Forskrift om bruk av politiarrest

DatoFOR-2006-06-30-749
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endretFOR-2013-09-27-1135 fra 01.07.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§183
Kunngjort30.06.2006
KorttittelForskrift om bruk av politiarrest

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 183. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 24 mai 2013 nr. 522, 21 juni 2013 nr. 710, 27 sep 2013 nr. 1135 som endret ved 13 des 2013 nr. 1450.

Kapittel 1. Forskriftens anvendelsesområde og definisjoner

§ 1-1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for bruk av politiets arrester og kommer til anvendelse uavhengig av hjemmelsgrunnlaget for oppholdet i arresten.

§ 1-2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)politidistriktets primærarrest: den arresten som er lokalisert på samme sted som politidistriktets døgnbemannede operative ledelse,
b)politidistriktets sekundærarrest: arrester som på grunn av avstanden til politidistriktets primærarrest må anvendes tilnærmet jevnlig som politiarrest,
c)avhørsventerom: arrester som er tiltenkt midlertidig opphold for arrestanter i en kort ventesituasjon.

Kapittel 2. Alminnelige regler om forholdene i politiarrest

§ 2-1.Teknisk kommunikasjons- og sikkerhetsutstyr mv.

Politidistriktets primærarrest og sekundærarrester kan være utstyrt med teknisk utstyr i den grad det er nødvendig for å ivareta kommunikasjon og sikkerhet. Teknisk utstyr i cellene skal bare benyttes for å ivareta den innsattes helseforhold. For øvrig skal kommunikasjons- og sikkerhetsutstyr være i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av Politidirektoratet.

Overvåkning eller opptak ved lyd eller bilde, skal varsles med godt synlige oppslag ved inngangen til arrestlokalet. Samtale med advokat, konsulær representant eller helsepersonell skal skje i rom uten overvåkningsutstyr.

§ 2-2.Arrestjournal

Politiet skal føre en arrestjournal over alle personer som er innbrakt eller satt i politiarrest. Journalen skal føres etter reglene i politiregisterforskriften kapittel 54.

Tidspunktet for når personen ble innbrakt eller satt i politiarrest og tidspunktet for løslatelse fra arrest skal nedtegnes i arrestjournalen.

0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1135 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450 (i kraft 1 juli 2014).
§ 2-3.Helsetilsyn

Før innsettelse i politiarrest skal politiet vurdere behovet for helsehjelp og sørge for nødvendig fremstilling for lege. Politiet skal sørge for skjerpet tilsyn med innsatte i påvente av gjennomføring av lege- eller helsetilsyn.

Dersom den innbrakte på grunn av beruselse er ute av stand til å ta vare på seg selv eller å gjøre rede for seg, skal politiet straks vurdere umiddelbart å bringe vedkommende til legevakt eller annet egnet tilbud i helsetjenesten. Dersom slik overføring ikke finner sted, skal vedkommende ha legetilsyn ved innsettelsen i arresten.

Under arrestoppholdet skal innsatte gis rett til å ta kontakt med lege for nødvendig helsehjelp. Kontakten kan gjennomføres enten ved at politiet henvender seg til helsepersonell eller ved at den innsatte selv tar kontakt med helsepersonell pr. telefon etter at politiet har forvisset seg om at det er helsepersonell som besvarer henvendelsen. Hvis den innsatte ønsker det, skal vedkommende kunne samtale direkte og ukontrollert med helsepersonellet.

Tidspunktet for legeundersøkelsen og eventuelle tiltak som følge av denne skal anmerkes i arrestjournalen.

§ 2-4.Underretning til pårørende, advokat og konsulær stasjon (ambassade)

Underretning til pårørende, advokat og konsulær stasjon (ambassade) gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, særskilt konsulær avtale og riksadvokatens retningslinjer.

Er den innsatte utenlandsk statsborger, skal det i nødvendig utstrekning sørges for tolk.

§ 2-5.Tilsyn med innsatte

De innsatte skal ha forsvarlig tilsyn og anbringes slik at de ikke kommer til skade eller utsettes for unødige lidelser, og slik at de ikke kan påføre andre skade. Den ansvarlige for arresten skal sørge for at det føres nøye tilsyn med de innsattes helsetilstand og at lege straks tilkalles ved behov. Den innsatte skal tilbys nødvendig mat og drikke.

Innsatte som er syke eller påvirket av alkohol eller andre berusende midler, skal inspiseres hver halvtime, med mindre omstendighetene tilsier hyppigere tilsyn. Tidspunktet for de enkelte inspeksjonene og resultatet av disse skal anmerkes i arrestjournal.

Den ansvarlige for arresten tar konkret stilling til hva tilsynet ved den enkelte inspeksjon skal bestå i, vurdert ut fra hva som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. Den som utfører inspeksjonen, skal som minimum ved selvsyn forsikre seg om den innsattes situasjon, herunder om vedkommende trenger legehjelp eller er i en situasjon hvor vedkommende lett kan skade seg selv.

