Forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

DatoFOR-2006-10-13-1157
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 13
Ikrafttredelse13.10.2006
Sist endretFOR-2017-03-10-291
EndrerFOR-2005-03-04-193, FOR-1974-03-08-3, FOR-1984-06-29-1318, FOR-1979-03-02-1, FOR-1986-12-12-2185
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§11, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§14, LOV-1999-03-26-15-§17, LOV-1999-03-26-15-§18, LOV-1999-03-26-15-§28, LOV-1999-03-26-15-§29, LOV-1999-03-26-15-§30
Kunngjort17.10.2006
KorttittelKonsesjonsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. oktober 2006 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 17, § 18 annet ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, § 28, § 29 og § 30. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 3 nov 2006 nr. 1212, 22 des 2006 nr. 1538, 23 mars 2007 nr. 310, 1 juni 2007 nr. 568, 24 aug 2007 nr. 1000, 14 sep 2007 nr. 1056, 8 feb 2008 nr. 118, 29 aug 2008 nr. 962, 10 okt 2008 nr. 1101, 19 juni 2009 nr. 818, 6 nov 2009 nr. 1344, 13 aug 2010 nr. 1178, 3 sep 2010 nr. 1235, 15 okt 2010 nr. 1338, 7 jan 2011 nr. 6, 7 jan 2011 nr. 7, 26 aug 2011 nr. 884, 21 juni 2013 nr. 683, 21 juni 2013 nr. 684, 13 des 2013 nr. 1441, 23 mai 2014 nr. 668, 6 okt 2014 nr. 1275, 31 okt 2014 nr. 1337, 23 jan 2015 nr. 57, 19 juni 2015 nr. 693, 11 des 2015 nr. 1443, 10 juni 2016 nr. 611, 26 aug 2016 nr. 999, 10 mars 2017 nr. 291.

1. Generelle bestemmelser

0Overskrift endret ved forskrift 31 okt 2014 nr. 1337.
§ 1-1.(krav om spesiell tillatelse)

Ingen må uten spesiell tillatelse drive ervervsmessig fiske og fangst med trål, reketrål, ringnot, seinot eller snurrevad, eller drive ervervsmessig fangst av hval eller sel.

Ved fiske med trål og reketrål, og ved hvalfangst og selfangst gjelder kravet om spesiell tillatelse for alle fartøy. Kravet gjelder likevel ikke tråling etter lodde og polartorsk med kystfiskefartøy, krepsetråling for fartøy som er 11 meter eller kortere, reketråling i området sør for 62 grader nord, og reketråling for fartøy som er kortere enn 19,81 meter. Kravet gjelder heller ikke tråling etter makrell, taggmakrell (hestmakrell), sild og havbrisling i Nordsjøen, eller tråling etter lodde og norsk vårgytende sild, for fartøy som er tildelt ringnottillatelse eller har deltakeradgang for små ringnotfartøy og har adgang til å delta i fisket etter det aktuelle fiskeslaget. Kravet gjelder videre ikke tråling etter norsk vårgytende sild med kystfartøy som har deltakeradgang i dette fisket, og som er egnet, bemannet og utstyr for fiske med snurpenot, og heller ikke tråling etter makrell utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen for fartøy som har deltakeradgang i fisket etter makrell.

Ved fiske med ringnot, seinot og snurrevad gjelder kravet om spesiell tillatelse bare for havfiskefartøy. Som havfiskefartøy regnes fiskefartøy med lasteromsvolum på 500 m³ eller mer. Kravet gjelder ikke bruk av ringnot i fisket etter nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og havbrisling for fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, og som har adgang til å delta i fisket etter det aktuelle fiskeslaget.

