Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon.

DatoFOR-2006-09-08-1040
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2006 hefte 12
Ikrafttredelse08.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4
Kunngjort08.09.2006
KorttittelForskrift om sanksjoner mot aktører i Libanon

Fastsatt ved kgl.res. 8. september 2006 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd (resolusjon 1701 (2006)). Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.
1.Det er forbudt for enhver på norsk territorium, og for norske borgere, foretak, selskaper, stiftelser og sammenslutninger uansett hvor de befinner seg, å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-statlige virksomheter, organisasjoner og individer i Libanon.
2.Forbudet i nr. 1 gjelder også ved bruk av fartøy eller luftfartøy som fører norsk flagg.
3.Forbudet i nr. 1 omfatter dessuten bistand, råd eller faglig opplæring knyttet til militære aktiviteter.
4.Forbudene i nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse på forsyninger av våpen og tilknyttet materiell av enhver art eller teknisk opplæring og bistand som Libanons regjering eller United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) har godkjent.
§ 2.Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.