§ 2-6.Madrasser og tepper

Alle personer som må tilbringe natten i politiarrest, skal få utlevert rengjort madrass og tepper eller tilsvarende.

Dersom hensynet til den enkelte innsatte tilsier det, kan utlevering av tepper eller tilsvarende utsettes av sikkerhetsmessige grunner. Eventuell utsettelse skal anmerkes i arrestjournal.

Madrasser som utleveres skal være av flammehemmende materiale og skal kunne spyles.

Tilsmussede tepper bør vurderes behandlet som smittefarlig avfall, som spesialvaskes, eventuelt destrueres.

§ 2-7.Lufting

Innsatte som overnatter i politiarrest, skal så langt det er mulig og med nødvendige restriksjoner og begrensninger få oppholde seg i friluft hver dag.

§ 2-8.Dusjing mv.

Innsatte som overnatter i politiarrest, skal gis nødvendige toalettartikler og som hovedregel daglig adgang til dusjrom.

§ 2-9.Besøk og mottak av personlige eiendeler utenfra

Innsatte i politiarrest gis ikke adgang til å motta eksterne besøk fra andre enn advokat eller eventuell konsulær representant fra vedkommendes hjemland, med mindre særlige grunner taler for det.

Bare dersom særlige grunner taler for det, er det adgang til å motta personlige eiendeler utover toalettsaker, klær og lesestoff. Personlige eiendeler leveres til arrestpersonalet, som sørger for nødvendig kontroll.

§ 2-10.Informasjon

Den innsatte skal snarest mulig gis orientering om grunnlaget for innsettelsen i arrest, og eventuelt hvordan saken vil bli fulgt opp av politiet eller påtalemyndigheten. Er den innsatte fratatt gjenstander som ikke blir utlevert ved løslatelsen, skal det gis redegjørelse for dette sammen med orientering om reglene i straffeprosessloven § 208.

Kapittel 3. Overføring

§ 3-1.Overføring fra politiarrest til fengsel

Den innsatte skal overføres innen to døgn etter pågripelsen, med mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig. Er den innsatte under 18 år skal overføring skje snarest mulig og senest dagen etter pågripelsen. Dersom overføring skjer senere, skal begrunnelsen nedtegnes i arrestjournalen.

0Endret ved forskrifter 24 mai 2013 nr. 522 (i kraft 1 juli 2013), 21 juni 2013 nr. 710 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel 4. Tilsynsordning for arrestvirksomheten

§ 4-1.Lokalt tilsyn

Politimesteren skal sørge for at det foretas tilsyn og inspeksjoner av politiarrester under sitt ansvarsområde, samt bruken av disse. Videre skal det føres tilsyn med at innsatte orienteres om sine rettigheter som er gitt i denne forskriften.

§ 4-2.Sentralt tilsyn

Politidirektoratet, lokal statsadvokat og en uavhengig representant oppnevnt etter forslag fra Advokatforeningen, utgjør tilsynsutvalget, og skal føre tilsyn med politiarrestene. Herunder kan tilsynsutvalget gjennomføre inspeksjon (tilsynsbesøk) etter behov.

Tilsynsutvalget skal bl.a. påse at

a)politiarrestene er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og lokale instrukser,
b)overføring fra politiarrest til fengsel skjer i samsvar med bestemmelsene i § 3-1,
c)politiarrestenes lokaler, utstyr mv. er i samsvar med gjeldende krav,
d)det utføres inspeksjoner av arrestene i henhold til gjeldende regelverk og instrukser, herunder journalføring, rapportering mv.,
e)eventuell bruk av tvangsmidler skjer i henhold til regelverket,
f)politiarrestene har tilfredsstillende ordning for helsetjeneste i arrestene, herunder omfang, metode, journalføring mv.
0Endret ved forskrift 24 mai 2013 nr. 522 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4-3.Rapportering

Politimesteren skal rapportere skriftlig til tilsynsutvalget en gang i året om bruken av politiarrest i sitt distrikt.

Tilsynsutvalget skal sette opp skriftlig rapport for hver inspeksjon (tilsynsbesøk). Tilsynsutvalgets rapporter sendes til riksadvokaten, stedlig statsadvokat, Politidirektoratet og stedlig politimester.

Kapittel 5. Diverse

§ 5-1.Retningslinjer

Politidirektoratet gir nærmere retningslinjer til gjennomføring av denne forskriften, herunder:

a)utforming av politidistriktets arrester samt for installering og bruk av kommunikasjons-, overvåknings- og sikkerhetsutstyr, jf. § 2-1.
b)innhold, føring og kontroll av arrestjournal, jf. § 2-2.
c)journalføring av lokalt tilsyn, jf. § 4-1.
§ 5-2.Ikrafttredelse

Forskriften her trer i kraft 1. juli 2006.