Vilkårene for reketråling i området sør for 62 grader nord, og for kystfiskefartøys fiske med ringnot, seinot og snurrevad fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

Kravet i deltakerloven § 12 om spesiell tillatelse for å nytte havfiskefartøy til ervervsmessig fiske og fangst gjelder ikke ut over det som følger av første ledd her og av forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2009 nr. 818, 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014), 19 juni 2015 nr. 693 (i kraft 1 juli 2015), 10 mars 2017 nr. 291.
§ 1-2.(søknad om spesiell tillatelse)

Søknad om spesiell tillatelse skal oppfylle krav til søknad i forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) kapittel IV.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).
§ 1-3.Generelle kriterier for tildeling av spesiell tillatelse

Det kan bare tildeles spesiell tillatelse etter denne forskriften dersom et av vilkårene i deltakerloven § 17 første ledd er oppfylt. Det kan likevel tildeles spesiell tillatelse til å drive hvalfangst eller selfangst dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014), 19 juni 2015 nr. 693 (i kraft 1 juli 2015).
§ 1-4.(driftskrav ved tildeling av spesiell tillatelse)

Det er et vilkår for tildeling av spesiell tillatelse ved salg av fartøy for fortsatt drift eller ved oppgivelse av tilsvarende spesiell tillatelse fra annet fartøy, jf. deltakerloven § 17 første ledd bokstav b og c, at den som selger fartøyet eller oppgir tillatelsen har levert fangst i medhold av den aktuelle tillatelsen i løpet av inneværende kalenderår eller de to foregående. Dette driftskravet gjelder ikke for tildeling av:

a)avgrenset nordsjøtråltillatelse
b)norsk vårgytende sildtråltillatelse
c)makrelltråltillatelse
d)loddetråltillatelse
e)kolmuletråltillatelse
f)vassildtråltillatelse eller
g)seinottillatelse.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra driftskravet hvis tildelingen skjer i forbindelse med bruk av en strukturkvoteordning.

0Endret ved forskrift 10 mars 2017 nr. 291.
§ 1-5.(forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse)

Dersom fartøyet er forlist i løpet av de siste seks månedene eller planlegges solgt uten at eieren har anskaffet nytt fartøy, kan det gis tilsagn om tildeling av ny spesiell tillatelse for et ubestemt erstatningsfartøy til eieren av utskiftingsfartøyet.

Slikt tilsagn gis med en varighet på to år, og kan bare forlenges dersom det er årsaker utenfor rederiets kontroll som medfører at erstatningsfartøy ikke er anskaffet innenfor fristen.

Erstatningsfartøyet må oppfylle de vilkår som til enhver tid er fastsatt i eller med hjemmel i deltakerloven for fartøy med slik tillatelse.

§ 1-6.(tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i)

Kvote fra fartøy en eier har eierandel i skal tilordnes eieren som følger:

a)når eierandelen i et fartøy er over 50%, tilordnes eieren fartøyets kvote fullt ut,
b)når eierandelen i et fartøy er mellom 20% og 50%, tilordnes eieren en forholdsmessig andel av fartøyets kvote, og
c)når eierandelen i et fartøy er mindre enn 20%, tilordnes eieren ikke noe av fartøyets kvote.

Bestemmelsen får anvendelse ved tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i etter § 2-4, § 2-5, § 2-9, § 2-16 eller § 4-5.

§ 1-7.(leiefartøy)

Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd og ved kontrahering av nybygg kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte leiefartøy til å fiske i medhold av spesiell tillatelse tildelt etter denne forskriften.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det er en forutsetning for tillatelse til å benytte leiefartøy ved kontrahering av nybygg at rederiet har forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse etter § 1-5, og at leiefartøyet ikke har fisket i henhold til annen leiefartøytillatelse i løpet av siste to år. Det er videre en forutsetning for slik tillatelse at rederiet enten har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år, eller bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest innen utløpet av inneværende kalenderår og kan dokumentere at levering av nybygg er forsinket som følge av forhold utenfor rederiets kontroll.

