Forskrift om velferd for produksjonsdyr

DatoFOR-2006-07-03-885
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 10
Ikrafttredelse03.07.2006
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§18, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2009-06-19-97-§6, LOV-2009-06-19-97-§8, LOV-2009-06-19-97-§9, LOV-2009-06-19-97-§22, LOV-2009-06-19-97-§23, LOV-2009-06-19-97-§24, LOV-2009-06-19-97-§25, LOV-2009-06-19-97-§38, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort11.07.2006
Rettet07.02.2013 (lagt til EØS-henvisninger)
KorttittelForskrift om velferd for produksjonsdyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2006 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 8, § 9, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 8, § 15 og § 19 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I punkt 9.1 nr. 6 (direktiv 98/58/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til god helse og trivsel hos produksjonsdyr.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle virveldyr som avles eller holdes for produksjon av mat, ull, hud eller pels, eller for andre produksjonsformål.

Forskriften gjelder ikke for:

a)Fisk, reptiler og amfibier.
b)Viltlevende dyr.
c)Dyr som utelukkende holdes for deltakelse i konkurranser, utstillinger, oppvisninger eller andre kultur- eller sportsaktiviteter. Slike dyr vil omfattes av forskriften dersom de helt eller delvis holdes for avl av konkurranse-, kultur- eller sportsdyr.
d)Forsøks- eller laboratoriedyr.

Bestemmelsene i denne forskriften skal gjelde framfor bestemmelser i forskrifter om velferd for særskilte dyrearter som stiller svakere krav til dyrevelferden enn denne forskriften.

§ 3.Forbud mot hold av dyr

Dyr skal ikke holdes for produksjonsformål med mindre dyrets arveanlegg (genotype) eller egenskaper (fenotype) tilsier at dette kan skje uten skadevirkninger på dyrets fysiske eller psykiske helse eller velferd.

§ 4.Velferdskompetanse

Dyr skal stelles av et tilstrekkelig antall personer som har tilstrekkelige evner, kunnskaper og faglig kompetanse til å ivareta dyrenes velferd.

§ 5.Tilsyn med dyrene

Dyr som holdes i driftssystemer der velferden deres er avhengig av regelmessig menneskelig kontroll og stell, skal ha tilsyn minst én gang per døgn. Dyr som holdes på annen måte, skal ha tilsyn tilstrekkelig ofte til at en god dyrevelferd blir ivaretatt og lidelse hos dyrene unngås.

Fastmonterte eller bærbare lyskilder skal være tilgjengelig til enhver tid, slik at ethvert dyr kan inspiseres.

Et dyr som later til å være sykt eller skadet, skal så snart råd er tas forsvarlig hånd om. Veterinær skal kontaktes hvis dyret ikke i løpet av kort tid blir bedre. Syke eller skadde dyr skal isoleres på egnet plass med tørr og myk liggeplass, dersom dette er til beste for dyret. Dersom det vil føre til unødig lidelse for dyret å leve videre, skal det avlives.

§ 6.Dokumentasjon

Eier eller innehaver av dyr skal dokumentere all veterinærmedisinsk behandling av dyrene og antall døde dyr funnet ved hvert tilsyn etter § 5.

Nedtegnelsene skal oppbevares i minimum tre år. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet ved inspeksjon og ellers på forespørsel.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 7.Plass til bevegelse

Bevegelsesfriheten til et dyr skal ikke begrenses på en måte som fører til unødvendig lidelse eller skade. Dersom et dyr holdes varig eller regelmessig bundet eller innesperret, skal det gis nok plass i forhold til viktige artsspesifikke og individuelle fysiologiske og atferdsmessige behov.

Vurderinger etter første ledd skal skje i overensstemmelse med erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap om dyrearten.

§ 8.Bygninger og dyremiljø

Bygningsmaterialer, og spesielt materialer og utstyr som dyrene kan komme i direkte kontakt med, skal ikke være skadelige for dyrene og skal kunne rengjøres og desinfiseres grundig.

