-alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende forskningskompetanse.

Hovedveileder leverer forslag til bedømmelseskomité til forskningsutvalget. Forslaget skal begrunnes og bør vise til hvordan komitéen samlet sett dekker avhandlingens fagfelt. Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av bedømmelseskomitéen eller lede den.

§ 17.Komitéens arbeid 

Tilbaketrekning og bearbeiding

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden. Doktorgradskandidaten kan likevel rette formelle feil i avhandlingen. Det må i tilfelle innleveres en oversikt over rettingene (errata) før disputasen.

Uten hensyn til det foregående kan AHO tillate omarbeiding av avhandlingen på grunnlag av bedømmelseskomitéens foreløpige kommentarer. Det skal gis en frist for slik omarbeiding, normalt ikke lengre enn 6 måneder.

Hvis avhandlingen ikke godkjennes, kan ny innlevering først finne sted etter 6 måneder. 

Opplysningsplikt

Hovedveileder kan innkalles til møter i bedømmelseskomitéen for å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen.

Komitéen kan kreve doktorgradskandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon fremlagt. 

Innstilling

Komitéen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes. Bedømmelseskomitéens innstilling forelegges doktorgradskandidaten, som gis frist på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. 

Frister

Komitéens innstilling skal foreligge innen tre måneder etter at komitéen har mottatt avhandlingen, med mindre AHO har bestemt noe annet. Tillater komitéen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den datoen avhandlingen leveres på nytt.

§ 18.Komitéens innstilling og behandling av innstillingen 

Behandling av enstemmig innstilling

Bedømmelseskomitéens innstilling med eventuelle merknader behandles av forskningsutvalget. Forskningsutvalgets leder kan godkjenne en enstemmig komitéinnstilling. Dersom det - til tross for en enstemmig komitéinnstilling - foreligger begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes, skal forskningsutvalget søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomitéen eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorgradskandidatens merknader vedlegges. Etter dette er det styret som fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene. 

Behandling av delt innstilling

Dersom det foreligger dissens i komitéen, kan AHO uten ytterligere bedømmelse fatte vedtak i saken, eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomitéen, eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorkandidatens merknader vedlegges. Etter dette er det styret som på bakgrunn av innstilling fra forskningsutvalget fatter vedtak i saken på grunnlag av bedømmelseskomitéens innstilling og de innhentede uttalelser.

§ 19.Prøveforelesning

Prøveforelesning skal være over oppgitt emne. Emnet fastsettes av bedømmelseskomitéen og kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen.

Prøveforelesningen skal holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før disputasen, og skal godkjennes av bedømmelseskomitéen.

§ 20.Forsvar av avhandlingen

Når prøveforelesningen er avholdt og godkjent, skal doktorgradskandidaten forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres i god tid.

Disputasen skjer på avhandlingsspråket eller norsk med mindre AHO godkjenner noe annet.

Det skal være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomitéen og utpekes av komitéen selv.

Disputasen ledes av den forskningsutvalgets leder bemyndiger.

Doktoranden gjør rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponent innleder diskusjonen, og annenopponent avslutter disputasen. AHO kan likevel fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom doktoranden og førsteopponenten. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt som denne fastsetter.

Etter disputasen sender bedømmelseskomitéen en innberetning til AHOs styre via forskningsutvalget, der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om prøvene samlet sett er godkjent/ikke godkjent.

Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas avlegges. Så vidt mulig skal ny disputas vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomitéen. Disputasen skal finnes tilfredsstillende før diplom kan tildeles.

§ 21.Kreering og diplom

Når opplæring, avhandling, prøveforelesning og disputas er godkjent, kreeres doktoranden til philosophiae doctor av AHOs styre. Diplom utferdiges av AHO som fastlegger hvilke opplysninger som skal inngå.

§ 22.Klage 

Klage på opptak og søknadsbehandling

Avslag på søknad om opptak etter § 5 kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg. Grunngitt klage sendes til forskningsutvalget. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen til styret til avgjørelse. Klage på godkjenning av opplæringsprogrammet

Ved klage på avslag på søknad om godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet, gjelder § 12 nr. 1 i forvaltningsloven tilsvarende. Ved klage over sensur ved særskilt eksamen eller prøver, gjelder lov om universiteter og høgskoler. Forskningsutvalget oppnevner ankesensor ved klage på karakterfastsettelse (bestått/ikke bestått).

Klage på avslag på søknad om bedømmelse eller underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar.

Underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg. Grunngitt klage sendes forskningsutvalget som kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. I motsatt fall sendes klagen til styret for avgjørelse. Styret kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak.

§ 23.Utfyllende bestemmelser

AHOs styre kan gi forskningsutvalget fullmakt til å utferdige retningslinjer, instrukser og rutiner til denne forskrift. Forskningsutvalgets utfyllende retningslinjer og rutiner skal forelegges AHOs ledelse til godkjenning.

§ 24.Overgangsregler mellom dr.ing og PhD.

Kandidater som er tatt opp til graden dr.ing og som ønsker å få tildelt denne graden (innen utgangen av studieåret 2007/2008), følger reglementet for denne graden, men følgende §-er i forskrift 21. juni 2006 nr. 1741 for graden philosophiae doctor (PhD) ved AHO skal også gjelde for disse kandidatene:

-§ 9 Avhandling
-§ 10 Veiledning
-§ 11 Kvalitetssikring og rapportering
-§ 14 Innlevering
-§ 15 Oppnevning av bedømmelseskomité
-§ 16 Komitéens arbeid
-§ 17 Komitéens innstilling og behandling av innstillingen
-§ 18 Prøveforelesning
-§ 19 Forsvar av avhandlingen
-§ 20 Kreering og diplom/vitnemål
-§ 21 Klage.