Forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler).

DatoFOR-2006-06-30-874
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-30-46 jf. LOV-2002-06-21-34-§2, LOV-2002-06-21-34-§48a
Kunngjort07.07.2006
KorttittelForskr. om overgangsbest. til forbrukerkjøpsl.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 30. juni 2006 nr. 46 om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) del IV annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Avtaler med nettselskap om overføring av elektrisk energi

Lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) gjelder også for avtaler med nettselskap om overføring av elektrisk energi som er inngått før lovens ikrafttredelse.

Loven § 48a gjelder for saker der skriftlig varsel om stenging ikke er sendt før 1. januar 2007.

Loven § 61a gjelder bare dersom grunnlaget for tvisten har oppstått etter at Kongen har godkjent en klagenemnd etter § 61a annet ledd.

§ 2.Avtaler med kraftleverandører om levering av elektrisk energi

Forbrukerkjøpsloven § 2 annet ledd bokstav c annet punktum gjelder bare for avtaler med kraftleverandører om levering av elektrisk energi som blir inngått 1. januar 2007 eller senere.

Forbrukerkjøpsloven § 2 annet ledd bokstav c tredje punktum gjelder også for avtaler som er inngått før 1. januar 2007, dersom grunnlaget for tvisten har oppstått etter at Kongen har godkjent en klagenemnd etter § 61a annet ledd.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.