Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland

DatoFOR-2006-09-08-1041
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2006 hefte 12
Ikrafttredelse08.09.2006
Sist endretFOR-2016-07-18-938
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14
Kunngjort08.09.2006
KorttittelForskrift om særlige tiltak mot Hviterussland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 8. september 2006 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 juni 2008 nr. 610, 27 april 2012 nr. 387, 15 juni 2012 nr. 541, 7 okt 2015 nr. 1220, 8 des 2015 nr. 1450, 18 juli 2016 nr. 938.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
0Endret ved forskrift 7 okt 2015 nr. 1220.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EF) nr. 765/2006
(1) EUs vedlagte forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive tiltak vedrørende Hviterussland (som endret av forordning (EF) nr. 1587/2006, forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EF) nr. 646/2008, forordning (EU) nr. 84/2011, forordning (EU) nr. 271/2011, forordning (EU) nr. 505/2011, forordning (EU) nr. 588/2011, forordning (EU) nr. 999/2011, forordning (EU) nr. 1000/2011, forordning (EU) nr. 1320/2011, forordning (EU) nr. 114/2012, forordning (EU) nr. 170/2012, forordning (EU) nr. 265/2012, forordning (EU) nr. 354/2012, forordning (EU) nr. 1014/2012, forordning (EU) nr. 1017/2012, forordning (EU) nr. 494/2013, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 1054/2013, forordning (EU) nr. 46/2014, forordning (EU) nr. 740/2014, forordning (EU) nr. 1159/2014, forordning (EU) 2015/1133, forordning (EU) 2015/1326, forordning (EU) 2015/1948, forordning (EU) 2015/1949, forordning (EU) 2016/276 og forordning (EU) 2016/277) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til EUs medlemsstater skal forstås som Norge.
(3) Henvisningene til EU som territorium skal omfatte Norge, jf. artikkel 1a nr. 1 bokstav a og art. 4 nr. 2.
(4) Henvisningene til «EUs felles liste over militært materiell» skal forstås som henvisninger til «Liste I – forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I i forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.).
(5) Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfeller med referanser til vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(6) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen, jf. artikkel 5. Videre er artiklene 7 til 11 EU-interne og kommer ikke til anvendelse. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.
0Endret ved forskrifter 27 april 2012 nr. 387, 7 okt 2015 nr. 1220, 8 des 2015 nr. 1450, 18 juli 2016 nr. 938.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

0Endret ved forskrifter 27 april 2012 nr. 387, 7 okt 2015 nr. 1220.
§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Hviterussland.

0Endret ved forskrifter 27 april 2012 nr. 387, 15 juni 2012 nr. 541, 7 okt 2015 nr. 1220.
§ 5.Fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift med vedlegg.

0Endret ved forskrifter 27 april 2012 nr. 387 (tidligere § 5), 7 okt 2015 nr. 1220 (tidligere § 9).
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 27 april 2012 nr. 387 (tidligere § 6), 7 okt 2015 nr. 1220 (tidligere § 10).

Vedlegg A:

0Vedlegg A tilføyd ved forskrift 7 okt 2015 nr. 1220, endret ved forskrifter 8 des 2015 nr. 1450, 18 juli 2016 nr. 938.

RÅDSFORORDNING (EF) NR. 765/2006
av 18. mai 2006
om restriktive tiltak vedrørende Hviterussland

