Forskrift om internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten.

DatoFOR-2006-06-30-745
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-16-20-§12
Kunngjort30.06.2006
KorttittelForskrift om internrevisjon i NAV

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 12 første ledd.

§ 1.Etablering av internrevisjon

Det etableres en internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten. Internrevisjonen skal ha en uavhengig stilling og arbeide etter internasjonalt anerkjente standarder. Revisjonsdirektøren rapporterer faglig og administrativt til arbeids- og velferdsdirektøren. Denne fastsetter nærmere instruks for revisjonens virksomhet.

§ 2.Arbeidsområde

Internrevisjonens arbeidsområde omfatter all virksomhet i Arbeids- og velferdsetaten, herunder også den kommunale delen av NAV-kontorene, samt virksomheter som forvalter eller er mottakere av tilskudd over Arbeids- og velferdsetatens budsjett. Internrevisjonen har tilgang til informasjon, medarbeidere og lokaler så langt det er nødvendig for å vurdere Arbeids- og velferdsetatens virksomhet og ansvarsområder. Kommunale revisjonsinstanser har tilsvarende tilgang til informasjon, medarbeidere og lokaler i den statlige delen i vedkommende NAV-kontor så langt det er nødvendig for å vurdere kommunens virksomhet og ansvarsområder. Revisjonsinstansene koordinerer sin revisjonsvirksomhet på NAV-kontorene.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.