Forskrift til opplæringslova

Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk og finsk

(Opplæringslova § 2-7 andre ledd, § 6-2 femte ledd og § 6-3 første ledd)

§ 7-1.Alternative opplæringsformer i samisk og finsk

Elevar som har rett til opplæring i samisk og/eller finsk, har rett til alternativ form for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale ved skolen. Alternative former for opplæring kan t.d. vere fjernundervisning, intensivundervisning eller særlege leirskoleopphald.

Alternative opplæringstilbod for elevar i grunnskolen skal utarbeidast i samarbeid med foreldra.