Binger, båser, bur, innhegninger, gjerder, dører, gulv, ramper og annen innredning eller avgrensning for dyr skal være konstruert og vedlikeholdt slik at de ikke har skarpe kanter, fremspring eller lignende som kan skade dyrene.

Ventilasjon, støv, støy, temperatur, luftfuktighet og gasskonsentrasjoner skal holdes innenfor grenser som ikke er skadelig for dyrene.

Dyr som holdes innendørs, skal ikke utsettes for varig mørke. Dyr skal heller ikke utsettes for permanent kunstig belysning uten passende hvileperioder. Der naturlig lys er utilstrekkelig til å oppfylle dyrenes fysiologiske eller atferdsmessige behov, skal dyrene ha tilstrekkelig kunstig lys.

Dyr som holdes varig eller regelmessig utendørs, skal om nødvendig og mulig, beskyttes mot ugunstige værforhold, rovdyr og andre helsefarer i området.

§ 9.Tekniske innretninger

Alt automatisk eller mekanisk utstyr som er viktig for dyrenes helse eller velferd, skal etterses minst én gang per døgn. Oppdages feil eller mangler, skal disse straks rettes. Er dette ikke mulig, skal det iverksettes tiltak som sikrer at dyrenes helse og velferd likevel ivaretas.

Hvis dyrenes helse og velferd er avhengig av mekanisk eller annen kunstig ventilasjon, skal det finnes alarmsystem som varsler ved svikt i systemet. Det skal også finnes egnet nødventilasjon. Alarmen skal testes jevnlig.

§ 10.Fôr og vann

Hvert enkelt dyr skal fôres på en fullverdig diett som er tilpasset dyrets alder og art. Fôr skal gis i tilstrekkelig mengde til at dyrets næringsbehov tilfredsstilles og slik at dyret opprettholder en god fysisk og psykisk helse. Dyr skal ikke gis fôr eller vann som inneholder skadelige stoffer, eller fôres eller gis vann på en måte som medfører lidelse eller skade.

Hvert enkelt dyr skal ha tilgang til fôr med passende mellomrom, vurdert ut i fra dyrets fysiologiske behov.

Hvert enkelt dyr skal ha tilgang til en egnet drikkevannskilde, eller kunne tilfredsstille sitt behov for væskeinntak på annen måte.

Utstyr og innredning som benyttes i forbindelse med fôr- og drikkevannforsyning, må være utformet og plassert slik at fôr og vann forurenses så lite som mulig, og slik at skadelig konkurranse mellom dyrene hindres så langt råd er.

§ 11.Tilføring av substanser

Ingen legemidler eller andre substanser skal tilføres dyr, unntatt dersom formålet er behandlende eller forebyggende eller er en zooteknisk behandling som, bl.a., inkluderer brunstsynkronisering og forberedelse av giver og mottaker i forbindelse med embryoimplantasjon.1

Dette gjelder ikke dersom etablert erfaring eller vitenskapelig undersøkelse viser at substansen ikke har skadelige virkninger på dyrets helse eller velferd.

1Zooteknisk behandling er beskrevet i direktiv 96/22/EF art. 1 (2) c av 29. april 1996 om forbud mot anvendelse av visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og av β-agonister i husdyrbruk.
§ 12.Avl

Avl, herunder bruk av naturlige eller kunstige avlsmetoder, skal ikke gjennomføres hvis det medfører eller kan medføre lidelse eller skade for noen av de involverte dyrene.

Denne bestemmelsen utelukker ikke anvendelsen av visse metoder som kan medføre minimale eller kortvarige lidelser eller sår.

§ 13.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og treffer vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften, herunder vedtak om tvangsmulkt etter dyrevelferdsloven § 35 og matloven § 26.

Utenlandske inspektører kan delta i inspeksjoner mv. når det er nødvendig for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 14.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelser i denne forskriften og sette vilkår for dispensasjonen, forutsatt at dette ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 15.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37, matloven § 28 og dyrehelsepersonelloven § 37.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Påbudet om ventilasjonsalarm etter § 9 andre ledd trer ikke i kraft for hold av svin og småfe før tilsvarende påbud trer i kraft etter særforskrifter om hold av/velferd for disse dyreartene.