Forskrift til opplæringslova

Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa

Lærekontrakt og opplæringskontrakt

0Overskrifta endra ved forskrift 4 mars 2008 nr. 214 (i kraft 5 mars 2008).
§ 11-6.Innhaldet i og forma på kontraktane

Ved teikning av lærekontrakt og opplæringskontrakt skal det nyttast skjema fastsett av departementet.

0Endra ved forskrift 4 mars 2008 nr. 214 (i kraft 5 mars 2008).