Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

DatoFOR-2006-09-25-1317
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endretFOR-2008-02-12-133 fra 01.03.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-11 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort01.12.2006
KorttittelForskrift om opplysningsplikt, sammensatte prod.

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 25. september 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-11.
Endringer: Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 133.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for finansinstitusjoner som tilbyr sammensatte produkter.

Opplysninger som institusjonen skal gi i henhold til denne forskriften, skal gis skriftlig før avtale om salg av sammensatte produkter inngås, med unntak av § 4, siste ledd.

Opplysningene skal med unntak av § 4, siste ledd og § 8, presenteres samlet og oversiktlig i produktets informasjonsmateriell.

Bestemmelsene i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven kapittel 10 gjelder tilsvarende for finansinstitusjoners salg av og rådgivning med hensyn til sammensatte produkter, med unntak av § 10-19, § 10-21 til § 10-24 og § 10-31 til § 10-37.

0Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 133 (i kraft 1 mars 2008).
§ 2.Definisjoner
a)Sammensatte produkter: spareprodukter som er satt sammen av en innskudds- eller obligasjonsdel og en derivatdel der kundens avkastning er knyttet til indekser eller andre nærmere definerte markedsvariabler, som aksjer, renter, råvarer, valuta eller porteføljer av enkeltaksjer, herunder aksjeindekserte obligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning.
b)Innbetalt beløp: summen av beløp plassert i obligasjon eller som bankinnskudd, prisen på derivatdelen og de totale kostnader.
c)Pris: hva det vil koste utsteder å sikre produktet, det vil si en pris på en nullkupongobligasjon og pris på derivatdelen. Dersom utsteder ikke sikrer seg med obligasjoner, brukes estimert nullkupongrente med utgangspunkt i norsk statsobligasjon.
d)Totale kostnader: den delen av innbetalt beløp som går til utsteder og mellommann, herunder tegningsprovisjoner, transaksjonskostnader i forbindelse med plassering, tilretteleggingsgebyr og andre inntekter for tilbyder av produktet.
§ 3.Opplysninger om det sammensatte produktet

Det skal gis opplysninger om følgende forhold:

a)Hvilke indekser eller andre nærmere definerte markedsvariabler som benyttes og hvordan disse beregnes, herunder om de er utbyttejustert og valutasikret, samt hvilken effekt dette vil få på den forventede avkastningen av produktet.
b)Den forventede prosentvise fordelingen av det innbetalte beløpet i produktets forskjellige deler, herunder til innskudd, derivater og totale kostnader. Denne fordelingen skal også vise forskjellen mellom beløpet som er tilgjengelig for innskudd i bank eller obligasjon og beløpet som faktisk benyttes til slikt innskudd (nåverdien av obligasjons- eller bankinnskuddet).
c)Hvordan avkastningen på produktet henger sammen med indeksene eller markedsvariablene og hvordan avkastningsfaktoren er utformet, herunder hvordan denne påvirkes av fordelingen av det innbetalte beløpet, og om det er satt begrensninger på avkastningen.
d)Hvor stor prosentandel av innbetalt beløp kunden med sikkerhet kan innløse ved utløpet av løpetiden.
e)Motpartsrisikoen og om innbetalt beløp er dekket av Bankenes sikringsfond.
§ 4.Opplysninger om pris og totale kostnader

Opplysninger om pris og totale kostnader skal tydelig fremkomme på første tekstside av produktets informasjonsmateriell og tegningsinnbydelse. Tegningskostnader oppgis eksplisitt.

I produktets informasjonsmateriell skal det oppgis estimert øvre og nedre grense for pris på produktet i prosent av innbetalt beløp, samt faktisk rente p.a. på obligasjonen eller bankinnskuddet. Det skal oppgis hva som er differansen mellom obligasjons- eller innskuddsrenten og foretakets faktiske innlånsrente for lån med tilsvarende løpetid.

Det skal opplyses om at ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet avhengig av hvilken strategisk posisjon de har i markedet.

Når tegningstiden er utløpt skal det opplyses skriftlig om de totale kostnadene og den endelige prisen kunden betaler, og hvor mye dette avviker fra anslaget som ble gitt på tegningstidspunktet. De totale kostnadene skal oppgis i prosent av innbetalt beløp.

0Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 133 (i kraft 1 mars 2008).
§ 5.Tilleggskostnader

Det skal opplyses om kostnader som kommer i tillegg til kostnadene knyttet til produktet, herunder kostnader til VPS.

§ 6.Avkastning

Det skal gis en oversikt over historisk avkastning de siste 5 årene for produktets indeks eller andre nærmere definerte markedsvariabler som benyttes. I beregningen av historisk avkastning skal det korrigeres for eventuelle begrensninger, herunder gjennomsnittsberegning av sluttverdi, som produktet legger på indeksen eller markedsvariablene, slik at avkastningene blir sammenlignbare. Det skal også foretas justering for utbytte og valutakurssvingninger for de indeksene og markedsvariablene der dette er aktuelt og det skal tas hensyn til løpetiden for produktet. Avkastningen skal oppgis som effektiv rente p.a.

Den historiske avkastningen skal fremstilles i diagrams form. En referansegraf for den samme avkastningen uten de begrensninger produktet legger på avkastningen skal også vises i samme diagram.

Dersom historisk avkastning er basert på konstruerte indekser som ikke gir et relevant bilde av avkastningenes historikk, skal denne ikke gjengis i informasjonsmateriellet.

Dersom produktets avkastning er knyttet til indekser eller markedsvariabler der 5 års historikk ikke er mulig å beregne, skal det opplyses at forskriftens krav til 5 års historikk ikke er oppfylt.

Det skal presiseres at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Effekten av eventuelle begrensninger i indeksens eller markedsvariabelens avkastning skal illustreres med eksempler på positive og negative bevegelser i markedet.

For produkter der det er aktuelt skal høyeste og laveste mulige avkastning på produktet angis, samt sannsynligheten for å oppnå denne avkastningen.

Det skal opplyses om hvilken avkastning en risikofri investering ville gitt i samme periode som produktets løpetid.

Det skal oppgis et konfidensintervall for produktets avkastning per anno, hvor produktets avkastning med 70 % sikkerhet vil befinne seg. Intervallet skal angis både uten tegningskostnader og med tilbyders høyeste anslag for tegningskostnader.

Det skal opplyses om forventet årlig avkastning på produktet uten tegningskostnader, samt forventet årlig avkastning hensyntatt tilbyders høyeste anslag for tegningskostnader. Beregningen skal baseres på rimelige forutsetninger, understøttet av objektive data.

Det skal opplyses hvilken avkastning indeksen eller markedsvariabelen må oppnå for at kunden skal få tilbake innbetalt beløp.

0Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 133 (i kraft 1 mars 2008).
§ 7.Avbrudd og likviditet

Kunden skal gjøres oppmerksom på om og i hvilken grad produktet er omsettelig.

Det skal opplyses om kostnader og mulige tap ved å gå ut av produktet før forfall. Dersom avtalen ved avbrudd ikke gir rett til hele det garanterte beløpet, jf. § 3 bokstav d), skal det opplyses hvor stor del av beløpet kunden har rett til å få tilbake.

§ 8.Lånefinansiering av investering med sikkerhet i sammensatte produkter

Dersom institusjonen yter lån, eller medvirker til et låneopptak i en annen institusjon, med helt eller delvis sikkerhet i sammensatte produkter skal det spesifiseres

a)hva som er effektiv rente p.a. på lånet,
b)effektiv rente p.a. på innbetalt beløp inkludert lånekostnader, når det tas hensyn til at bare det garanterte beløpet tilbakebetales, og
c)hvilken avkastning produktet må oppnå for at kunden skal få tilbake egenkapitalen. Det skal tas hensyn til alle renter og gebyrer kunden betaler i forbindelse med låneopptaket.

Generelt vises det for øvrig til den alminnelige plikten til informasjon og ivaretakelse av kundens behov som følger av finansavtaleloven.

0Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 133 (i kraft 1 mars 2008).
§ 9.Opplysninger om andre forhold

Det skal opplyses om

a)Relevante skatteregler og at disse kan bli gjenstand for endring under produktets løpetid.
b)Selger har særskilte insentivordninger knyttet til formidling av produktet.
§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.