Forskrift til opplæringslova

Kapittel 11. Særskilde reglar om fagopplæringa

Unntak frå opplæringsordninga

0Overskrifta tilføyd ved forskrift 4 mars 2008 nr. 214 (i kraft 5 mars 2008).
§ 11-7.(Oppheva 3 sep 2013 ved forskrift 1 sep 2013 nr. 1046.)