Artikkel 1

I denne forordning menes med

1)penger: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
(a)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
(b)innestående hos finansinstitusjoner eller andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
(c)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
(d)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
(e)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
(f)remburser, konnossementer og pantebrev,
(g)dokumenter som viser eienandeler i penger eller finansielle ressurser.
2)frysing av penger: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
3)formuesgoder: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
4)frysing av formuesgoder: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til, å selge, leie ut eller pantsette dem.
5)EUs territorium: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder deres luftrom,
6)faglig bistand: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, framstilling, sammenstilling, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand.
Artikkel 1a
1. Det er forbudt
a)å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr som kan brukes til intern undertrykking, og som er oppført i vedlegg III, uavhengig av om det har sin opprinnelse i Den europeiske union eller ikke, til personer, enheter eller organer i eller til bruk i Hviterussland,
b)forsettlig å delta i virksomhet som direkte eller indirekte har som formål eller følge å omgå forbudet i denne artikkelens bokstav a).
2. Forbudene fastsatt i nr. 1 får ikke anvendelse på beskyttelsestøy, herunder skuddsikre vester og militære hjelmer, som eksporteres midlertidig til Hviterussland av og til bruk for personell fra FN, EU eller medlemsstatene, representanter for mediene, humanitære hjelpearbeidere, bistandsarbeidere eller tilknyttet personell.
3. Den kompetente myndighet, som oppført i vedlegg II, i medlemsstaten kan på de vilkår den finner hensiktsmessige, gjøre unntak fra forbudet i denne bestemmelsen og gi tillatelse til salg, levering, overføring eller eksport av utstyr som kan bli brukt til intern undertrykking, såfremt den fastslår at utstyret utelukkende er for humanitær eller beskyttende bruk.
Artikkel 1b
1. Det er forbudt
a)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand knyttet til varer og teknologi oppført på EUs felles liste over militært materiell («EUs felles militære liste»), eller knyttet til levering, produksjon, vedlikehold eller bruk av varer oppført på den nevnte listen, til personer, enheter eller organer i Hviterussland eller for bruk i Hviterussland,
b)å yte, direkte eller indirekte, faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til utstyr som kan bli brukt til intern undertrykking, og som er oppført i vedlegg III, til personer, enheter eller organer i Hviterussland eller for bruk i Hviterussland,
c)å yte, direkte eller indireke, finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer eller teknologi oppført på EUs felles militære liste eller i vedlegg III, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikringer, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller i forbindelse med levering av tilknyttet faglig bistand til personer, enheter eller organer i eller til bruk i Hviterussland,
d)forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i bokstav a), b) og c).
2. Forbudet fastsatt i nr. 1 kommer ikke til anvendelse på
a)militært ikke-dødbringende utstyr eller utstyr som kan brukes til intern undertrykking, dersom utstyret utelukkende er for humanitær bruk eller beskyttelsesbruk eller til bruk for FNs og EUs institusjonsbyggingsprogram, eller for EUs eller FNs krisehåndteringsoperasjoner, eller
b)ikke-stridskjøretøy, som er produsert eller utstyrt med materialer for ballistisk beskyttelse, og som utelukkende er ment for beskyttende bruk av personell fra EU og EUs medlemsstater i Hviterussland,

forutsatt at at en kompetent myndighet i en medlemsstat, som angitt i vedlegg II, har gitt sin forhåndsgodkjenning.

3. Forbudet fastsatt i nummer 1 kommer ikke til anvendelse på beskyttelsesklær, herunder skuddsikre vester og militærhjelmer, som midlertidig eksporteres til Hviterussland av personell fra FN eller Unionen eller dens medlemsstater, representanter for mediene, humanitære hjelpearbeidere og bistandsarbeidere og tilknyttet personell, og som utelukkende er for deres personlige bruk.
Artikkel 2
1. Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene oppført i vedlegg I, skal fryses.
2. Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for, de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg I.
3. Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som direkte eller indirekte har som formål eller som følge å omgå tiltakene omtalt i nr. 1 og 2.
4. Vedlegg I omfatter en liste over de fysiske og juridiske personene, enhetene og organene som er blitt utpekt av Rådet, i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i Rådets beslutning 2012/642/FUSP av 15. oktober 2012 om restriktive tiltak mot Hviterussland, for å være ansvarlig for alvorlige krenkelser av menneskerettighetene eller undertrykkelse av det sivile samfunn og den demokratiske opposisjonen, eller som er ansvarlig for aktiviteter som på annen måte alvorlig undergraver demokratiet eller rettsstaten i Hviterussland, samt fysiske eller juridiske personer, enheter og organer som har tilknytning til disse, og juridiske personer, enheter eller organer som eies eller kontrolleres av disse.
5. Vedlegg I inneholder også en liste over de fysiske og juridiske personene som har blitt utpekt av Rådet, i samsvar med punkt b) i beslutning 2012/642/FUSP, for å dra fordel av eller støtte Lukashenka-regimet, samt juridiske personer, enheter og organer som eies eller kontrolleres av disse.
6. ---
Artikkel 2a

Forbudet i artikkel 2 nr. 2 skal ikke medføre noen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med dette forbudet.

