Forskrift til opplæringslova

Kapittel 16. Sakshandsamingsreglar

0Tilføyd ved forskrift 22 des 2009 nr. 1767 (i kraft 28 des 2009).
§ 16-1.Sakshandsamingsreglar ved søknad om oppretting av privat grunnskole

For søknad om godkjenning av privat grunnskole etter opplæringslova § 2-12, skal sakshandsamingsfrist som nemnd i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum vere fire månader.

Tjenesteloven § 11 andre ledd om at tillating er betrakta som gitt når sakshandsamingsfristen er overskride, gjeld ikkje for godkjenning etter opplæringslova § 2-12.

0Tilføyd ved forskrift 22 des 2009 nr. 1767 (i kraft 28 des 2009).