Tillatelse til å benytte leiefartøy ved kontrahering av nybygg kan ikke gis lengre varighet enn utskiftingstillatelsens varighet. Tillatelse etter tredje ledd annet punktum første alternativ kan ikke gis ut over bindende avtalt dato for levering av nybygg. Tillatelse etter tredje ledd annet punktum annet alternativ kan ikke gis lengre varighet enn det er dokumentert forsinkelse.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2016 nr. 999.

2. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål

§ 2-1.(torsketråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler torsketråltillatelse.

Torsketråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter alle fiskeslag i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Tillatelsen gjelder ikke fiske med trål etter makrell, lodde, kolmule, vassild, sild eller fisk som skal anvendes til industrielt formål i området øst av 0-meridianen og sør for 64° N.

§ 2-2.(størrelsesbegrensning)

Det kan ikke tildeles torsketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 2500 m³.

0Endret ved forskrift 21 juni 2013 nr. 684.
§ 2-3.(ombordproduksjon)

Det er forbudt å drive ombordproduksjon på fartøy uten særskilt tillatelse.

Det er forbudt å installere utstyr for ombordproduksjon uten særskilt tillatelse.

Det kan ikke tildeles tillatelse til å skifte ut fartøy som ikke har installert utstyr for ombordproduksjon med fartøy som har installert utstyr for ombordproduksjon (fabrikkskip).

Med ombordproduksjon menes all videre bearbeiding av fiskekjøtt som blir gjort om bord i fartøyet, med unntak av frysing og pakking, etter at fisken er bløgget, sløyd og hodekappet.

§ 2-4.(eierkonsentrasjon)

En eier kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil tolv kvotefaktorer.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

0Endret ved forskrift 23 jan 2015 nr. 57.
§ 2-5.(særlige regler om eierkonsentrasjon når fartøy og fiskeindustribedrift eies av samme eier)

Når fartøy og fiskeindustribedrift er eid av samme eier gjelder følgende konsentrasjonsgrenser:

a)eieren kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil ni kvotefaktorer uavhengig av hvilke fiskeindustribedrifter fangsten leveres til, og
b)når mer enn en fiskeindustribedrift er eid av samme eier, kan eieren inneha torsketråltillatelse for fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil sju kvotefaktorer for hver fiskeindustribedrift han eier når han har plikt til å levere fangsten fra fartøyet etter forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse til fiskeindustribedriften.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-6.(pelagisk tråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler pelagisk tråltillatelse.

Pelagisk tråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis, taggmakrell (hestmakrell), brisling mv. sør for 64° N og etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. sør for 62° N og øst for 4° V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62° N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

Fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse kan fiske med ringnot i den utstrekning dette redskapet er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av § 1-1 tredje ledd tredje punktum.

0Endret ved forskrift 10 mars 2017 nr. 291.
§ 2-7.(størrelsesbegrensning)

Det kan ikke tildeles pelagisk tråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³ .

0Endret ved forskrifter 19 juni 2009 nr. 818, 15 okt 2010 nr. 1338.
§ 2-8.(konsesjonskapasitet)

Et fartøy med pelagisk tråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

Konsesjonskapasiteten kan økes gjennom sammenslåing dersom et annet fartøy tas ut av fiske gjennom strukturkvoteordningen for den pelagiske trålgruppen og nordsjøtrålgruppen etter forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 13, med inntil konsesjonskapasiteten til det fartøyet som tas ut av fiske.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 600 m³ eller inntil 1500 m³ ved sammenslåing.

0Endret ved forskrifter 24 aug 2007 nr. 1000, 23 mai 2014 nr. 668.
§ 2-9.(eierkonsentrasjon)

En eier kan ikke inneha pelagisk tråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 20 % av summen av kvotefaktorene for fartøyene i gruppen i det enkelte fiskeri, eller 20 % av gruppekvoten for fiskeslag som ikke er regulert med kvotefaktormodellen.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

0Endret ved forskrifter 31 okt 2014 nr. 1337, 11 des 2015 nr. 1443 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2-10.(nordsjøtråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler nordsjøtråltillatelse. Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse til fartøy som det er tildelt ringnottillatelse for, jf. § 4-1.

Nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis taggmakrell (hestmakrell), brisling mv. sør for 64° N, og etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62° N og øst for 4° V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Fartøy som er tildelt nordsjøtråltillatelse kan fiske med ringnot i den utstrekning dette redskapet er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av § 1-1 tredje ledd tredje punktum.

0Endret ved forskrifter 24 aug 2007 nr. 1000, 10 mars 2017 nr. 291.
§ 2-11.(størrelsesbegrensning)

Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m³ , med mindre det tildeles strukturkvote av nordsjøsild, norsk vårgytende sild eller makrell for fiske med fartøyet. I slikt tilfelle gjelder regelen i § 2-7 tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 24 aug 2007 nr. 1000, 8 feb 2008 nr. 118, 3 sep 2010 nr. 1235.
§ 2-12.(konsesjonskapasitet)

Et fartøy med nordsjøtråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

Konsesjonskapasiteten kan økes gjennom sammenslåing dersom et annet fartøy tas ut av fiske gjennom strukturkvoteordningen for den pelagiske trålgruppen og nordsjøtrålgruppen etter forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 13, med inntil konsesjonskapasiteten til det fartøyet som tas ut av fiske.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 250 m³, med mindre det tildeles strukturkvote av nordsjøsild, norsk vårgytende sild eller makrell for fiske med fartøyet. Regelen i § 2-8 siste ledd siste alternativ gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 24 aug 2007 nr. 1000.
§ 2-13.(flatfisktråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler flatfisktråltillatelse.

Flatfisktråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter flatfisk. Dersom det fiskes med bomtrål gjelder tillatelsen bare i området sør for 62° N.

§ 2-14.(seitråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler seitråltillatelse.

Seitråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter sei, torsk, hyse og uer.

Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62° N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

0Endret ved forskrift 29 aug 2008 nr. 962.
§ 2-15.(størrelsesbegrensning)

Det kan ikke tildeles seitråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 2500 m³.

0Endret ved forskrift 21 juni 2013 nr. 684.
§ 2-16.(eierkonsentrasjon)

En eier kan ikke inneha seitråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 30 % av gruppekvoten for seitrålere for det enkelte fiskeslag.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

0Endret ved forskrift 29 aug 2008 nr. 962.
§ 2-17.(avgrenset nordsjøtråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler avgrenset nordsjøtråltillatelse.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62° N og øst for 4° V.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som også har adgang til å delta i rekefisket sør for 62° N.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ikke tildeles for fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse etter § 2-6 eller nordsjøtråltillatelse etter § 2-10.

§ 2-18.(størrelsesbegrensning)

Det kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m³ .

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118, 3 sep 2010 nr. 1235.
§ 2-19.(Opphevet 1 jan 2014 ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441.)
§ 2-20.(tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål)

Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter norsk vårgytende sild i de områder og til de tider departementet bestemmer.

§ 2-21.(makrelltråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler makrelltråltillatelse.

Makrelltråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter makrell i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Makrelltråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som det også er tildelt pelagisk trål- eller nordsjøtråltillatelse for.

§ 2-22.(loddetråltillatelse)

Fiskeridirektoratets regionkontor tildeler loddetråltillatelse.

Loddetråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter lodde og polartorsk i de områder og til de tider departementet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118, 3 sep 2010 nr. 1235, 19 juni 2015 nr. 693 (i kraft 1 juli 2015).
§ 2-23.(kolmuletråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler kolmuletråltillatelse.

Kolmuletråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter kolmule og polartorsk i områdene vest av 0-meridianen og øst av 0-meridianen nord for 62° N.