Artikkel 2b
1. Vedlegg I inneholder begrunnelsen for å oppføre personene, enhetene eller organene på listene.
2. Vedlegg I inneholder også, hvor dette er tilgjengelig, opplysninger som er nødvendig for å identifisere vedkommende fysiske og juridiske personer, enheter og organer. Når det gjelder fysiske personer, kan slike opplysninger omfatte navn med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nasjonalitet, pass- og identitetskortnumre, kjønn, adresse, hvis denne er kjent, samt funksjon eller yrke. Når det gjelder juridiske personer, enheter og organer, kan slike opplysninger omfatte navn, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.
Artikkel 3
1. Som unntak fra artikkel 2, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene er
a)nødvendige for å dekke de grunnleggende behov til personer oppført i vedlegg I og familiemedlemmer disse personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridiske bistand, eller
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder.
2. Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, kan gjøre unntak fra artikkel 2 og gi tillatelse til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet på de vilkår som de finner hensiktsmessig, etter å ha fastslått at pengene eller formuesgodene er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at medlemsstaten senest to uker før tillatelse gis underretter de andre medlemsstatene og Kommisjonen om årsaken til at den mener at det bør gis en særlig tillatelse.
3. Medlemsstaten skal underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i medhold av denne artikkelens nr. 1 og 2.
Artikkel 4
1. Artikkel 2 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller annen avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppsto før datoen da disse konti ble omfattet av denne forordningens bestemmelser,

forutsatt at disse rentene eller andre inntekter og betalinger fortsatt er omfattet av artikkel 2 nr. 1.

2. Artikkel 2 nr. 2 er ikke til hinder for at finansierings- eller kredittinstitusjoner i EU som mottar penger overført av tredjeparter til en konto tilhørende en person, enhet eller et organ som er oppført på listen, krediterer de frosne konti med disse beløp, forutsatt at alle tilførte beløp på disse konti også fryses. Finansiering- eller kredittinstitusjonen skal straks underrette de kompetente myndigheter om slike transaksjoner.
Artikkel 4a

Som unntak fra artikkel 2 nr. 1, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse, på de vilkår som de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder når personer enheter eller organer som er oppført på listen i vedlegg I, skal betale beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som vedkommende person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den datoen da vedkommende person, enhet eller organ ble oppført på listen, forutsatt at

(i)vedkommende kompetente myndighet har slått fast at betalingen ikke direkte eller indirekte er til fordel for en person, enhet eller organ oppført på listen i vedlegg I, og
(ii)vedkommende medlemsstat har, minst to uker før tillatelsen gis, meddelt de andre medlemsstatene og Kommisjonen at den har har truffet beslutning om å gi en slik tillatelse.
Artikkel 4b

Som unntak fra artikkel 2, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, gi tillatelse, på de vilkår som de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder, eller til at det stilles visse penger eller formuesgoder til rådighet, når det er slått fast at pengene eller formuesgodene er nødvendige for offisielle formål til diplomatiske eller konsulære representasjoner eller internasjonale organisasjoner, som nyter immunitet i samsvar med folkeretten.

Artikkel 5
1. Med forbehold for gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i med hold av artikkel 2, til de kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II, i det land der de er bosatt eller befinner seg, og gi opplysningene, direkte eller indirekte til Kommisjonen, og
b)samarbeide med de kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II om eventuell verifisering av disse opplysningene.
2. Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal bare brukes til det formål den gis eller mottas for.
Artikkel 6
1. Dersom penger og formuesgoder fryses eller nektes å stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
Artikkel 7

Kommisjonen og medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal gi hverandre all annen relevant tilgjengelig informasjon med tilknytning til denne forordning, særlig om overtredelser, håndhevingsproblemer og rettsavgjørelser fra nasjonale domstoler.

Artikkel 8

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg II på grunnlag av informasjon fra medlemsstatene.

