Forskrift om at Arbeids- og velferdsdirektoratet skal være ankemotpart i Trygderetten i visse saker.

DatoFOR-2006-06-30-744
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-1994-11-18-1022
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-12-16-9-§12
Kunngjort30.06.2006
KorttittelForskrift om AVD som ankemotpart i Trygderetten

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten § 12 nr. 2.

§ 1.Arbeids- og velferdsdirektoratet skal være ankemotpart når Trygderetten har bestemt at sju medlemmer skal delta i behandlingen av en ankesak, jf. trygderettsloven § 7 fjerde ledd.

I andre ankesaker som reiser prinsipielle eller andre viktige spørsmål, skal Arbeids- og velferdsdirektoratet være ankemotpart når det finner grunn til det.

§ 2.Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

Fra samme tid oppheves forskrift 18. november 1994 nr. 1022 om at Rikstrygdeverket skal være ankemotpart i Trygderetten i visse saker.