§ 2-24.(vassildtråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler vassildtråltillatelse.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter vassild (Argentina silus) og polartorsk. Adgangen til å drive fiske med trål etter vassild gjelder bare i området nord for 62° N og sør for en linje trukket mellom Myken Fyr og posisjon 67° 30′ N og 9° 10′ Ø.

0Endret ved forskrift 10 juni 2016 nr. 611.
§ 2-25.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 3 nov 2006 nr. 1212, endret ved forskrifter 14 sep 2007 nr. 1056, 8 feb 2008 nr. 118, 10 okt 2008 nr. 1101, 6 nov 2009 nr. 1344, 13 aug 2010 nr. 1178, 7 jan 2011 nr. 6, 26 aug 2011 nr. 884, opphevet ved forskrift 10 mars 2017 nr. 291.
§ 2-26.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2006 nr. 1538, endret ved forskrifter 23 mars 2007 nr. 310, 1 juni 2007 nr. 568, 14 sep 2007 nr. 1056, 7 jan 2011 nr. 7, 21 juni 2013 nr. 683, opphevet ved forskrift 26 aug 2016 nr. 999.

3. Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med reketrål

§ 3-1.(reketråltillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler reketråltillatelse.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter reker i området nord for 62° N.

§ 3-2.(Opphevet 1 jan 2014 ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441.)
§ 3-3.(størrelsesbegrensning)

Det kan ikke tildeles reketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 2500 m³.

0Endret ved forskrift 21 juni 2013 nr. 684.
§ 3-4.(konsesjonskapasitet)

Et fartøy med reketråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for fartøy det er tildelt reketråltillatelse for enn 400 m³. Ved sammenslåing av tillatelser etter § 3-5 kan det likevel fastsettes konsesjonskapasitet inntil 600 m³.

§ 3-5.(sammenslåing av tillatelser)

Eier av fartøy med reketråltillatelse kan gis tillatelse til å erverve annet fartøy med reketråltillatelse for å øke konsesjonskapasiteten på ett av fartøyene.

Tillatelse til sammenslåing kan gis når:

a)ett av fartøyene blir meldt ut av registeret over fiskefartøy og blir kondemnert og
b)alle tillatelser og deltakeradganger knyttet til fartøyet som blir meldt ut av registeret blir oppgitt.

Ved sammenslåing av tillatelser kan konsesjonskapasiteten for det fartøyet som blir i rekefisket økes med inntil 70% av fastsatt konsesjonskapasitet til det fartøyet som trekkes ut av fiske.

4. Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med ringnot

§ 4-1.(ringnottillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler ringnottillatelse.

Ringnottillatelse gir adgang til å fiske med ringnot etter sild, makrell, taggmakrell (hestmakrell), lodde, kolmule og brisling.

Fartøy som er tildelt ringnottillatelse kan fiske med trål i den utstrekning dette redskapet er unntatt fra konsesjonskravet i medhold av § 1-1 annet ledd tredje punktum.

0Endret ved forskrift 10 mars 2017 nr. 291.
§ 4-2.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118, 3 sep 2010 nr. 1235, opphevet ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4-3.(størrelsesbegrensning)

Det kan ikke tildeles ringnottillatelse for et fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³ .

0Endret ved forskrift 15 okt 2010 nr. 1338.
§ 4-4.(konsesjonskapasitet)

Et fartøy med ringnottillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

0Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4-5.(eierkonsentrasjon)

En eier kan ikke inneha ringnottillatelse for flere fartøy enn det antall som til sammen vil bli tildelt inntil 6,5 % av summen av kvotefaktorene for fartøyene i det enkelte fiskeri.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

0Endret ved forskrifter 23 jan 2015 nr. 57, 11 des 2015 nr. 1443 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4-6.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2006 nr. 1538, endret ved forskrifter 23 mars 2007 nr. 310, 7 jan 2011 nr. 7, 21 juni 2013 nr. 683, opphevet ved forskrift 26 aug 2016 nr. 999.
§ 4-7.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 7 jan 2011 nr. 6, opphevet ved forskrift 10 mars 2017 nr. 291.

5. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fiske etter sei med not

0Overskrift endret ved forskrift 31 okt 2014 nr. 1337.
§ 5-1.(tillatelse til å drive fiske etter sei med not)

Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å fiske sei med not (seinottillatelse).

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118, 3 sep 2010 nr. 1235, 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).

6. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fiske med snurrevad

0Kapittel 6 tilføyd ved forskrift 8 feb 2008 nr. 118. Overskrift endret ved forskrift 31 okt 2014 nr. 1337.
§ 6-1.(snurrevadtillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler snurrevadtillatelse.

0Tilføyd ved forskrift 8 feb 2008 nr. 118, endret ved forskrifter 3 sep 2010 nr. 1235, 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).

7. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fangst av vågehval

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014). Overskrift endret ved forskrift 31 okt 2014 nr. 1337.
§ 7-1.(hvalfangsttillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å drive fangst av vågehval. Tillatelse kan ikke gis varighet ut over ett kalenderår.

0Tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7-2.(vilkår for tillatelse)

Tillatelse til å drive fangst av vågehval kan bare tildeles dersom følgende vilkår er oppfylt:

a)fartøyet må være registrert i merkeregisteret.
b)eier må være ført på blad B i fiskermanntallet.
c)eier må ha deltatt i fangst av vågehval med det omsøkte fartøyet i minst ett av de seks siste årene. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette vilkåret dersom eier er forhindret fra å drive hvalfangst på grunn av politiske verv, eller dersom eier har anskaffet nytt fartøy til erstatning for fartøy som vedkommende har deltatt i fangst av vågehval med i minst ett av de siste seks år.

Det kan gis tillatelse til fangst av vågehval selv om vilkåret i første ledd bokstav c ikke er oppfylt. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis i medhold av første punktum, skal det legges vekt på de faglige og tekniske forutsetningene for å drive hvalfangst. Det kan stilles vilkår om at en eller flere av mannskapet skal ha erfaring fra hvalfangst. Tillatelsen kan begrenses til å gjelde bestemte områder.

Søknad om tillatelse til å drive fangst av vågehval kan avslås dersom fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av deltakerloven eller annen fiskerilovgivning.

For å kunne delta i fangst av vågehval må eier og skytter gjennomgå de kursene, herunder skyteprøve, som Fiskeridirektoratet bestemmer. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

Det er et vilkår for tildeling av tillatelse til å drive fangst av vågehval at det tas slike prøver av fangsten som Fiskeridirektoratet bestemmer. Prøver av fangsten skal innen 8 dager etter avsluttet fangst være sendt Havforskningsinstituttet.

0Tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014), endret ved forskrift 6 okt 2014 nr. 1275.
§ 7-3.(stedfortreder)

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller og på følgende vilkår gi tillatelse til å drive fangst av vågehval med stedfortreder:

a)stedfortreder må være ført på blad B i fiskermanntallet
b)stedfortreder må ha deltatt i fangst av vågehval i minst to av de tre siste årene
c)stedfortreder må ha gjennomgått de kursene som Fiskeridirektoratet bestemmer.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkåret i første ledd bokstav b dersom det er nødvendig for at fartøyet skal kunne gjennomføre fangsten.

0Tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7-4.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014), opphevet ved forskrift 26 aug 2016 nr. 999.

8. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive selfangst

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014). Overskrift endret ved forskrift 31 okt 2014 nr. 1337.
§ 8-1.(selfangsttillatelse)

Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å drive selfangst i Vesterisen og Østerisen. Tillatelse kan ikke gis varighet ut over ett kalenderår.

Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

Med Østisen forstås områdene øst for 20° Ø i Russlands økonomiske sone.

0Tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8-2.(vilkår for selfangsttillatelse)

Selfangsttillatelse kan bare tildeles dersom følgende vilkår er oppfylt:

a)Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.
b)Fartøyet må være egnet og utrustet for å drive selfangst. Fartøyet må ha kapasitet, herunder frysekapasitet og kapasitet for ombordbehandling, som er egnet til å sikre at råvaren blir utnyttet på en økonomisk hensiktsmessig og tilfredsstillende måte.
c)Fartøyets skipper må ha deltatt på Fiskeridirektoratets kurs for selfangere i det kalenderåret tillatelsen skal gjelde for. Dette gjelder også medlemmer av fartøyets mannskap som ikke deltok på Fiskeridirektoratets kurs for selfangere i foregående kalenderår. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravene i første og annet punktum. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller bestemme at hele eller deler av mannskapet skal delta på kurs for selfangere, uavhengig av deltakelse foregående kalenderår.
d)Det må være sendt skriftlig søknad om deltakelse til Fiskeridirektoratet innen en nærmere fastsatt frist.

Søknad om tillatelse til å delta i fangst av sel kan avslås uten hensyn til om ovennevnte vilkår er oppfylt, dersom fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av deltakerloven eller annen fiskerilovgivning.

Fangst i Grønlands økonomiske sone, i Islands økonomiske sone og i Russlands økonomiske sone kan bare skje i den utstrekning vedkommende myndighet tillater at norske fartøy fangster sel der, og må skje i henhold til vedkommende myndighets regelverk.

0Tilføyd ved forskrift 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014).

9. Avsluttende bestemmelser

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118 (tidligere kapittel 6), 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014, tidligere kapittel 7).
§ 9-1.(tilbakekall av spesiell tillatelse ved passivitet)

Fiskeridirektoratet kan tilbakekalle en spesiell tillatelse etter deltakerloven § 18 andre ledd jf. § 11 andre ledd bokstav a dersom det i løpet av kalenderåret samt de to foregående år ikke er registrert levering av fangst fra fartøyet fisket i henhold til tillatelsen.

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118 (tidligere § 6-1), 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7-1).
§ 9-2.(overtredelsesgebyr)

Dersom bestemmelsene om eierkonsentrasjon i § 2-4, § 2-5, § 2-9, § 2-16 og § 4-5 eller forbudet mot ombordproduksjon i § 2-3 første ledd blir overtrådt ilegger Fiskeridirektoratet et overtredelsesgebyr.

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118 (tidligere § 6-2), 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7-2).
§ 9-3.(tvangsmulkt)

For å sikre at bestemmelsene om eierkonsentrasjon i § 2-4, § 2-5, § 2-9, § 2-16 og § 4-5 eller forbudet mot ombordproduksjon i § 2-3 første ledd blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt.

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118 (tidligere § 6-3), 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7-3).
§ 9-4.(bemyndigelse og vedtaksmyndighet)

Departementet kan endre denne forskriftens bestemmelser om vilkår for og tildeling av tillatelse til å drive hvalfangst og selfangst.

Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. I saker hvor Fiskeridirektoratets regionkontor treffer vedtak er Fiskeridirektoratet klageinstans.

0Endret ved forskrifter 3 nov 2006 nr. 1212, 8 feb 2008 nr. 118 (tidligere § 6-4), 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7-4).
§ 9-5.(ikraftsetting og oppheving av andre forskrifter)

Forskriften gjelder straks.

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

-forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål
-forskrift 2. mars 1979 nr. 1 om adgang til å delta i fiske med ringnot
-forskrift 29. juni 1984 nr. 1318 om adgangen til å drive trålfiske etter reker
-forskrift 8. mars 1974 nr. 3 om adgangen til å delta i snurpenotfiske etter sei.

Fra samme tid oppheves følgende bestemmelser i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten: § 8 tredje ledd, § 9 femte ledd, § 11 første ledd og § 13 andre ledd.

0Endret ved forskrifter 8 feb 2008 nr. 118 (tidligere § 6-5), 13 des 2013 nr. 1441 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7-5).