Artikkel 8a
1. Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridiske person, en enhet eller et organ skal være omfattet av de tiltak som det er omtalt i artikkel 2 nr. 1, skal vedlegg I endres i tråd med dette.
2. Rådet meddeler sin beslutning, herunder gir en begrunnelse for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som det er henvist til under nr. 1, enten direkte, hvis adressen er kjent, eller ved at det offentliggjøres en kunngjøring, som gir vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ mulighet til å komme med merknader.
3. Når det fremsettes merknader eller fremlegges vesentlig ny dokumentasjon, skal Rådet ta sin avgjørelse opp til en fornyet vurdering og underrette den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4. Listen i vedlegg I skal regelmessig gjennomgås og minst hver tolvte måned.
Artikkel 8b(opphevet)
Artikkel 9
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene skal være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
Artikkel 9a
1. Medlemsstatene utpeker den kompetente myndighet som henvist til i artiklene 3, 4 nr. 2 og 5 og angi dem på websidene oppgitt i vedlegg II.
2. Medlemsstatene meddeler senest 31. juli 2008 Kommisjonen om hvem som er deres kompetente myndigheter, med tilhørende kontaktinformasjon, og underretter den straks om eventuelle senere endringer.
Artikkel 9b

Når denne forordningen inneholder et krav om at Kommisjonen skal notifiseres, underrettes eller på annen måte kommuniseres med, skal den adresse og de øvrige kontaktopplysninger som er oppført i vedlegg II, anvendes.

Artikkel 10

Denne forordning får anvendelse

-på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
-om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
-overfor alle fysiske personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere av en medlemsstat,
-overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
-overfor alle juridiske personer, enheter eller organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 11

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

VEDLEGG I
Personer som det er henvist til i artikkel 2 nr. 1
0Vedlegg I endret ved forskrift 18 juli 2016 nr. 938.
 

For å lese vedlegg I se her: pdf.gif

VEDLEGG II
Internettsider for opplysninger om kompetente myndigheter som henvist til i artiklene 3, 4 nr. 2 og 5, samt adresse for å notifisere den EU-kommisjonen 

Websites for information on the competent authorities referred to in Articles 3, 4(2), and 5, and address for notifications to the European Commission 

BELGIUM 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA 

http://www.mfa.government.bg 

CZECH REPUBLIC 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK 

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

GERMANY 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE 

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ 

SPAIN 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANCE 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

CROATIA 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALY 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA 

http://www.urm.lt 

LUXEMBOURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY 

http://www.kulugyminiszterium.hu//kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NETHERLANDS 

http://www.minbuza.nl/sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

ROMANIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA 

http://www.foreign.gov.sk 

FINLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

Address for notifications to or outhoritiesther communication with the European Commission: 

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B–1049 Bruxelles/Brussel

Belgium 

E-mail: relex-sanctions ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

VEDLEGG III
Liste over utstyr som kan bli brukt til intern undertrykking, som henvist til i artikkel 1a og artikkel 1b 

List of equipment which might be used for internal repression as referred to in Article 1a and Article 1b

1. Fire-arms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
1.1. Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List of the European Union ('Common Military List');
1.2. Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor;
1.3. Weapon-sights not controlled by the Common Military List.
2. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List.
3. Vehicles as follows:
3.1. Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
3.2. Vehicles specially designed or modified to be electrified to repel borders;
3.3. Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
3.4. Vehicles specially designed for the transport or transfer of prisoners and/or detainees;
3.5. Vehicles specially designed to deploy mobile barriers;
3.6. Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control. 

Note 1 This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting. 

Note 2 For the purposes of item 3.5 the term 'vehicles' includes trailers.

4. Explosive substances and related equipment as follows:
4.1. Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators);
4.2. Linear cutting explosive charges not controlled by the Common Military List;
4.3. Other explosives not controlled by the Common Military List and related substances as follows:
a.amatol;
b.nitrocellulose (containing more than 12,5 % nitrogen);
c.nitroglycol;
d.pentaerythritol tetranitrate (PETN);
e.picryl chloride;
f.2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows:
5.1. Body armour providing ballistic and/or stabbing protection;
5.2. Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields. 

Note: This item does not control:

-equipment specially designed for sports activities,
-equipment specially designed for safety of work requirements.
6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List.
8. Razor barbed wire.
9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
10. Production equipment specially designed for the items specified in this list.
11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
VEDLEGG IV
0Opphevet ved forskrift 18 juli 2016 nr. 938.