Forskrift om krav til bachelorgrad ved Luftkrigsskolen.

DatoFOR-2006-09-11-1206
DepartementKunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 14
Ikrafttredelse11.09.2006
Sist endret
EndrerFOR-2003-11-20-1389
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2, FOR-2005-12-16-1575, FOR-2005-12-16-1574-§42
Kunngjort07.11.2006
KorttittelForskrift om bachelorgrad ved LKSK

Fastsatt av skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 tredje ledd og forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 42.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for tildeling av graden bachelor ved Luftkrigsskolen.

§ 2.Definisjoner
Rammeplanplan for studier der øverste myndighet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiene. Studiet er nærmere konkretisert i en fagplan
Fagplanen nærmere konkretisering av rammeplanen der mål, innhold og gjennomføring av hvert emne er beskrevet
Studieplanplan for studier som ikke er regulert av rammeplan. Planen er konkretisert tilsvarende en fagplan
Studieprogramstudieløp med et definert innhold etter fagplaner eller studieplaner som kadettene/studentene tas opp til, og som fører frem til en avsluttende eksamen eller grad
Studiepoengmåleenhet for normalarbeidsbelastning i studier. Ett studieår med fulltidsstudium gir 60 studiepoeng
Fag/fagområdebeslektede emner som er samlet under en felles fagbetegnelse
Emnegruppekombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom fagplan eller studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet
Emneden minste selvstendige enheten målt i studiepoeng som inngår i et studieprogram, fag, emnegruppe eller grad.
§ 3.Krav til bachelorgraden

Graden bachelor blir gitt ved Luftkrigsskolen på grunnlag av eksamen i fag eller emner/emnegrupper på til sammen minimum 180 studiepoeng etter følgende bestemmelser:

1.Treårig integrert studieprogram på minimum 180 studiepoengs omfang etter fagplaner for grunnleggende offisersutdanning ved Luftkrigsskolen.
2.Studium etter nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, hvorav minst 60 studiepoeng er gjennomført ved Luftkrigsskolen.
3.Integrert studieprogram på minimum to år fra Luftkrigsskolen (minimum 90 studiepoeng) kombinert med godkjent studium fra annen utdanning som til sammen gir 180 studiepoeng. Luftkrigsskolen gir nærmere bestemmelser.

For godkjenning av annen utdanning som nevnt i pkt. 3, gjelder:

a)Fag og emner/emnegrupper fra høyskoler, vitenskapelige høyskoler eller universiteter i Norge, eller tilsvarende godkjent utdanning fra andre land, kan godkjennes som tillegg som nevnt ovenfor. Utdanningen må anses å være relevant for krigsskolenes utdanningsmål og offisersyrkets krav.
b)Frittstående emner som kan inngå i graden, må ha et omfang på minimum 10 studiepoeng.
c)I annen utdanning må inngå godkjent emnegruppe som har et omfang på minimum 30 studiepoeng.
d)Dersom tilleggsutdanning er gjennomført ved en militær høgskole anses kravet i pkt. c som oppfylt.
§ 4.Emner som helt eller delvis dekker hverandre

Faglig overlapping mellom fag som skal inngå i bachelorgraden, må kompenseres dersom overlappingen utgjør mer enn 10 studiepoeng.

§ 5.Fritak for eksamen eller prøve

Fritak for eksamen eller prøve kan gis etter søknad når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller prøve er avlagt ved samme eller annen institusjon, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-5.

§ 6.Vitnemål og vitnemålstillegg

For oppnådd bachelorgrad utstedes vitnemål på norsk. Vitnemålet skal angi gradens faglige innhold. Et eget vitnemålstillegg («Diploma Supplement») skal gi en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatenes utdanning og av det norske høyere utdanningssystemet.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 11. september 2006.

Samtidig oppheves forskrift 20. november 2003 nr. 1389 om krav til bachelorgrad ved Luftkrigsskolen.