Forskrift om kompensasjon for portoutgifter i avisene.

DatoFOR-2006-11-20-1267
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2006 hefte 14
Ikrafttredelse20.11.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort21.11.2006
KorttittelForskrift om portokompensasjon for aviser

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 20. november 2006 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler for fordeling av portokompensasjon til dagsaviser over Kultur- og kirkedepartementets budsjettkapittel 335 - Pressestøtte, post 72 Kompensasjon for portoutgifter.

Tilskuddet skal kompensere for deler av portoøkningen som følge av Posten Norge AS' omlegging til kostnadsbasert prising, og skal rettes mot de avisene som har blitt hardest rammet av prisomleggingen.

§ 2.Generelle krav

Tilskudd etter denne forskriften gis kun til aviser som fra og med tilskuddsåret 2006 mottar driftstilskudd over Kultur- og kirkedepartementets budsjett.

§ 3.Beregning av tilskudd

Det årlige tilskuddet beregnes etter følgende modell:

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i innenlandsk postsendt abonnementsopplag i ulike takstgrupper multiplisert med eksemplarprisøkningen og en sats fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet. Beregningen foretas for hvert år i perioden 2003 til 2006.

Departementet fastsetter en avkortningsprosent for tilskuddet som tilsvarer gjennomsnittlig portoøkning for avisene det siste året. Departementet fastsetter også en nedre grense for utbetaling av tilskudd.

Beregning av tilskudd skal skje på grunnlag av bekreftede oppgaver fra Posten Norge AS over antall sendte aviser og eksemplarpris innenfor de ulike takstgruppene.

Ingen avis kan motta mer i tilskudd til portokompensasjon enn avisen mottar i driftstilskudd over Kultur- og kirkedepartementets budsjett.

§ 4.Overgangsordning for beregning av portokompensasjon for tilskuddsåret 2006

Postsendt abonnementsopplag og eksemplarprisøkning for 2006 tar utgangspunkt i bekreftede oppgaver for første halvår 2006. Antall eksemplarer multipliseres opp til helårsvirkning.

§ 5.Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet gjelder for ett kalenderår (tilskuddsåret) og opphører fra det tidspunkt avisen slutter å komme ut. Tilskuddet utbetales når bekreftede opplysninger om avisens postsendte abonnementsopplag, eksemplarpris og satser fra Kultur- og kirkedepartementet foreligger.

Utbetaling vil normalt skje etter at endelig oppgjør for produksjonstilskuddet er gjennomført for det enkelte tilskuddsår.

§ 6.Saksbehandling

Medietilsynet treffer avgjørelse om tildeling av tilskudd etter denne forskriften. I særlige tilfeller kan Medietilsynet gi dispensasjon fra denne forskriften.

Forvaltningsloven kommer til anvendelse på Medietilsynets saksbehandling etter denne forskriften. Enkeltvedtak fattet av Medietilsynet i henhold til denne forskriften kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet.

§ 7.Nærmere bestemmelser

Medietilsynet fastsetter retningslinjer for hvilke oppgaver avisene skal sende inn og om attestasjon og kontroll av skjema.

§ 8.Opplysningsplikt

Avis som søker tilskudd, plikter å gi tjenestemann i Medietilsynet eller Norsk Opplagskontroll AS, innsyn i alle forretningspapirer og ellers andre opplysninger som finnes nødvendig til gjennomføring av og kontroll med tilskuddsordningen og til utarbeidelse av statistikk over den økonomiske utviklingen i dagspressen. Unnlatelse av å meddele slike opplysninger eller meddelelse av uriktige opplysninger, kan medføre at avisen fratas retten til tilskudd for bestemte tidsrom. Hvis midlene ikke nyttes etter forutsetningene, vil det bli framsatt krav om tilbakebetaling av tilskuddet. Ubrukte midler kan kreves tilbakeført. Riksrevisjonen har i samsvar med § 17 i Stortingets bevilgningsreglement adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene. Også Kultur- og kirkedepartementet har slik kontrolladgang.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om portokompensasjon fra og med 2006.