Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

DatoFOR-2006-06-30-859
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 10
Ikrafttredelse01.08.2006
Sist endretFOR-2016-06-28-830 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2005-10-10-1193
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§4-10
Kunngjort06.07.2006
KorttittelForskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 728, 11 juni 2013 nr. 597, 8 juli 2013 nr. 872, 17 juni 2016 nr. 678, 28 juni 2016 nr. 830.

§ 1.Virkeområde

Skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10, skal foregå ved følgende utdanninger:

1.barnehage- og førskolelærerutdanning
2.Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova
3.audiograf (audiolog),
4.barnevernspedagog,
5.bioingeniør,
6.ergoterapeut,
7.farmasøyt (inkludert reseptar),
8.fysioterapeut,
9.jordmor,
10.klinisk ernæringsfysiolog,
11.lege,
12.optiker,
13.ortopediingeniør,
14.psykolog,
15.radiograf,
16.sosionom,
17.sykepleier,
18.tannlege,
19.tannpleier,
20.tanntekniker,
21.vernepleier,
22.paramedicutdanning
23.profesjonsutdanningen i teologi
24.trafikklærerutdanning
25.logopedutdanning
26.utdanninger i spesialpedagogikk
27.tolkeutdanningene i tegnspråk.
0Endret ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 728, 11 juni 2013 nr. 597, 17 juni 2016 nr. 678 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.Definisjon og formålet med skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt skikkethetsvurdering.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 1, 2, 24 og 26 dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a)studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
b)studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.
c)studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.
d)studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.
e)studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
f)studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende yrkesrolle.
g)studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
h)studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
0Endret ved forskrifter 8 juli 2013 nr. 872, 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Vurderingskriterier for logoped-, helse- og sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i tegnspråk

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a)studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.
b)studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
c)studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
d)studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
e)studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
f)studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.
g)studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.
h)studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5.Vurderingskriterier for profesjonsutdanningen i teologi

En student er uskikket i utdanningen som nevnt i § 1. nr. 23 dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a)studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt for de mennesker de møter i sitt arbeid.
b)studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med mennesker i sårbare livssituasjoner, pårørende og samarbeidspartnere.
c)studenten viser manglende vilje eller evne til å skape et miljø som tar hensyn til barns, unges og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.
d)studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen eller overfor brukere, konfidenter eller barn, unge og voksne i sårbare livssituasjoner.
e)studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge.
f)studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
g)studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i profesjonsutdanningen og kommende yrkesrolle.
h)studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
i)studenten er ikke i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis krever.
0Tilføyd ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.Informasjon til studentene

Den enkelte utdanningsinstitusjon har plikt til å gi tilstrekkelig og relevant informasjon om studienes innhold, herunder om at studenter vil bli skikkethetsvurderte. Ved studiestart skal utdanningsinstitusjonen sørge for at alle studentene får informasjon om reglene om skikkethet etter universitets- og høyskoleloven og denne forskriften.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 5).
§ 7.Skikkethetsnemnd

Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av:

-en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon
-en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon
-to representanter fra praksisfeltet
-to faglærere
-to studentrepresentanter
-en ekstern representant med juridisk embetseksamen.

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder.

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 6).
§ 8.Institusjonsansvarlig

Styret oppnevner en eller flere ansatte ved institusjonen som institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen. Det kan oppnevnes stedfortreder for institusjonsansvarlige. Institusjonsansvarlige kan være medlem av skikkethetsnemnda.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 7).
§ 9.Tvilsmelding

Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som part i saken.

Tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 8).
§ 10.Behandling hos institusjonsansvarlig

Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Praksisperioder kan utsettes fra tvilsmelding er mottatt til etter at utvidet veiledning er avsluttet, eller til saken er avgjort.

Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.

Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 9).
§ 11.Behandling i skikkethetsnemnda

Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig.

Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet.

Nemnda lager en innstilling til styret eller institusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 10).
§ 12.Behandling i styret/institusjonens klagenemnd og utestengingsperiode

På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter styret selv eller institusjonens klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i lov om universiteter og høyskoler § 4-10 tredje ledd og fjerde ledd. Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen til en student som er funnet ikke-skikket.

Hvis en student som er funnet ikke-skikket skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil fem år. Ved kortere utestenging kan styret eller institusjonens klagenemnd stille vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas.

Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden, og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 11).
§ 13.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).
§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. august 2006. Samtidig oppheves forskrift 10. oktober 2005 nr. 1193 om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene.