Forskrift om forbud mot handel i aksjer mv. og rapporteringsplikt for handel i finansielle instrumenter for tjenestemenn i Finanstilsynet

DatoFOR-2006-09-15-1067
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 12
Ikrafttredelse01.11.2006
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§7, FOR-2006-09-15-1066
Kunngjort19.09.2006
KorttittelForskrift om forbud mot aksjehandel mv.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 15. september 2006 med hjemmel i 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 7 tredje ledd tredje punktum og femte ledd, jf. delegeringsvedtak 15. september 2006 nr. 1066.
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 876, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Forbud mot å handle aksjer og rettigheter til aksjer mv.

Finanstilsynets tjenestemenn har ikke adgang til å foreta tegning, kjøp, salg eller bytte av aksjer notert på norsk børs eller autorisert markedsplass, eller derivater eller andre rettigheter til slike med mindre det er gitt tillatelse til dette etter regler i § 2.

Finanstilsynets tjenestemenn har ikke adgang til å kjøpe andeler i verdipapirfond som har vedtektsbestemt at det i sin investeringsstrategi skal ha eller faktisk har en overrepresentasjon av aksjer eller andre instrumenter utstedt av tilsynsenheter.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for tjenestemannens handler i fremmed navn og regning.

Finanstilsynets styre kan fastsette at forbudet i denne paragraf, jf. også § 2, skal gjelde tilsvarende for andre egenkapitalinstrumenter og derivater eller andre rettigheter til slike.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2.Dispensasjonsadgang

Finanstilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger kan etter søknad gi tjenestemenn tillatelse til å avhende finansielle instrumenter som omfattet av handleforbudet i § 1 dersom gjennomføringen av transaksjonen ikke er egnet til å svekke tilliten til den ansatte selv eller til Finanstilsynet.

Finanstilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger kan etter søknad gi tjenestemenn tillatelse til å erverve finansielle instrumenter som omfattet av handleforbudet § 1 dersom det foreligger særlige grunner for transaksjonen og både gjennomføringen av transaksjonen og det påfølgende eierskap ikke er egnet til å svekke tilliten til den ansatte selv eller til Finanstilsynet.

For finanstilsynsdirektøren kan tillatelser etter første og annet ledd gis av Finansdepartementet.

Tillatelser etter denne paragraf kan tidsbegrenses.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Plikt til å rapportere egne transaksjoner mv.

Tjenestemenn i Finanstilsynet skal løpende rapportere om erverv, avhendelse og om andre endringer i eget eierforhold til alle typer finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2. For andeler i verdipapirfond inntrer rapporteringsplikten ved erverv av andeler for beløp større enn kr 300.000 per forvaltningsselskap, samt ved endringer etter senere erverv for mer enn samlet kr 100.000 per forvaltningsselskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold, og inneholde opplysninger om transaksjonstype, tidspunkt og arten og volumet av de finansielle instrumentene, samt om beholdning etter transaksjonen.

Rapportering skal skje til finanstilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger. Rapportering vedrørende finanstilsynsdirektøren skjer til Finansdepartementet.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Rapportering av nærståendes transaksjoner mv.

Finanstilsynsdirektøren kan pålegge tjenestemenn å opplyse om erverv, avhendelse og andre endringer i eierforhold som vedkommende er kjent med hos personlige nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 annet ledd som gjelder finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 utstedt av institusjoner under tilsyn og rettigheter eller derivater til slike finansielle instrumenter, samt aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter notert på norsk børs eller autorisert markedsplass, og derivater eller andre rettigheter til slike. Finansdepartementet kan pålegge tilsvarende rapporteringsplikt for finanstilsynsdirektøren.

Rapporteringsplikten etter denne paragraf gjelder ikke for andeler i verdipapirfond.

Opplysning skal i tilfelle gis uten ugrunnet opphold, og inneholde opplysninger om transaksjonstype, tidspunkt og arten og volumet av de finansielle instrumentene, samt om beholdning etter transaksjonen, så langt vedkommende er kjent med opplysningene.

Opplysningsplikt etter første ledd omfatter ikke opplysning om transaksjoner den nærstående utfører for andre som ledd i yrkesutøvelse.

Rapportering skal skje til finanstilsynsdirektøren eller den direktøren bemyndiger. Finanstilsynsdirektøren rapporterer til Finansdepartementet.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007).
§ 5.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. november 2006.