Forskrift om at visse vedtak kan ankes direkte inn for Trygderetten.

DatoFOR-2006-06-30-743
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endretFOR-2008-12-19-1522 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§21-12
Kunngjort30.06.2006
KorttittelForskrift om direkte anke til Trygderetten

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 21-12 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1522.

§ 1.Vedtak som skal ankes direkte inn for Trygderetten

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan bestemme at vedtak fattet av visse organer i Arbeids- og velferdsetaten på bestemte saksområder ikke skal kunne påklages etter folketrygdloven § 21-12 første ledd. Slike vedtak skal ankes direkte inn for Trygderetten.

Helsedirektoratet kan bestemme at vedtak fattet etter kapittel 5 av visse organer underlagt Helsedirektoratet på bestemte saksområder ikke skal kunne påklages etter folketrygdloven § 21-12 første ledd. Slike vedtak skal ankes direkte inn for Trygderetten.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2.Overgangsregler

Bestemmelser om særskilt avgjørelsesmyndighet som er gitt av Rikstrygdeverket i medhold av tidligere § 20-2 i folketrygdloven gjelder inntil de blir endret eller opphevet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.